Academiereglement

Het academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur (het stadsbestuur van Zottegem) en de leerlingen/ouders van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Zottegem. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van de minderjarige leerlingen. In het reglement vind je alles terug in verband met het engagement van de academie en de leerlingen, inschrijvingen, aanwezigheden, organisatie van de lessen, alternatieve leercontext, evaluatie, leefregels en de verwerking van de leerlingengegevens.

Academiereglement SAMWD Zottegem

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring

Hoofdstuk 3 Inschrijving

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring

Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling

Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten

Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie

Hoofdstuk 9 Leefregels

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 §1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur zijnde het stadsbestuur van Zottegem en de leerlingen/ouders van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Zottegem met als administratieve zetel Firmin Bogaertstraat 12, 9620 Zottegem.

§2. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van de minderjarige leerlingen.

§3. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2 §1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of via elektronische drager (website, e-mail,…) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de ouders van de minderjarige leerlingen. Zij worden schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gehouden van de wijzigingen. De academie vraagt de ouders/leerlingen of ze ook een papieren versie van het academiereglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking voor leerlingen/ouders die dit wensen.

§2. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het academiereglement en het artistiek pedagogisch project van de academie. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

§3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de leerlingen/ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet met de wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling niet worden ingeschreven het daaropvolgende schooljaar.

Artikel 3 Begrippen

Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder:

Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ont­vangstbewijs of een gecertificeerde elektronische aangetekende zending.

Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van een directeur.

Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur voor de academie en haar werking heeft bepaald.

Directeur: De directeur van de academie of zijn afgevaardigde.

Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden.

Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.

Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het stadsbestuur van Zottegem.

Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie vallen.

Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring

Artikel 4 §1. Leerlingengegevens

Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan de academie te verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er zich wijzigingen in de leerlingengegevens voordoen.

§2. Oudercontacten

De academie organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De data worden schriftelijk of via elektronische drager gecommuniceerd. De ouders en de academie kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. Van de ouders wordt verwacht dat ze deze oudercontacten bijwonen.

§3. Aanwezigheid

De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het geval een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders.

§4. Specifieke onderwijsbehoeften

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de leerling/ouders aan de directeur alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de leerzorg en de evolutie ervan en dit in het belang van de leerling. In overleg met de leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de lessen kan volgen en welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.

§5. Taal

De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan om Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige initiatieven om Nederlands te leren en te gebruiken.

§6. Zelfstudie

De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de lessen nauwgezet op. Deze instructies worden via de academieagenda of het klasschrift aan de leerling en eventueel ouders gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot zelfstudie rekening houdend met deze instructies.

§7. Leefregels

Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de academie na te leven.

§8. Leerloopbaanbegeleiding

De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste aansluit bij de leervraag en competenties van de leerling.

Hoofdstuk 3 Inschrijving

Artikel 5 Het schoolbestuur legt het maximaal aantal leerlingen vast dat wordt toegelaten tot een opleiding, zijnde de capaciteit zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Artikel 6 §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste instantie op een wachtlijst ingeschreven:

- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van hetzelfde domein,

- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs,

§2. De leerling kan enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de capaciteit nog niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

§3. De inschrijving van een niet-regelmatige leerling wordt steeds geweigerd.

Artikel 7 Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet de leerling/ouders dit expliciet vermelden bij de inschrijving.

Artikel 8 Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te kunnen worden voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op het ogenblik van zijn inschrijving en uiterlijk op 30 september.

Artikel 9 Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten minste de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Artikel 10 Specialisatie

§1. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een kortlopende studierichting specialisatie, maken dit bij de directeur bekend voor het einde van het schooljaar.

§2. De directeur bepaalt de selectiemethode op basis waarvan hij in samenspraak met de betrokken leerkrachten beoordeelt om de leerling al dan niet toe te laten:

- op basis van de leerlingenevaluatie van de vierde graad.

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring

Artikel 11 Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld

1° De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via de website www.samwdzottegem.be

Artikel 12 Retributies (bijdrageregeling)

§1. Het schoolbestuur biedt tegen betaling de volgende diensten en materialen aan in het kader van de opleiding of om de opleiding te verlevendigen:

- agenda

- boeken en partituren,

- bruikleen van muziekinstrumenten,

- auteursrechten,

- kopies,

- deelname aan pedagogisch-didactische uitstappen,

- deelname aan projecten,

- deelname aan feestactiviteiten.

Artikel 13 Ouders die kampen met betalingsmoeilijkheden, kunnen steeds contact opnemen met de dossierbeheerder op de financiële dienst van de stad Zottegem (09/364.64.48). In samenspraak zal gestreefd worden naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen, die past binnen de financiële mogelijkheden van de ouders. Het is de exclusieve bevoegdheid van de financieel directeur van de stad Zottegem om uitstel van betaling te verlenen of om een geldig afbetalingsplan op te stellen. Dit kan enkel gebeuren op het kantoor van de financieel directeur na ondertekening van een officieel document dat in tweevoud wordt opgesteld. Alle andere afspraken of documenten met eender welk persoon hebben geen enkele rechtsgeldigheid.

Artikel 14 Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om leeractiviteiten te mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding zijn tot een afwijkende regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 15 Reclame en sponsoring

§1 Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

§2 De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

§3. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:

1° deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de academie;

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang brengen.

§4 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling

Artikel 16 Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra zijn inschrijving definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven.

Artikel 17 §1 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur, het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist.

§2 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.

Artikel 18 Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet de academie via het secretariaat of de leraar hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 19 Gewettigde afwezigheid

§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn.

§2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd:

1° ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders/leerling. Dit kan maximaal 4 maal per schooljaar het geval zijn.

2° Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend. Een medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.

3° een document dat aantoont dat de leerling afwezig was:

- om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont,

- om een familieraad bij te wonen,

- om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,

- omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

- om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling te beleven,

- om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de directeur,

- om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaams gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs,

- wegens school- of beroepsverplichtingen,

- omwille van de onbereikbaarheid van de academie door overmacht;

4° afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 16.

Artikel 20 Ongewettigde afwezigheid

§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 19, wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid.

§2 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10.

Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten

Artikel 21 §1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start van de lessen bekend gemaakt.

§2. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in de loop van het eerste trimester in uitzonderlijke gevallen wijzigen. De academie brengt de leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen.

Artikel 22 De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld

Artikel 23 Toezicht

Het schoolbestuur verzekert het toezicht gedurende 10 minuten voor het begin van de les tot 10 minuten na het einde van de les. De leerlingen en de ouders gedragen zich daarbij naar de onderrichtingen terzake. Leerlingen wachten op de locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid.

Artikel 24 Lesverplaatsing

Een les kan om individuele artistieke redenen of deelname aan professionaliseringsactiviteiten door de leraar worden verplaatst met akkoord van de directeur. De leerlingen/ouders worden vooraf schriftelijk of elektronisch van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.

Artikel 25 Schorsing van de lessen

§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische studiedag, facultatieve vakantiedagen of evaluatiemomenten. Deze data worden in het begin van het schooljaar bekendgemaakt via de jaarkalender op de website.

§2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of afwezigheid van de leraar. De academie brengt de ouders/leerlingen als volgt op de hoogte.

- de academie verwittigt de leerlingen/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk - is dit slechts beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het verst wonen,

- de schorsing wordt ad valvas en via de website van de academie gemeld (ingeval van overmacht: indien mogelijk),

- opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is - minderjarige leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven.

Als ouders hun kinderen naar de academie brengen, gaan ze na of de leraar al dan niet aanwezig is, alvorens hun kinderen achter te laten.

Artikel 26 Agenda

Minderjarige leerlingen tot en met de derde graad hebben een academieagenda van SAMWD Zottegem. Hierin worden de opdrachten en/of de te kennen leerstof en/of de in te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals eventuele aanwijzingen voor de studie en eventuele mededelingen. De agenda wordt ook gebruikt als communicatiemiddel tussen de leraar en de ouders. De ouders van minderjarige leerlingen ondertekenen telkens de agenda voor kennisneming.

Artikel 27 Kunstmanifestaties

De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.

Artikel 28 Buitenschoolse leeractiviteiten

§1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extra-murosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die door de academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, wordt van de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse extramurosactiviteiten die voor hen worden georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de normale openingsuren van de academie worden georganiseerd. Indien de leerling/ouders menen een ernstige reden te hebben om aan een van deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit vooraf met de directeur.

§2 Buitenschoolse leeractiviteiten worden minstens twee weken op voorhand aan de leerlingen meegedeeld. Voor minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk geïnformeerd.

§3 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie een beroep doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden).

Artikel 29 Besmettelijke aandoening

In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij het secretariaat. De academie neemt de gepaste maatregelen.

Artikel 30 Verzekering

Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar de academie of terug, dan moet de academie onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als mogelijk een verzekeringsdossier kan worden opgesteld.

Artikel 31 Werken van leerlingen

§1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie.

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk...).

De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext

Artikel 32 §1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext, legt zijn vraag voor 30 september voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het formulier ‘leren in alternatieve leercontext’ waarvan deel 1 volledig is ingevuld. Dit formulier is als bijlage bij dit reglement gevoegd.

§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of voor een of meerdere welbepaalde periode(s).

Artikel 33 §1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld:

- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de inspectie gevalideerde toetsingsinstrument dat als bijlage is gevoegd bij dit reglement,

- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ van het schoolbestuur,

- de directeur oordeelt dat de alternatieve relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie.

§2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd via het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’.

Artikel 34 §1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke begeleiding van de leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig feedback en houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie.

§2. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, zijn afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter plekke observeren.

§3. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de leercontext wordt systematisch overleg gepleegd.

Artikel 35 §1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve leercontext. Hij eerbiedigt de belangen van de alternatieve leercontext.

§2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na evenals de veiligheidsvoorschriften.

§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de directeur.

Artikel 36 §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde.

§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen tijde de leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve leercontext meldt dit tevens aan de directeur.

Artikel 37 §1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de leercontext verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van de academie.

§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten.

Artikel 38 §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement blijven onverkort van toepassing.

§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de directeur of de contactpersoon van de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist.

§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext.

§4. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid en bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de academie.

§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.

Artikel 39 De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodra de leerling de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 40 De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen) voor wat betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’.

Artikel 41 De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van en naar of voor de deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext.

Artikel 42 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil volgen in de alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel met toestemming van de directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in de academie worden gevolgd.

Artikel 43 §1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten:

- bij zware inbreuken tegen de afspraken;

- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt;

- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is;

- wanneer de leerling wangedrag vertoont;

- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert.

§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te volgen, intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is.

§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt.

§4. De directeur / alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de academie volgens de modaliteiten die de directeur hem meedeelt.

Artikel 44 Toetsingsinstrument Alternatieve Leercontext SAMWD Zottegem.

Begeleiding

1. De dirigent, coach, regisseur, begeleider van de vereniging die de alternatieve leercontext aanbiedt, beschikt over de nodige competenties om leerlingen van de kunstacademie binnen de alternatieve leercontext te begeleiden. Dit geeft aan dat hij/zij een gerichte opleiding heeft genoten om die doelgroep en het specifiek vakgebied te bedienen. Deze opleiding en de daaruit voortkomende verworven vaardigheden resulteren in het mede realiseren van de basiscompetenties en einddoelen bij de leerlingen in de alternatieve leercontext.

2. De dirigent, coach, regisseur, begeleider kent derhalve de werking van het deeltijds kunstonderwijs, is op de hoogte van de organisatiestructuur en het specifieke evaluatieformat dat de school hanteert. Hij of zij is samen met de coördinator van de alternatieve leercontext vanuit SAMWD verantwoordelijk voor de opvolging en evaluatie van de leerlingen in de alternatieve leercontext.

3. We kiezen in SAMWD Zottegem voor een motiverende evaluatie, die leerlingen zin geeft om hun passie voor Dans, Muziek en Woord vol enthousiasme te ontplooien. De vereniging die de alternatieve leercontext aanbiedt, kent en werkt in de geest van de visie op evaluatie van de SAMWD Zottegem.

4. De dirigent, begeleider, coach, regisseur is regelmatig in overleg met de coördinator van de alternatieve leercontext vanuit SAMWD.

Inhoud

1. De vereniging die de alternatieve leercontext aanbiedt, kent en werkt in de geest van het APP (artistiek pedagogisch project) van de SAMWD Zottegem.

2. De alternatieve leercontext beschikt over een gegarandeerd beheersingsniveau, relevant voor de opleiding en de te verwerven basiscompetenties van de leerling. Dit beheersingsniveau is aantoonbaar onder andere door de repetitiestructuur, de toonmomenten, deelname aan wedstrijden, repertoirekeuze,…

3. De dirigent, begeleider, coach, regisseur is samen met de coördinator van de alternatieve leercontext vanuit SAMWD verantwoordelijk voor het behalen van de basiscompetenties voor de 3e graad en beroepskwalificaties voor de 4e graad waarvoor de alternatieve leercontext werd aangevraagd.

4. De alternatieve leercontext past de geldende regelgeving inzake bescherming van de privacy toe.

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie

Artikel 45 §1. Visietekst Evaluatie SAMWD Zottegem

Artistieke competenties verwerven doe je niet van de ene dag op de andere. Het is een continu leerproces. Daarom kiezen we voor een motiverende evaluatie, die leerlingen zin geeft om hun passie voor Dans, Muziek en Woord vol enthousiasme te ontplooien.

Daartoe hanteren we volgende principes:

Evaluatie geeft de leerling een duidelijk zicht op zijn kwaliteiten op dit moment, de afgelegde weg in het verleden en biedt groeikansen voor de toekomst.

De leerling weet daardoor niet alleen waar hij nu staat, maar krijgt ook concrete tips, tools en technieken aangereikt om volgende stappen te zetten in zijn leerproces. Op die manier ervaart hij keer na keer dat inspanning leidt tot persoonlijke vooruitgang.

We hebben oog voor de kunstenaar in wording, maar ook voor de unieke persoonlijkheid van de leerling. Technische beheersing en vakmanschap zijn belangrijke bouwstenen. Daarnaast werken we ook aan een optimale aandacht voor het welbevinden, de creativiteit en de eigen inbreng van onze leerlingen. Die bevorderen we door hen zo persoonlijk en concreet mogelijk feedback te geven over vakgebonden, artistieke en persoonlijke competenties. We vinden het belangrijk dat deze individueel en in groepsverband tot uiting komen.

De rol van de leraar is cruciaal en veelzijdig. De leerkracht is vakexpert én ondersteuner. Hij is ambitieus in kwaliteit, oordeelt objectief, maar zorgt ook voor aangepaste ondersteuning om elke leerling zo ver mogelijk te krijgen op zijn eigen leerpad. Hiertoe hanteert hij een veelheid aan didactische werkvormen en evaluatiemethoden.

Evaluatie biedt een bijzondere bron aan informatie. Evaluatie biedt een aanknopingspunt om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind. Ze stimuleert interactie tussen leerkrachten en leerlingen, en tussen leerkrachten onderling. Bovendien geeft het leerrendement van de leerlingen leerkrachten feedback over hun eigen aanpak.

Leerlingen worden hun eigen leraar. Leren stopt nooit. Daarom willen we leerlingen stap voor stap zo zelfstandig mogelijk maken. We stimuleren zelfreflectie door hen zichzelf en elkaar te laten beluisteren, observeren en feedback te leren geven. Op die manier geven we hen de sleutels in handen om ook na hun loopbaan op de academie een leven lang bij te leren in Woord, Dans en Muziek.

§2. De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar op regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt, met name over:

- de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden,

- de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd,

- de te bereiken competenties en te beheersen materies met het oog op de evaluatiemomenten en/of –opdrachten.

§3. Leerlingen die door overmacht of gewettigde afwezigheid een evaluatiemoment en/of –opdracht niet kunnen volbrengen verwittigen de academie en brengen hiervan een bewijsstuk binnen. De academie voorziet voor deze leerlingen inhaalproeven op een ander moment.

§4. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de leerling/ouders 2 keer per jaar over de leervorderingen van de leerling op de volgende wijze:

Artikel 46 De leerlingen krijgen een rapport waarop op persoonlijk, vakmatig en artistiek vlak feedback wordt gegeven over het leerproces van de leerling. Aanvullend wordt meegedeeld of de leerlingen op persoonlijk, vakmatig en artistiek vlak onvoldoende, voldoende, goede of zeer goede vorderingen maken. Deze rapporten hebben een formatieve functie en worden twee maal per jaar uitgedeeld: na de Kerstvakantie en na de Paasvakantie. Op het einde van het schooljaar wordt na de eindproeven een eindrapport uitgedeeld.

Artikel 47 Procesevaluatie

§1. Klasevaluatie (procesevaluatie) tussen 1 september en 30 juni van het schooljaar.

§2. Samenstelling van de evaluatiecommissie: klasleraar.

§3. Wijze van beraadslaging: niet van toepassing.

§4. Deliberatiecriteria: elke klasleraar bekijkt of de basiscompetenties van de eerste graad bij elke leerling bereikt worden. Dit gebeurt op persoonlijk, vakmatig en artistiek vlak.

§5.. Graden waarin uitsluitend procesevaluatie wordt georganiseerd.

- Muziek: muziekinitiatie

- Woordkunst-Drama: woordinitiatie

- Dans: Dansinitiatie

Artikel 48 Openbare overgangs- en eindproeven

§1. Tijdstip: Tussen 1 mei en 15 juni van het schooljaar.

§2. Samenstelling van de evaluatiecommissie: juryvoorzitter, twee externe juryleden, klasleraren. Indien er onvoldoende externe juryleden worden gevonden, kan hiervan uitzonderlijk worden afgeweken door collega’s van hetzelfde domein uit SAMWD Zottegem aan te duiden als vervangend jurylid.

§3. Wijze van beraadslaging: elk jurylid gebruikt bij individuele vakken per leerling een individuele beoordelingsfiche, bij groepsvakken een groepsfiche. Na het openbaar examen gaan de juryleden, uitgaand van die fiche, een gesprek aan om, in overeenstemming met elkaar, een waardeschaal toe te kennen. Dit zowel op vakmatig als artistiek vlak (onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed en uitstekend). Bij onenigheid kan de juryvoorzitter de uiteindelijke eindbeslissing nemen. De juryfiches worden aan de leraar bezorgd en worden ter inzage van de inspectie bijgehouden. Deze commentaar wordt mondeling en via de evaluatiefiche door de vakleraar gecommuniceerd met de leerling.

§4. Deliberatiecriteria: Indien de leerling op de eindproef voor vakgebonden of artistieke competenties een onvoldoende haalt, heeft de leerling onvoldoende vooruitgang gemaakt en wordt de leerling besproken op de klassenraad. De klassenraad beslist en motiveert of de leerling gedelibereerd wordt of een herkansing of vakantiewerk krijgt. Als de leerling slaagt voor de herkansing of het vakantiewerk, kan de leerling verder naar het volgende leerjaar.

§5. Graden waarin openbare overgangs- en eindproeven worden georganiseerd.

- Muziek (Klassiek en Jazz Pop Rock)

Graden: 2.3 (volw) en 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

Vakken: Instrument, Groepsmusiceren

- Danslab (Klassiek en Hedendaags)

Graden: 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

Vakken: Danslab

- Woordkunst-Drama

Graden: 2.4, 3.3 en 4.3

Vakken: Woordatelier, Woordlab, Woordstudio, Verteltheater, Spreken en Presenteren, Speltheater

§6. Speciale regeling voor volwassenen

Volwassenen kunnen kiezen om aan te sluiten bij de jongeren of bij een aparte auditie voor volwassenen. Uitzonderlijk kan de openbare proef vervangen worden door een klasproef in aanwezigheid van de directeur of zijn afgevaardigde.

Apart in de klas met directeur (of afgevaardigde)

Artikel 49 Praktische klasproeven

§1. Tijdstip: Tussen 1 mei en 15 juni van het schooljaar.

§2. Samenstelling van de evaluatiecommissie: klasleraar en collega van hetzelfde domein uit SAMWD Zottegem. Uitzondering voor MV 2.3 (volw) en 2.4: juryvoorzitter, twee externe juryleden, klasleraren. Indien er onvoldoende externe juryleden worden gevonden, kan hiervan uitzonderlijk worden afgeweken door collega’s van hetzelfde domein uit SAMWD Zottegem aan te duiden als vervangend jurylid.

§3. Wijze van beraadslaging: elk jurylid gebruikt bij individuele vakken per leerling een individuele beoordelingsfiche, bij groepsvakken een groepsfiche. Na het klasexamen gaan de juryleden, uitgaand van die fiche, een gesprek aan om, in overeenstemming met elkaar, een waardeschaal toe te kennen. Dit zowel op vakmatig als artistiek vlak (onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed en uitstekend). De juryfiches worden aan het secretariaat bezorgd en worden ter inzage van de inspectie bijgehouden. Deze commentaar wordt mondeling en via de evaluatiefiche door de vakleraar gecommuniceerd met de leerling.

§4. Deliberatiecriteria: Indien de leerling op de eindproef voor vakgebonden of artistieke competenties een onvoldoende haalt, heeft de leerling onvoldoende vooruitgang gemaakt en wordt de leerling besproken op de klassenraad. De klassenraad beslist en motiveert of de leerling gedelibereerd wordt, een herkansing of een vakantiewerk krijgt. Als de leerling slaagt voor de herkansing of het vakantiewerk, kan de leerling verder naar het volgende leerjaar.

§5. Graden waarin praktische klasproeven worden georganiseerd.

- Muziek (Klassiek en Jazz Pop Rock)

Graden: 2.1, 2.2, 2.3 (kinderen), 3.1, 3.2

Vakken: Instrument

Graden: 3.3 en 4.3

Vakken: Begeleidingspraktijk

- Danslab (Klassiek en Hedendaags)

Graden: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2

Vakken: Danslab

- Woordkunst-Drama

Graden: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2

Vakken: Woordatelier, Woordlab, Woordstudio, Verteltheater, Spreken en Presenteren, Speltheater

Artikel 50 Schriftelijke proeven:

§1. Tijdstip: Tussen 1 mei en 15 juni van het schooljaar.

§2. Samenstelling van de evaluatiecommissie: klasleraar

§3. Deliberatiecriteria: Indien de leerling op de eindproef voor vakgebonden of artistieke competenties een onvoldoende haalt, heeft de leerling onvoldoende vooruitgang gemaakt en wordt de leerling besproken op de klassenraad. De klassenraad beslist en motiveert of de leerling gedelibereerd wordt, een herkansing of een vakantiewerk krijgt. Als de leerling slaagt voor de herkansing of het vakantiewerk, kan de leerling verder naar het volgende leerjaar.

§4. Wijze van beraadslaging: niet van toepassing.

§5. Graden waarin schriftelijke proeven worden georganiseerd.

- Muziek:

MV, MCV, Muziekgeschiedenis, Muziektheorie en Compositie

- Woordkunst-Drama:

Schrijven, Literatuurgeschiedenis, Dramalab

Hoofdstuk 9 Leefregels

Artikel 51 Algemeen

§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat:

- het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt,

- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang brengt,

- de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt,

- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt,

- de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast,

- de academie materiële schade toebrengt.

§2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen.

Artikel 52 Lessen

§1. Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort.

§2. Tijdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen gebruikt. Het gaat onder andere om mobiele telefoons, muziekdragers en camera’s.

§3. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.

Artikel 53 Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne

§1. Iedere leerling volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft

- het dragen van aangepaste kledij,

- het dragen van beschermkledij,

- het gebruik van beschermingsmiddelen,

- het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes,… te dragen,

- het vaststeken van lang haar (in het bijzonder in de studierichting Dans),

- …

om redenen van veiligheid of hygiëne.

§2. Iedere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle opleidingsspecifieke afspraken.

§3. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.

Artikel 54 Materiële bezittingen en vandalisme

§1. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, muziekinstrumenten, mobiele telefoon, juwelen…) niet onbeheerd achter. De academie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele beschadigingen.

§2. De leerlingen laten hun vervoersmiddel achter op de daartoe voorziene plaatsen.

§3. De leerling is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn persoonlijke apparaten en/of producten.

§4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het toezicht van de leraar toebrengt aan:

- lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of materiaal van de instelling,

- materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen.

Dit houdt in dat hij de schade (herstelling, vervanging…) vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die hem in dit verband kunnen worden opgelegd.

Artikel 55 Gebruik van infrastructuur

§1. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor gebouwen, meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, producten.

Apparaten en producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op hun plaats gezet.

§2. Leerlingen kunnen met toestemming van de directeur een lokaal gebruiken om zich in het kader van hun opleiding te vervolmaken.

De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van het lokaal, schade en andere onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden.

Artikel 56 Uitlening

§1. Na betaling van de retributie vermeld in artikel 13 en binnen de volgende voorwaarden kunnen aan de leerlingen muziekinstrumenten in bruikleen uitgeleend.

De ontlener betaalt jaarlijks een huurgeld, bepaald door het schoolbestuur, het stadsbestuur Zottegem.

Het huurgeld moet 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald worden, zoniet kan de directeur het instrument terugvragen. Het huurgeld is niet terugvorderbaar wanneer de leerling voortijdig de school verlaat, een eigen instrument aanschaft of verandert van instrument.

§2. Tarieven:

Instrumenten met waarde tot 720 EUR: 75 euro

Instrumenten met waarde tussen 720 en 1.340 EUR: 100 euro

Instrumenten duurder dan 1.340 EUR: 125 €

§3. Volgende instrumenten kun je bij huren bij SAMWD Zottegem:

Accordeon

Trombone

Cello

Dwarsfluit / Fife

Fagot

Gitaar (klein model)

Hobo

Hoorn

Klarinet

Saxofoon

Trompet

Tuba

Viool

§4. Verzekering:

De instrumenten zijn voor ‘normale’ breuken of defecten op school verzekerd. De instrumenten zijn voor ‘normale’ breuken of defecten op school verzekerd. Het staat de ontlener vrij een verzekering voor het instrument af te sluiten voor het geval iets voorvalt buiten de school.

§5. Onderhoud en nazicht:

De aan sleet onderhevige wisselstukken (rieten, snaren,enz.) worden vervangen op kosten van de leerling. Bij verlies of schade (bv. als je het instrument laat vallen) staat de leerling in voor de kosten. De ontlener verbindt er zich toe het instrument in goede staat te bewaren en de raadgevingen hieromtrent van de leerkracht op te volgen.

Indien schade wordt berokkend aan het instrument, en/of als het instrument niet goed onderhouden wordt, vallen de kosten ten laste van de ontlener.

De directeur, leerkracht of de secretaris kan in de loop van het schooljaar het instrument voor nazicht laten opvragen.

Indien het instrument onvoldoende verzorgd/onderhouden wordt, behoudt de directeur zich het recht het instrument terug te eisen. Bij teruggave van het instrument moet een attest van nazicht en met handtekening van de leerkracht worden voorgelegd. Bij twijfel wordt een vakman geraadpleegd en de kosten zijn voor de ontlener.

§6. Indien de leerling stopt met de lessen, wordt het instrument onmiddellijk ingeleverd op het secretariaat van de academie.

§7. Uitleentermijn

Een instrument wordt uitgeleend voor de duur van 1 schooljaar (1 september tot 30 augustus) en voor de door de leerling gevolgde discipline. De uitlening kan voor een volgend schooljaar worden verlengd.

Vanaf het derde jaar beslist de directie op basis van de beschikbaarheid van een instrument over het verlengen van de uitlening.

§8. Het onderling verwisselen van instrumenten is verboden.

§9. Herstellingen

De directie moet geraadpleegd worden i.v.m. de herstelling. Alle herstellingen gebeuren door een door de directie aangestelde hersteller. Wie uit eigen initiatief een andere hersteller contacteert, kan aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit een niet naar behoren uitgevoerde herstelling.

Artikel 57 Genotsmiddelen

§1. Binnen de volledige academie, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere open ruimten is het verboden:

- te roken,

- drugs te gebruiken,

- enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de academie binnen te brengen.

§2. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs,…).

§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte extra-murosactiviteiten.

§4. SAMWD Zottegem voert een doeltreffend beleid om het rookverbod te handhaven. De academie controleert de naleving van het verbod en treedt op tegen overtreders.

§5. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit academiereglement. Ouders die het rookverbod overtreden, zullen verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten.

Artikel 58 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media

§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de academie zonder toestemming van de academie. Overeenkomstig de privacywetgeving en het recht op afbeelding mogen er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op de academie zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de academie. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling. Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Instagram, Twitter, enz. verstaan.

§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten is verboden.

§4. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in de academie is verboden.

Artikel 59 Initiatieven van leerlingen

§1. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie, moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.

§2. Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de directeur.

§3. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Artikel 60 Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de academie gepaste maatregelen om de fysieke en psychische integriteit van de leerlingen te beschermen.

Artikel 61 Auteursrecht

§1. De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.

§2. Voor het kopiëren van partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn uitgever of een andere rechthebbende.

§3. Bladmuziek mag nooit worden gekopieerd zonder toestemming van de rechthebbende.

§4. Het schoolbestuur heeft een licentieovereenkomst afgesloten met de erkende beheersvennootschap van muziekuitgevers SEMU. De leerlingen eerbiedigen te allen tijde de voorwaarden die voortvloeien uit deze overeenkomst en die schriftelijk of elektronisch worden bekendgemaakt.

Artikel 62 Privacy

De leerlingen respecteren ten allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de privacyverklaring van het schoolbestuur. Deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt via het secretariaat bij inschrijving.

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels

Artikel 63 Ordemaatregelen

§1. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen:

1° een mondelinge vermaning,

2° een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota,

3° een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota,

4° een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de academie – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota in de agenda,

5° een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota in de agenda,

6° de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend voor kennisneming.

Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die meer aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast.

§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die toezicht op de leerling uitoefent.

§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.

Artikel 64 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen

§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie zodanig schendt dat:

- het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt belemmerd – de maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen,

- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang is,

- zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of psychische integriteit en veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie of van personen waarmee de leerling in het kader van leren in een alternatieve leercontext in contact komt.

- zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken,

- zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten,

- zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen.

§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

1° Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

2° Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld.

§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd.

Artikel 65 Bewarende maatregel: preventieve schorsing

§1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling preventief schorsen als bewarende maatregel.

§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van maximaal veertien opeenvolgende dagen.

Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de leerling/ouders, beslissen om deze periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond.

§3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de leerling/ouders mondeling/telefonisch én schriftelijk/elektronisch ter kennis gebracht.

§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk.

Artikel 66 Tuchtprocedure

§1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur.

§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure:

1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten.

2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische wijze mee aan de leerling/ouders.

3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak inzage hebben in het tuchtdossier.

4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten en de voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten vroegste vijf werkdagen na verzending van de oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de leerling/ouders wordt ondertekend voor kennisneming.

5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die in overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend meegedeeld aan de leerling/ouders binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval van definitieve uitsluiting vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het beroep én de bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 67 Tuchtdossier

§1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.

§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van:

- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de bewijsvoering ter zake;

- de reeds genomen ordemaatregelen;

- het tuchtvoorstel;

- het advies van de betrokken leerkrachten;

- alle andere nuttige documenten.

Artikel 68 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting

§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen volgend op de schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen overtuigingsstukken worden bijgevoegd.

§2 Het beroep wordt binnen de 10 werkdagen behandeld door het college van burgemeester en schepenen dat beslist tot:

- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid;

- of bevestiging van de definitieve uitsluiting;

- of vernietiging van de definitieve uitsluiting.

De beslissing wordt uiterlijk na 10 werkdagen schriftelijk ter kennis gebracht aan de leerling/ouders. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

§3 De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens

Artikel 69 §1 Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzage in en toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, te vragen. Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de directeur van de academie met een vraag tot inzage van het dossier van de leerling.

§2. De leerling/ouders kan een kopie krijgen van deze gegevens. Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te worden behandeld. Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

§3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de leerling of zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

Artikel 70 §1. De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de academie afsluit met verwerkers voor leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer

§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid).

§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.

Artikel 71 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de nieuwe academie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun verzoek die gegevens hebben ingezien.