Een Hart voor

Prins Alexander?!

De workshop: Een Hart voor Prins Alexander?!

De Stichting Hart voor Prins Alexander organiseert vanaf november 2018 een serie debatten en workshops over de ontwikkeling van het centrumgebied van Prins Alexander, met als titel ‘Een Hart voor Prins Alexander?!’

Aan deze debatten en workshops nemen bewoners, ondernemers en professionals deel. Tijdens de eerste debatavond op is gesproken over de geschiedenis en identiteit van Prins Alexander is en gedebatteerd over (gestrande) pogingen tot centrumvorming. In een workshop op 14 maart 2019, zijn wij met het vervolg dieper ingaan op welke factoren het mogelijk of juist onmogelijk maken eigenheid in het gebied te kunnen ervaren en welke aspecten daarbij een rol spelen. In dit vervolg gaat het ons met name om de sociaal-, maatschappelijke- en culturele aspecten. Rekening houdend met de functies die er zijn op de plek - het station, het winkelcentrum, de bedrijvigheid en het plein - kijken we naar wat we ervaren, ons gedrag en onze verlangens.

Inleidingen

Alvorens de deelnemers zelf aan de slag gaan, wordt er gesproken door verschillende experts die elk een perspectief aanbrengen. De inleiding is gedaan door drie verschillende experts: Sander van der Ham, Jan Breugem en Melle Smets

Sander van der Ham, Stadspsycholoog bij STIPO en het Thuismakers Collectief

De inleiding van Sander gaat over de mens, de plek, rituelen en de organisatie daarvan; over place management. Hij stelt dat mensen Thigmofielen zijn. Een Thigmofiel heeft behoefte aan geborgenheid en aanraking. Zo’n beetje als een kat die in een te kleine doos gaat zitten. Deze kennis laat ons meteen anders kijken naar de mens die zicht begeeft in de openbare ruimte. In welke mate voldoet onze omgeving, in dit geval het centrum van Prins Alexander, aan de voorwaarden om in deze psychologische behoefte van de mens te voorzien?

Een mens is niet alleen een Thigmofiel, ook andere verlangens spelen een rol als het gaat om de mate waarin wij ons thuis voelen op een plek in de stad. Sander gaat in op vier bouwstenen die belangrijk zijn bij place management en die elk specifieke behoeftes met zich meebrengen. Allereerst de bouwsteen Mens en het daarbij horend verlangen erbij te horen. Mensen verblijven graag op een plek waar ook andere mensen zijn met wie zij iets delen. De Plek vervolgens is ook een bouwsteen waar het verlangen naar controle bijhoort. We worden niet graag overweldigd door anonimiteit en vervreemding. Bij het verlangen naar controle passen dan ook de woorden eigenaarschap, herkenning en identiteit. Een derde bouwsteen om rekening mee te houden bij het inrichten van een plek is die van de Rituelen. Als nooit tevoren wordt er verlangd naar iets te doen en te beleven. Voorspelbaarheid, gastvrijheid en trots & historie zijn belangrijke elementen bij de vervulling van deze behoefte. Bij de vierde bouwsteen, Organisatie, komt het verlangen er samen voor te gaan.

Wanneer wij een plek willen creëren waar wij ons thuis voelen, zouden wij bewust naar deze Bouwstenen en behoeften en de zaken die daaruit voortvloeien moeten kijken. Tenslotte merkt Sander op dat bij Placemaking, 20% van de energie en het geld gaat naar het bedenken en opzetten van een plan en 80% van de energie en het geld naar het managen ervan.

Jan Breugem, expert Mobiliteitsmarkt, Gebiedsregisseur Noordoost bij De Verkeersonderneming

Jan Breugem gaat in op Mobiliteitsgeluk en Mobiliteitskansen in Prins Alexander. Mobiliteit gaat niet alleen over het zich verplaatsen met het openbaar vervoer, de auto, de fiets of lopend, bij mobiliteit komt ook de menselijke ervaring kijken. Ervaring zoals geluk, mobiliteitsgeluk. Mobiliteitsgeluk kent drie dimensies. De economische dimensie: het brengen van grote groepen mensen van A naar B tegen zo laag mogelijke kosten. De sociale dimensie: ben je in staat om je vrienden en familie te bezoeken? Kun je participeren in de samenleving? En ten slotte heeft mobiliteitsgeluk een culturele dimensie: je kunt onder de indruk raken van infrastructuur.. Mobiliteitsgeluk wordt ook gemeten. Jan wijst ons op de Mobiliteitsgelukindex

Melle Smets, Beeldend kunstenaar en Archeoloog van het heden

Melle Smets begint met het laten zien van het project dat hij heeft gedaan tijdens de Call of the Mall in 2013 in Hoog Catharijne in Utrecht. Melle kampeerde op een dak van het winkelcentrum in de tent waarin Godfried Bomans en Jan Wolkers ook hadden geslapen tijdens hun verblijf op Rottumerplaat. Net als zij maakte Melle radio van zijn belevenissen in een vreemde omgeving. Tijdens live-uitzendingen en interviews ontdekte hij een heel leven achter de schermen van het winkelcentrum. Een leven dat zich onttrekt aan de blik van managers, structuren en de vluchtige kijker. Mensen die wonen, werken en leven in het winkelcentrum, ook weleens mall rats genoemd.

Grote bedrijven houden ervan om ook grote kantoren neer te zetten die importantie uitstralen. Een soort hedendaagse kastelen zou je kunnen zeggen. Openheid, toegankelijkheid en een prettige omgeving zijn hier dan geen prioriteit. Omdat het voor winkelcentrum van belang is dat mensen zoveel mogelijk binnen zijn, wordt dit ook actief bevorderd. Vaak zie je dat de directe omgeving niet erg aantrekkelijk en soms zelfs bewust onaantrekkelijk wordt gemaakt. Om deze ruimte dan ook nog veilig te houden worden er verschillende soorten straatmeubilair neergezet, die verder geen functie dienen dan ervoor te zorgen dan er niet te veel mensen blijven hangen. Je zou dit anti-ruimte kunnen noemen.

Interessant wordt de buitenruimte volgens Melle daar waar niemand er oog op heeft, de blinde vlekken. Als voorbeeld noemt Melle plekken als het talud van de nooit afgemaakte A16 bij het Terbregse plein, de wasstraat in de Metaalhof en een pompstation met daarnaast de grote wasmachines om dekbedden te wassen. Daar komen mensen samen om elkaar te ontmoeten - zonder toeziend oog en zonder regels, radicale openbare ruimte.

Discussie en conclusies

In groepjes gaan de aanwezigen uiteen. Aan de hand van stellingen wordt gediscussieerd over betekenis, ontmoeting, organisatie en geluk in het centrum van Prins Alexander.

1. We hebben geen Prins Alexanderplein nodig, want we hebben het Alexandrium. We winkelen, eten, ontmoeten in het winkelcentrum.

2. Het huidige centrum van Prins Alexander (in de buurt van het plein) is een ontmoetingsplaats voor bewoners. Dat gaat prima mee, nu en in de toekomst.

3. Laten we niet zo moeilijk doen. Het Alexanderplein is niet meer dan een stationsplein. Dat is voldoende om van trein naar bus, metro, P+R ,fiets en andersom te kunnen overstappen.

4. Als mensen zich thuis willen voelen op een plek, dan organiseren ze dat zelf. Daar moet een stichting als Hart voor Prins Alexander, of het gebied niet tussen gaan zitten, mensen gaan hun eigen gang.

Na afloop worden de bevindingen gepresenteerd per groepje, waarna moderator Chris Luth samenvat en concludeert. De algehele conclusies kunnen onder de volgende noemers worden omschreven.

Geborgenheid

Naast de huidige functies die er zijn, zou er ook een woonfunctie moeten komen in het centrum van Prins Alexander. Menging van de functies, dus wonen en buitenruimte op menselijke schaal. Plekken met veel groen, verblijfsruimte met functie en geborgenheid zorgen ervoor dat de plek toegeëigend wordt door mensen, zij zich er thuis voelen. Ondergronds parkeren en aantrekkelijke architectuur zullen dit versterken.

Beleving

Er zou meer te beleven moeten zijn in het centrum van Prins Alexander. Zoals we hebben gehoord willen mensen graag iets doen of beleven. Daarbij aansluitend is het zo dat we een grote behoefte hebben aan beleving, mensen geven dan ook liever geld uit aan een beleving dan aan spullen. Naast kleinschalige horeca en een kleinschaliger winkelaanbod zou er ook iets bijzonders moeten zijn, een eyecatcher, bijvoorbeeld een installatie met water. Een plek waar mensen naartoe getrokken worden en waar mensen graag verblijven.

Verbinding

Er is vanuit de genodigden de behoefte uitgesproken om levendige plekken te creëren in het centrumgebied van Prins Alexander en deze met elkaar te verbinden. Denk daarbij ook aan de andere kant van de hoofdweg, de Metaalhof en het Semiramispark. Er zou een netwerk moeten zijn van parken en pleinen. En vergeet daarbij het grote plein, begin met het faciliteren van kleine verblijfsplekken, bijvoorbeeld als eerste bij de entree van het NS-station, een klein stukje bij de oude paardenkastanje en het pleinterras, waar veel mensen langskomen en het snel gezellig is.

Schematisch verslag Chris Luth

Samenvatting en vervolg

Met de stelling, dat het winkelcentrum Alexandrium genoeg te bieden heeft om elkaar te ontmoeten - en zo voldoende invulling geeft aan de centrumfunctie - is het merendeel het niet eens. Het winkelen is weliswaar een bijzondere kwaliteit, maar bezie ook het hele gebied, mensen doen graag een combinatiebezoek. Het ontbreekt aan kleinschalig- en gevarieerd aanbod; er is meer nodig, vooral op cultureel gebied en horeca. Het winkelcentrum is een burcht. Het kan wel degelijk bijdragen aan de verblijfskwaliteit van het Prins Alexanderplein en de omgeving, door zich meer te openen naar buiten. Als voorbeeld worden de - in dat opzicht goed functionerende - winkelcentra in de wijken genoemd.

De deelnemers vinden het huidige Prins Alexanderplein en de stationsomgeving geen ontmoetingsplaats, maar dat zou het wel moeten zijn. Er zijn geen verblijfsplekken, de openbare ruimte wordt vnl. gebruikt door passanten. Daarbij wordt voor de verbindingen met o.a. de Kleine Beer en het Poolsterplein vooral gebruik gemaakt van de looproutes dóór het winkelcentrum. Wellicht is het beter om te kijken naar kleinere ontmoetingsplekken; met intimiteit, op menselijke schaal. Ook om naar de samenhang van de verschillende plekken en functies in het gebied te kijken - bedrijvigheid, winkelen, mobiliteit en óók het onderwijs meer te verknopen.

De groep vindt niet dat het Prins Alexanderplein alleen een stationsplein moet zijn dat puur en alleen geschikt is om over te stappen van trein naar bus, metro, P+R, fiets en andersom. Ook hier zou een betere verbinding moeten komen tussen binnen en buiten. Mensen zouden niet alleen moeten kunnen wachten op het station, maar ook daar net buiten. Als er een aangename verblijfsruimte buiten is, dan kan dat elkaar aanvullen en versterken. Er kan voor gezorgd worden dat mensen ook niet meteen het liefst snel naar huis willen gaan, maar nog even kunnen blijven plakken, van Kiss & Ride naar Kiss & Stay

Op de stelling dat, als mensen zich thuis willen voelen op een plek, zij dat zelf wel organiseren, wordt verdeeld gereageerd. Het gebeurt weliswaar, maar op zeer kleine schaal en ook niet altijd op een manier die het gebied aantrekkelijk maken voor andere gebruikers. Het probleem zit hem volgens de groep niet in de ruimte zelf, maar in het ontbreken van eigenaarschap en regie. Meer activiteiten zijn nodig, er wordt een warm pleidooi gehouden voor meer durf - minder regels en meer ruimte voor jongeren - om te laten zien hoe het óók kan.

Deze laatste geven wij door aan de volgende bijeenkomst in onze reeks “Een Hart voor Prins Alexander?!” In april/mei wordt door studenten van de Willem de Kooning Academie een jongerendebat georganiseerd “Wat wil jij in Prins Alexander?”, jongeren uit Rotterdam Prins Alexander, over de verschillende plannen in het gebied en over hun wensen en ambities.

In het vervolg op de workshop organiseert de Stichting Hart voor Prins Alexander in juni 2019 een expertmeeting. Hiervoor nodigen wij professionals - en maatschappelijk betrokkenen - uit om samen in gesprek te gaan over een integraal gebiedsprogramma, de bouwstenen daarvoor én de agenda voor het centrumgebied van Prins Alexander het “Hart van Prins Alexander”.

Illustraties Jan Metz

Moderator Chris Luth