gg.gg/digitalphrae1


ประชาสัมพันธ์

 • การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัละัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2564 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีการจัดประชุมวิชกาารยาเสพติดแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2564 สพป.แพร่ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
  ส่ง 3 มี.ค. 2564 18:23 โดย develop develop
 • การประชาสัมพันธ์และการสรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรรรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นนการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างทีี่ดีในการดำเนินการของสังคม ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวรรณ  ขุนบุญ โทรศัพท์ 08 3038 6202 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
  ส่ง 3 มี.ค. 2564 17:53 โดย develop develop
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศกึษา ด้วยบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิช๙ิ่งชิสเต็มส์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจในการพัมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร  ดังนีี้1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง และการสะกดคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยใฃ้หลักสูตร Phonics Hero2.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ Beginner (A1) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Velawoods English3.การพัมนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Pre-Intermediate(A2)ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื ่อ Velawoods English4.การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2564 02:05 โดย develop develop
 • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สามารถลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ โดยไม่เสียงค่าใช้จ่ายได้ทางเว็บไซต์ www"otep"go"th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2906 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
  ส่ง 2 มี.ค. 2564 01:55 โดย develop develop
 • ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปี พ.ศ.2563  โดยกำหนดการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่  22 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผ่านการกรอกใบสมัคร google from ได้ที่ http://bit.ly/2ZrdyJZ และสำนักเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มว ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2564 02:00 โดย develop develop
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 183 รายการ ดูเพิ่มเติม »หนังสือราชการ

 • พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 PDF  ตาม พรบ.ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ส่ง 9 มี.ค. 2563 21:12 โดย develop develop
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1  จำนวน  7  ราย   ตามรายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบมาท้ายประกาศนี้
  ส่ง 21 ก.พ. 2563 01:22 โดย develop develop
 • คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ.2562 สพป.แพร่ เขต 1  ดำเนินการคัดข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด ต่อไป คือ นางฉัตรชนก  ตันมา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.แพร่ เขต 1
  ส่ง 30 ม.ค. 2563 01:25 โดย develop develop
 • การเสนอชื่อ ประวัติและผลงานบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม "รางวัลเพชรราชธานี"ปี 63 สนง.ศิลปะวัฒนธรรม ม.อุบลราชธานี ดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 9 สาขา ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์/สาขาดุริยางค์ศิลป์/ศิลปะการแสดง/สาขาวรรณศิลป์/สาขาศิลปหัตถกรรม/สาขาคหกรรมศิลป์/สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี/สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนาธรรม และสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกได้ที่ www.aac.ubru.ac.th หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ส่ง 6 พ.ย. 2562 00:41 โดย develop develop
 • คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปี 2562 สพป แพร่ เขต 1 แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผลคัดเลือกครูผู้สอนครูดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายศุภการณ์  สว่างเมืองวรกุล  ตำแหน่งครู ร.ร.วัดเมธังกราวาสฯ
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 00:29 โดย develop develop
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 

วีดีโอการพัฒนาครู

วิดีโอการทำว 21


วิดีโอ YouTube                                
       

ข่าวสารด้านการศึกษา