นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นางสาวศุภวรรณ   สันป่าแก้ว
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 📣 แบบสอบถามการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ((ใหม่))

📣 การสำรวจการกำหนดช่วงเวลาในการอบรมโครงการการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📣 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
      ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) 

📣 แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

📣 การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีการบริหารสถานศึกษา 

📣 การตั้งกลุ่มงานจริยธรรมประจำจังหวัดแพร่

 📣 กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

หนังสือเวียนราชการ

📋 การเรียกเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ((ใหม่))

📋 การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยกรณีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ((ใหม่))

📋 แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัย ตามมาตรา 41 

📋  แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน

📋 การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรี
      เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
      วุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอันจำกัด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
      คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
 

 📋 แนวปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ 

 📋 แนวทางการรายงานคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

ประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  📑 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษฉบับปี พ.ศ. 2564 

  📑 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
      ให้ถือปฏิบัติ

 📑 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

 📑 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรื่อง แนวปฏิบัติ
      ข้อควรทำและไม่ควรทำ   (Do’s and Don’ts)  เพื่อเป็นแนวทางประพฤติตน
      ทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📑 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
      ขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
      การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online

จดหมายสาระน่ารู้

จดหมายกิจกรรมกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวกิจกรรม

นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวาสนา 

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยนางปนัดดา อุทัศน์ รอง สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม

นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (AMSS++) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

กลุ่มงานอื่น

แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้าชม