นายประเสริฐศักดิ์ เหิรไธสงค์
      ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 

นางสาวพรนภา ประยศ

  รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 

--------

- ว่าง -

ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

    งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติด

ระบบสำรับอาหารกลางวันอัตโนมัติ

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน

แบบรายงานการแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน