ข่าวประชาสัมพันธ์
  
    สพป.แพร่ เขต 1 โดยนายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561


  
      หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1  ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบติงาน  ด้านการเงินการบัญชีการพัสดุุและการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีของ สพป.แพร่ เขต 1


    
     สพป.แพร่ เขต 1 โดยการนำของนายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญา บริเวณหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน


  
        สพป.แพร่ เขต 1 โดยการนำของนายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงเกี่ี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส  ดัชนีความยอมรับผิด ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร  และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
http://www.phrae1.com/main/?q=node/8

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์
ผู้อำนวยการ
   สพป.แพร่ เขต 1
 
 นางสาวพยอม  แสนปํญญา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 สพป.แพร่ เขต1