นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นายเกรียงไกร ทิศา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดแพร่ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

📣 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย " Unlock a better life" สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

📣 คู่มือการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565)

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

📣 การพิจารณาออกใบอนุญาตและการควบคุมตรวจตราอาวุธปืนที่ได้ออกในอนุญาตไปแล้ว

📣 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

📣 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึง
คณะกรรมการ

📣 แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

📣 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

📣 แนวทางการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และบุคคลนั้นได้ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว

📣 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระเบียบ

กฎหมาย คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มงานอื่น

แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการเข้าชม

รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
52 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์
08-1951-9471 E-mail : laws@phrae1.go.th