กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสัญญา สิทธิเสนา

รองผู้อำนวยการรักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางปนัดดา อุทัศน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางโสภา เครือแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภาพกิจกรรม