4. Energia en les reaccions

Les reaccions químiques van acompanyades d'intercanvis d'energia, mitjançant un despreniment o una absorció d'energia, degut al fet que l'energia que posseïxen els reactius és distinta que a la qual posseïxen els productes.

Una reacció química comporta un trencament dels enllaços dels reactius i una formació de nous enllaços dels productes. Per a trencar enllaços es necessita administrar energia, mentre que la formació d'enllaços, normalment, comporta un despreniment d'energia.


Reacció exotèrmica

Es denomina reacció exotèrmica a qualsevol reacció química que desprèn calor. La formació dels nous enllaços dels productes desprén més energia que la que cal per trencar els enllaços del reactius.

Es dóna principalment en les reaccions d'oxidació. Quan aquesta és intensa pot donar lloc al foc. Quan reaccionen entre sí dos àtoms de hidrogen per formar una molècula, el procés és exotèrmic.

H· + H· H:H +434.7 kJ/mol

Un exemple de reacció exotèrmica és la combustió.

diagrama.gif - 94,36 K

C (s) + O2 (g) CO2 + 393 kJ              exotèrmica

N2 (g) + O2 (g) + 180,7 kJ → 2 NO (g)  endotèrmica

Reacció endotèrmica

Es denomina reacció endotèrmica a qualsevol reacció química que absorbeix calor. Per trencar els enllaços dels reactius cal aportar més energia que la que es desprén en la formació dels enllaços dels productes.

Les reaccions endotèrmiques, sobretot les del amoníac van impulsar una pròspera indústria de generació de gel a principis del segle XIX. Actualment el fred industrial es genera amb electricitat en màquines frigorífiques.

És important dir que les reaccions endotèrmiques en absorbir calor poden ser útils i pràctiques en alguns casos, com per exemple, el voler refredar un lloc.

En les reaccions endotèrmiques els productes tenen més energia que els reactius.

Un exemple de reacció endotèrmica és la producció de l'ozó (O3). Aquesta reacció es produeix en les capes altes de l'atmosfera, a partir de l'energia aportada per les radiacions ultraviolades provinents de l'energia del Sol. També es produeix a partir de descàrregues elèctriques (quan es produeixen tempestes elèctriques). 

O2 + hn (< 240 nm) ---->  O + O          (1) Formació de l'ozó
O + O2 ------------------->  O             (2)

https://sites.google.com/site/alsiusfq/home/3r-eso/t3-reaccions-quimiques/4-energia-en-les-reaccions
Esquema de l'energia de les reaccions

Simulació: Energia reaccions exotèrmiques i endotèrmiques


Comments