ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്       

മലയാളം മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍സ്

malayalam mobile aplications

bhagavath geetha and holy quran and more 

reading problem? install anjali old lipi from HERE


നിര്‍മാണം:നന്ദകുമാര്‍ ഇളയത് സി പി,

ചേടപ്പുറം, മൂതൂര്‍, വട്ടംകുളം, മലപ്പുറം, 679578

മൊബൈല്‍:9847970248  

 

ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്      

 

 

ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്ത കേരളീയ ഭാഷയില്‍  ലഭ്യമാക്കിയ ഒരു കൃതിയായി നമുക്ക് ജ്ഞാനപ്പാനയേ കണക്കാക്കാം. ശ്രീ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി രചിച്ച പ്രസ്തുത കൃതിയും ഇവിടെ മലയാളികള്‍ക്കും മലയാള ഭാഷാ സ്നേഹികള്‍ക്കുമായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. 

                  ശുക്ലയജുര്‍വേദത്തിന്റെ സംഹിതയില്‍ പെട്ട ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. ബഹുമാന്യ രാഷ്ട്ര പിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഈ ഉപനിഷത്തിനെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ നോക്കു “ എല്ലാ ഉപനിഷത്തും മറ്റു ശ്രുതികളും ഭസ്മമായാല്‍ പോലും ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ ശ്ലോകം ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സില്‍ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ ഹിന്ദുമതം എന്നും നിലനില്കും.”                 

                  ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ മാഹാത്മ്യം നാം പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു. “ഈശാവാസ്യമിതം സര്‍വം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ മന്ത്രം അടങ്ങിയ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തും ഇതാ ലോകഭാഷയില്‍ തന്നെ ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍   ലഭ്യമാകുന്നു...          

                                      ഈ പേജ് വഴി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷന്‍ തീര്‍ത്തും സൌജന്യമാണ്.  എന്നാല്‍ സാമ്പത്തികമായി ചെലവുള്ള ഒരു പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഇതെന്നും നിങ്ങള്‍ക്കും ഊഹിക്കാം. അതിനാല്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. നീങ്ങള്‍ സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധനാണെങ്കില്‍ ബേങ്ക് അക്കൌഡ് വഴിമാത്രം പണമിടപാട് നടത്തുക ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച വിവരം ഇ-മെയില്‍ വഴി എന്നെ അറിയിക്കുകയൂം ചെയ്യുക.

 

 അക്കൌഡ് നമ്പര്‍: 57555 കനറാ ബേങ്ക് എടപ്പാള്‍

account number 57555 canara bank edapal

മെയില്‍ അഡ്രസ് mail Id

      

                                                                        dwonload

                                                                         ഡൌണ്‍ലോഡ്