ผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียนราชการ

✤  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ช่อง   ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พ.ศ. 2566

✤  คำสั่ง และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (Covid-19)

 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

✤  คำสั่งนายก แถลงการณ์ ประกาศ ข้อกำหนด

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและ

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

สถานพยาบาลอื่น


ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาการ เรียนรู้ตามสภาพจริง

กิจกรรม Kick Off 5 ส.

ไหว้พระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สพป.แพร่ เขต 1  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง และวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

    ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล     ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ    เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร     สิริวิบูลยราชกุมาร 

กิจกรรมจิตอาสา  สพป. แพร่ เขต 1

04/05/65 จิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองแล้ง อำเภอหนองม่วงไข่" สพป.แพร่ เขต 1
06/04/65 จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน (วัดสุพรรณ) สพป.แพร่ เขต 1

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

คลิปวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ

✤ จดหมายข่าว ✤

ถาม-ตอบ (Q&A)

QR Code

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มอำนวยการ

OBEC Channel