3. El mol

El mol

El mol és una de les unitats base del Sistema Internacional.

En qualsevol quantitat de substància hi ha un nombre enormement gran d'àtoms, ions o molècules.
Per simplificar els càlculs, els químics han adoptat una unitat més gran que l'àtom, l'ió o la molècula. Aquesta unitat és el mol i permet comparar quantitats de diferents elements o compostos de forma molt senzilla.

Un mol és la quantitat de substància que conté 6,022·1023 partícules (àtoms, ions o molècules).

Aquest nombre (6,022·1023) és el nombre d'Avogadro i es representa per NAV.

1 mol ≈ 6,022·1023

El nombre d'Avogadro a la calculadora:

Podem calcular quina massa d'un element químic correspon a un mol de l'element. Per a fer-ho necessitem la massa atòmica relativa de l'element.

Per exemple, el ferro, la seva massa atòmica relativa és 55,845 u,

1 àtom de Ferro = 55.845 u
1 mol de Ferro = 55.845 grams

Activitats:
La massa molecular és la massa d'una molècula expresada en la unitat del sistema internacional, UMA (unitats de massa atòmica).  Es pot calcular la massa molecular d'un component sumant les masses dels àtoms que la componen, tenint en compte el nombre d'àtoms de cada element.

Per exemple, en el cas de l'aigua (H2O):

2 \times 1,0079 + 15,99994 = 18,0157 u\,\!

(massa atòmica del H: 1,0079, massa atòmica del O: 15,99994)

La massa de l'hidrogen es multiplica per 2, ja que la molècula d'aigua conté 2 àtoms d'hidrogen (H).


La massa molar d'una substància és la massa d'un mol d'aquesta substància expressada en grams. Aquesta magnitud té el mateix valor numèric que la massa molecular de la substància, però en comptes d'estar en unitats de massa atòmica està en g/mol.

La massa molar d'un compost es pot trobar sumant les masses molars dels seus components. Per exemple, sabent que les masses molars de l'hidrogen, el sofre i l'oxigen són 1 g/mol, 32 g/mol i 16 g/mol, respectivament, la massa molar de l'àcid sulfúric H2SO4 serà:

M = 2·1 g/mol + 1·32 g/mol + 4·16 g/mol = 98 g/mol

Massa i mol
La massa en grams d'un mol d'una substància és numèricament igual a la massa atòmica o molecular d'aquesta substància. Així, per exemple:
  • L'aigua té una massa molecular 18. Un mol d'aigua té una massa de 18 grams d'aigua i conté 6,022·1023 molècules d'aigua.
  • L'heli té una massa atòmica 4. Un mol d'heli té una massa de 4 grams i conté 6.023·1023 àtoms d'heli.Exemple:
Un vas conté 225 g d'aigua. Quants mols i quantes molècules d'aigua t'empassaràs si te'l veus?
Masses atòmiques: H = 1; O = 16
Activitats:


Calculadora de masses molars (2)ĉ
Victor Perez Garcia,
30 de gen. 2011, 12:12
ĉ
Victor Perez Garcia,
4 de febr. 2011, 15:11
Comments