LISTE DE KATA  :  

KARATE / KOBUDO

 KARATE Shorinji Ryu:

KATA  PREPARATOIRE :    KIHON-GATA : Shodan / Nidan / Sandan / Yondan / Godan 

KATA  DE BASE :   FUKYU-GATA : Ichi / Ni / San 

KATA  AVANCES SHORINJI RYU de Kyan Chotoku , transmis par Joen Nakazato

Style Shuri-te provenant de Sokon Matsumura : SEISAN / NAIHANCHI / GOJUSHIHO

provenant de Chatan Yara : KUSHANKU

Style Tomari-te provenant de Kokan Oyadomari : PASSAI

  provenant de Maeda Pechin : WANSHU

  provenant ed Kosaku Matsumora : CHINTO

Importé de Taïwan : ANANKU


KOBUJUTSU d'OKINAWA :

Provenant de Tokumine Peichin  : TOKUMINE NO KON


Kata Kobujutsu de "All Okinawa Kobudo Fédération's Official Dojo"

BO ( bâton long) : CHO UN NO KON

SHUSHI NO KON

TSUKEN NO KON (Chikin)

SAKUGAWA NO KON

SOEISHI NO KON 


  SAÏ (trident) : SHINBARU NO SAI 

NICHO SAÏ   (Matayoshi Dai Ichi)

SANCHO SAÏ  (Matayoshi Dai Ni)

  

 TONFA (poignet) : TONFA I   (Matayoshi Dai Ichi)  

  TONFA II  (Matayoshi Dai Ni)