หน้าแรก


ข้อมูลระเบียบ/กฎหมายตามภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
1.ด้านการบริหารงานวิชาการ
2.ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3.ด้านการบริหารงานบุคคล
4.ด้านการบริหารงานทั่วไป


ประชาสัมพันธ์


Embed gadget
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์
ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๑

 
 นายเกรียงไกร   ทิศา
   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี