ROL

Raad van Ouders en Leerlingen SAMWD ZOTTEGEM

Wil je onze academie mee helpen groeien? Heb je verfrissende ideeën? Heb je zin om mee te denken? Heb je zin om af en toe mee te helpen?

Word dan lid van onze ROL, de Raad van ouders en Leerlingen.

De ROL verhoogt de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij SAMWD Zottegem met het oog op een betere participatie en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn. Hiervoor organiseren we per schooljaar een 5-tal bijeenkomsten.

Wil je lid worden, wil je een handje toesteken bij de verschillende evenementen of heb je vragen? Contacteer ons via de "contactknop".

Van harte welkom!

Huishoudelijk reglement

Raad van Ouders en Leerlingen SAMWD Zottegem: Huishoudelijk reglement

Benaming

Onder de naam van ‘Raad van ouders en leerlingen’ SAMWD Zottegem-Oosterzele” wordt de ouder leerlingenraad als officieel participatieorgaan opgericht.

Zetel

De zetel van de ‘Raad van ouders en leerlingen’ is gevestigd te Zottegem, SAMWD (heden, Firmin Bogaertstraat 12, Zottegem ).

Hieronder wordt ‘de Raad van ouders en leerlingen’ SAMWD Zottegem afgekort als ROL.

Doelstelling

De basisdoelstelling van de ROL is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, leerlingen en academie en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ROL een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten, en de medewerkers van de academie.

De ROL wil de betrokkenheid van ouder en leerling bij de academie verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs-en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ROL heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren en inspraak van ouders en leerlingen in het lokale schoolbeleid in goede banen te leiden en advies te formuleren aan de “Stuurgroep van SAMWD Zottegem”

Taken :

- Bekendmaking van de leden.

- Het vermelden van de werkwijze van de ROL.

- Het vernoemen van aanspreekpersonen(= leden van de ROL).

- De bekendmaking van de activiteiten.

- Het bundelen en verzamelen van ideeën van de ouders en de leerlingen.

- Een brug creëren tussen Academie en ouders-leerlingen.

- Hulp bieden bij activiteiten.


Samenstelling van de ROL

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de academie en elke leerling die ingeschreven is ( minimum leeftijdgrens 16 jaar) kan zich kandidaat stellen voor de ROL.

Op uitnodiging van de ROL nemen de directeur en secretaris deel aan de vergaderingen van de ROL, in een raadgevende functie.

De ROL kan ervaringsdeskundigen en experten betrekken. Deze personen kunnen deelnemen aan de vergaderingen, in een raadgevende functie.

Kandidaat Leden van de ROL kunnen elk jaar toetreden. Er wordt een engagement vooropgesteld van 1 volledig jaar.

Het lidmaatschap van het ROL vereist een inschrijving van een gezinslid of een eigen inschrijving aan de SAMWD.

Het lidmaatschap eindigt wanneer het ROL lid zich niet aan de doelstellingen van de ROL houdt.

Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

De ROL verkiest of herbevestigt jaarlijks op democratische wijze de bestuursleden, een voorzitter, een secretaris, een ondervoorzitter en de leden.

Ouders die deel uitmaken van het schoolbestuur of het schoolpersoneel van de betrokken instelling, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.

Bevoegdheden van de ROL

De ROL kan op vraag van de stuurgroep SAMWD maar ook op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen aan het schoolbestuur over de aangelegenheden waar de academie voor bevoegd is:

   • Bijvoorbeeld het studieaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden,...
   • Het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen :

-Het schoolreglement.

-Het schoolwerkplan.

-Bepaalde grote infrastructuurwerken.

-Het welzijn, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen.

-Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting.

Elk advies van de ROL wordt ter informatie bezorgd aan de Stuurgroep SAMWD en inrichtende macht van het SAMWD.

De ROL heeft in functie van de uitoefening van zijn bevoegdheden een algemeen informatierecht.

Verder zal de ROL het participatief klimaat stimuleren, door alle ouders en leerlingen te informeren via de website(onder visie)

De lokale SAMWD ondersteunen met advies en eventueel werkgroepen.

De vergaderingen van de ROL

De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ROL.

De ROL vergadert minimum 3 keer per schooljaar.

De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter.

Alle leden van de ROL kunnen agendapunten indienen.

Vaste agendapunten kunnen zijn :

  • Goedkeuring vorig verslag.
  • Mededelingen van de directie.
  • Vorig verslag van de Stuurgroep SAMWD.
  • Advies naar de Stuurgroep SAMWD.
  • Verslag van de werkgroepen….
  • Varia.

Uitnodigingen

De voorzitter staat in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergadering van de ROL.

De uitnodiging kan via e-mail bezorgd worden, nadat de datum via Doodle werd bepaald.

De uitnodiging wordt ten minste 10 kalenderdagen voor de bijenkomst verstuurd.

De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda. Zo mogelijk worden ook bijbehorende documenten en nota’s op voorhand bezorgd.

Besluitvorming

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus.

Indien geen consensus bereikt wordt, zal er een stemming georganiseerd worden. Een voorstel heeft 2/3 meerderheid nodig om aanvaard te worden.

Om geldig te zijn moet bij de stemming minstens 50% van de leden aanwezig zijn. Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd. De stembriefjes worden door minstens 2 personen geteld.

Verslaggeving.

De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ROL.

De ROL heeft een informatie-en communicatieplicht over de activiteiten en standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders en over de wijze waarop de bevoegdheden uitgeoefend worden.

De ROL verwerft geen gelden nog fondsen, derhalve is er ook geen financieel beleid, noch kas.

Vrijwilligersactiviteiten.

De academie noch de ROL voorziet enige vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Geheimhoudingsplicht.

De leden van de ROL zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement.

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en conform aan de besluitvorming onder artikel 9.


20 okt 2017