กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    นายสัญญา  สิทธิเสนา

  รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 

นางปนัดดา  อุทัศน์
รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 

นางสาธิดา  โพธิกุล 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

นางภัทรรัฏฐ์  ภิญโญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา( ส.พ.บ.ค.) ขอเรียนเชิญ ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ AI(Artificial Intelligence)ทางการศึกษา และการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "ที่นี้มีทุกคำตอบ ว PA " ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ชำระผ่านะนาคารกรุงศรี สาขเทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง บัญชีเลขที่ 801 -1 -31815-3 ชื่อบัญชีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่รวมค่าที่พักและค่าพาหนะ ให้ผู้เข้าประชุมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

  สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย ipad โดยอบรมให้แก่ครูโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน) ซึ่งดำเนินการอบรมโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดินและบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะดิจิทัล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยี(TPACK) และสามารถเป็น Apple Teacher ผ่านระบบออนไลน์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ 080 592 9665 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเาินผลการเรีียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้สามารถสมัครสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-217-3800

 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2565 

ประชาสัมสพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Yong Leaders Scholarship Programme 2022 ประจำี 2565 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทางวิชาการ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่   1.หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน

2.หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

3.หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษ รวมถึงบุคลากรในสถานบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีอายุไม่เกิน 45 ปี  /มีประสบการณ์การทำงานไม่ตำ่กว่า 1 ปี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ https://Studyinchian.csc.idu.ch/#Login ส่งสพบ.ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทางEmail address Tcli.obec.2019@gmail.com

แจ้งประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วคำพ่อสอน ครั้งที่ 5 

ระชาสัมพันธฺแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพัฒนาหลักสูตร "ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง " เพื่อพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ กลุ่มอายุราชการ 1 - 5 ปี โดยดำเนินการพัฒนาฯ รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ KHURU Online ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลการทางการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 3432 1286-89 ต่อ 4008 
วิทยฐานะ ว21

ภาพกิจกรรม

รับเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

จดหมายข่าว

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบปรมะาณ 2565