Visie


Werkendeweg naar een Hart voor Prins Alexander

De stichting Hart voor Prins Alexander is een initiatief van bewoners en ondernemers die al jaren in het stadsgebied wonen en werken en overtuigd zijn van de kwaliteiten die het stadsgebied in het algemeen en het centrumgebied ‘de Alexanderknoop’ in het bijzonder in zich heeft. Om deze kwaliteiten zichtbaarder te maken en na te denken over toekomstige ontwikkelingen heeft de stichting de afgelopen tijd een aantal bijeenkomsten gehouden en activiteiten georganiseerd met bewoners, bedrijven, ondernemers, corporaties, en anderen. De resultaten hiervan hebben duidelijk laten zien dat veel meer mensen geloven in de kracht van Prins Alexander en graag hun bijdrage leveren aan de opgave om van de Knoop een Hart te maken.

Die opgave is in onze visie geen blauwdruk, maar een ontwikkelingsperspectief dat zich werkendeweg moet bewijzen. Een eindbeeld is daarbij moeilijk aan te geven. Wel zien wij een duidelijke ambitie voor ons. Wij willen dat het centrum zich ontwikkelt van de Knoop die het nu is, tot een echt Hart. Tot een gebied waar veel mensen graag komen en verblijven.

Tot een gebied met een attractieve sfeer, die aangenaam aanvoelt, levendig is, stimulerend en onderhoudend werkt en als spannend en onderscheidend wordt beleefd.

Tot een gebied waar van alles is te doen en te beleven, een plek waaraan mensen zich willen verbinden en waar mensen elkaar willen ontmoeten.

Verbindende plekken

Zo voelt het gebied nu nog niet, tenminste niet in zijn geheel. Er zijn wel verbindende adressen in het gebied, zoals het trein- en metrostation, de nabijgelegen scholen en een enkele horecagelegenheid. Maar van zulke plekken heeft het gebied er veel te weinig. De plekken die er zijn staan te veel op zichzelf en verbindingen ontbreken. Daardoor werkt het niet als een geheel en is er weinig synergie. Dat komt omdat er in en om het gebied veel barrières zijn; niet alleen duidelijk waarneembare fysieke barrières, maar vooral ook van culturele, sociale en economische aard.

We zien dit ook terug in het introverte karakter van de functies in het gebied; de gebouwen zijn als dozen in zichzelf gekeerd en werpen daardoor op zich al barrières op. Dit maakt het moeilijk om te duiden waarin het gebied zich onderscheidt; het is een winkelcentrum, het is een kantorengebied, het is een verkeersknooppunt, maar wat is het nu bij elkaar? Naast synergie ontbreekt een samenhangende identiteit. Het laatste - identiteit - is nodig om het eerste - synergie - te bereiken.

Ons doel

Wij willen helpen om die barrières te slechten, vooral door op alle grenzen verbindingen te zoeken en waarde toe te voegen. We willen een grensoverschrijdende aanpak, uitmondend in een onderscheidende identiteit, die boven de huidige functies van het gebied uitstijgt, zodat zoveel mogelijk mensen zich ermee willen en kunnen verbinden. Het zijn in onze overtuiging juist die mensen - bewoners, ondernemers, werknemers, scholieren en studenten, reizigers en bezoekers - die met hun vitaliteit van de Knoop een echt Hart kunnen maken. In het bijzonder moet het gebied meer betekenis krijgen voor de bewoners van het stadsgebied, opdat zij het in hun hart sluiten en zich ermee identificeren. Gebeurt dat, dan neemt de kans toe dat er een echt Hart gaat ontstaan. ‘Hart van Prins Alexander’ begint met ‘Hart voor Prins Alexander’. Daaraan willen wij bijdragen.

De kracht van de Prins Alexander

Wij kunnen en willen dat niet alleen doen. We leggen de nadruk op gezamenlijkheid; we hebben de krachten die in het gebied en de omgeving aanwezig zijn nodig. Dat die er zijn, is ons de afgelopen tijd wel gebleken. Dat hebben wij als zeer bemoedigend ervaren. Wij denken dat met de inzet van die krachten het Hart van Prins Alexander zich verder kan ontwikkelen, maar weten ook dat dat niet vanzelf gaat.

Daarvoor is een grensoverschrijdende aanpak nodig, die verleidt, mensen op ideeën brengt en hen ertoe beweegt zelf met initiatieven te komen en verbindingen te leggen.

Wij willen met goede voorbeelden en op maat gesneden interventies samen met stakeholders een milieu creëren waarbinnen die krachten tot optimale ontplooiing komen. Wij zien het als onze taak een krachtig netwerk van vrijwilligers, professionals, investeerders en gebruikers rond de transitie van Knoop naar Hart te mobiliseren. Dat netwerk zal zich werkendeweg ontwikkelen onder het motto: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.

Nu we weten wat de stip aan de horizon is en we ervan overtuigd zijn dat er genoeg kracht in dit stadsgebied aanwezig is, kunnen we de weg verder verkennen en een route uitzetten. Die route doet tevens dienst als agenda. Een agenda die nauw aansluit op die van de gemeente en de actuele ontwikkelingen rond het stationsgebied, bedrijventerrein en winkelcentrum.

De strategie van de ‘kleinschalige stedelijkheid’

Het centrumgebied is nu het domein van grootschalige stedelijkheid - grootschalige functies domineren -, terwijl in de omliggende wijken juist de kleinschaligheid manifest aanwezig is. Willen we de eerdergenoemde barrières slechten en meer synergie laten ontstaan dan moet juist tussen de grote en kleine maat een verbinding worden gezocht en gelegd. Hoewel het bij de Alexanderknoop om stedelijkheid en stedelijke functies gaat, moeten die wel op een menselijke manier en volgens de menselijke maat worden vormgegeven.

Wat de Knoop nodig heeft is dat deze op een fijnmazige manier wordt verweven met de omgeving, zowel ruimtelijk als functioneel. Voor het centrumgebied betekent dit dat daar juist die kleinschaligheid extra wordt opgezocht, zonder dat die de meer grootschalige functies in de weg zit. Kleinschalige functies en initiatieven moeten het weefsel tussen de grootschalige functies vormen, waardoor er meer synergie ontstaat en barrières verdwijnen. Kleinschalig betekent niet kleinstedelijk. Het blijft gaan om kleinschalige functies die - al dan niet tijdelijk - juist erg stedelijk zijn; creatief, divers en anders; te overzien en betaalbaar; zaken doen en geld verdienen. Maar ook met kernwoorden als; inclusief, uitwisseling, contact, laagdrempelig en toegankelijk, ontmoeten. Dit is wat met kleinschalige stedelijkheid wordt bedoeld. Dit is wat ons betreft het uitgangspunt voor de grensoverschrijdende aanpak, tevens de manier waarop wij denken werkendeweg aan die aanpak vorm te geven. Dit is kortom onze strategie.