Vedtægter 2017

VEDTÆGTER pr. 23. februar 2017

For Foreningen Kulturcentret Ellevangskolen

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Kulturcentret Ellevangskolen (FKE) (Forsamlingshuset). Foreningens hjemsted er Ellevangskolen, Vejlby Nord, Aarhus kommune.

§ 2 Formål.

FKE har til opgave:

  • at medvirke til at udvikle skolens rolle i lokalsamfundet.
  • at koordinere, inspirere, vejlede og iværksætte kulturelle, musiske og samfundsmæssige aktiviteter.
  • at formidle information og samarbejde mellem foreninger, organisationer og institutioner i Vejlby-området.
  • at styrke borgernes egne kulturelle initiativer og selvvirksomhed ved at stille rammer til rådighed herfor.

§ 3 Drifts- og kapitalforhold.

FKE’ s drift gennemføres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder og private/offentlige fonde, medlemskontingent og eventuel anden indtægtsgivende virksomhed.

Medlemmer af FKE’ s bestyrelse hæfter ikke personligt for de indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens eventuelle formue.

§ 4 Medlemskab.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner med tilknytning til Vejlby Nord.

Medlemskabet er personligt. Personer fra 18 år og op anses for at være voksne medlemmer.

Det er en betingelse for optagelse, at pågældende kan tiltræde FKE’ s vedtægter.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent betales for indeværende regnskabsår inden den ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling.

Stk. 1:

Generalforsamlingen er FKE’ s højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af februar med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af beretning om FKE’ s virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af revideret regnskab, fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, 2 revisorer samt suppleanter.
  6. Fremtidig virksomhed.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til bestyrelsen senest 20 dage inden den ordinære generalforsamling.

Ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen via opslag i Forsamlingshuset, på foreningens hjemmeside og i en nyhedsmail i februar og senest 10 dage før generalforsamlingen.

Hvert voksent medlemskab giver ret til én stemme.

Medlemmerne må ikke være i kontingentrestance.

Stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne, der i så fald skal fremsende en skriftlig begæring med begrundelse herom til bestyrelsen. Senest 21 dage efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring, indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling med sædvanligt varsel og fremgangsmåde, jf. stk. 1.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forslagsstilleren til den ekstraordinære generalforsamling motiverer forslaget.
  3. Drøftelser af og afstemning om forslaget.

Stk. 3:

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed (se dog § 8 og § 9).

Stk. 4:

Såfremt der anmodes herom, skal afstemningen foregå skriftligt.

Dirigenten skal senest 8 dage efter generalforsamlingen godkende og underskrive det på generalforsamlingen førte referat, som herefter offentliggøres.

§ 6 Bestyrelse.

Stk. 1:

FKE ledes af en bestyrelse på op til 11 medlemmer.

Medlemmer vælges på følgende måde:

Minimum 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens medlemmer. For disse medlemmer, vælges af samme kreds 2 suppleanter.

Derudover er der mulighed for at indsupplere yderligere medlemmer i form af 1 repræsentant udpeget fra hver af følgende: Skolebestyrelsen, idrætsforeningerne, grundejerforeningerne, boligforeningen, institutionerne og det idebestemte børne- og ungdomsarbejde.

Stk. 2:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

Stk. 3:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, eksempelvis forretningsudvalg, samt om nødvendigt ansætte lønnet medhjælp.

Stk. 4 og stk. 5: Slettet

Stk. 6:

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, for suppleanter 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 7:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af to i forening, hvoraf formanden eller kasseren skal være den ene.

§ 7 Regnskabsår – revision.

Stk. 1:

FKE’ s regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.

Stk. 2:

Årsregnskabet påtegnes af de 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Generalforsamlingen vælger tillige 1 revisorsuppleant.

§ 8 Vedtægter.

Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 9 Ophævelse.

Beslutning om FKE’ s ophævelse kan kun finde sted, når mindst 2/3 af medlemmerne kræver dette, og 2/3 af de ved den følgende generalforsamling fremmødte stemmer for det.

Eventuel formue tilfalder kulturelle og samfundsmæssige aktiviteter i Vejlby Nord.

Vedtaget den 21. november 1990

Der er efterfølgende indskrevet ændringer vedtaget 22.1.2001, 23.4.2001, 28.2.2013, 20.2.2014 samt 23.02.2017.