Privacy statement

Privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we hoe we onze informatie verzamelen, gebruiken en verwerken.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Stichting Hart voor Prins Alexander verzamelt in het kader van haar programma-activiteiten persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers. Stichting Hart voor Prins Alexander gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacy statement beschrijven wij welke gegevens we van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Hart voor Prins Alexander van u verwerkt in het kader van haar activiteiten. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele versie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Hart voor Prins Alexander, Postbus 8158, 3009 AD Rotterdam (KvK 51310457).

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Hart voor Prins Alexander?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

- Informatie die u aan ons of onze partners verstrekt, zoals naam, woonadres, e-mailadres en betaalgegevens;

- Foto’s die worden gemaakt tijdens onze bijeenkomsten en andere publieksactiviteiten.

Cookies

Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Wij gebruiken alleen functionele cookies en we gebruiken ze niet om persoonsgegevens te verzamelen. Wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies.

Voor welk doel gebruikt Stichting Hart voor Prins Alexander uw gegevens?

Stichting Hart voor Prins Alexander gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

- Nieuwsbrieven; als u zich daarvoor heeft aangemeld, kunnen wij uw naam en e-mail adres gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde weer afmelden voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven.

- Uitnodigingen bijeenkomsten; wij kunnen uw naam en e-mail adres gebruiken voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten, als lezingen, debatten workshops in het kader van onze programma-activiteiten

- Foto’s en video’s; Stichting Hart voor Prins Alexander maakt foto’s en video’s van alle activiteiten die het organiseert. Beeldmateriaal kan zowel offline als online worden gepubliceerd.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Stichting Hart voor Prins Alexander, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- Met uw uitdrukkelijke toestemming; alléén met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden buiten Stichting Hart voor Prins Alexander. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

- Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers); Stichting Hart voor Prins Alexander schakelt derde partijen in bij het uitvoeren van haar diensten, bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen en andere publieksactiviteiten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Stichting Hart voor Prins Alexander de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in dit privacy-statement genoemde doeleinden worden verwerkt.

Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Stichting Hart voor Prins Alexander verstrekken als wij mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

- te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;

- fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;

- de belangen, eigendommen of veiligheid van Stichting Hart voor Prins Alexander, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Hoe lang bewaart Stichting Hart voor Prins Alexander uw gegevens?

Stichting Hart voor Prins Alexander bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

U kunt dit doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Stichting Hart voor Prins Alexander, Postbus 8158, 3009 AD Rotterdam of info@shvpa.nl. U ontvangt binnen 4 weken na uw verzoek van ons een schriftelijk antwoord.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back-up-systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of anderszins een onredelijke belasting voor Stichting Hart voor Prins Alexander vormen.

Stichting Hart voor Prins Alexander kan u de wettelijk bepaalde maximale bijdrage als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

Recht van verzet

U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of niet voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Stichting Hart voor Prins Alexander, Postbus 8158, 3009 AD Rotterdam of info@shvpa.nl. Indien u bezwaar wilt maken, vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot verminderde gebruiksmogelijkheden van onze website en andere diensten.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om Stichting Hart voor Prins Alexander en onze bezoekers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Rotterdam, 1 december 2018