หน้าแรก

Slideshow maker (using Google Slides)

หนังสือราชการ/ข่าว/ประกาศ/กิจกรรมกลุ่ม

 • ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯในสถานศึกษา วัน 19 มิถุนายน 2561 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย 5 ประสาน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล อย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยมีนายสมภพ มุ้งทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายช่อแฮ่-นาจักร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน อนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 21:22 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
 • ประชุมวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ นายไพรสณฑ์ มะโนยานาะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ(กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา) ซึ่งจังหวัดแพร่ได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เ่ขต 1   
  ส่ง 31 พ.ค. 2561 01:14 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
 • ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่ น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมสถานที่ในการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน ในศูนย์การเรียน “ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่ ” เลขที่  230  หมู่ที่  5   ตำบลวังหงส์  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2561
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 02:30 โดย รุ่งนภา จันทร์ดง
 • ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและพิจารณาแผนการจัดการศึกษา โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ของ “ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่ ” นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูนย์ฺการเรียนบ้านเมตตาแพร่ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 02:41 โดย รุ่งนภา จันทร์ดง
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานแนะแนวระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานแนะแนวระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต ในโรงเรียน  วันที่  27  กรกฎาคม   2560  เวลา 09.00  น.  ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1                   
  ส่ง 27 ก.ค. 2560 00:05 โดย รุ่งนภา จันทร์ดง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »