นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นางนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

างปนัดดา อุทัศน์
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการของบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม