Disclaimer

Algemeen

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van Mabeon Schoon en van de informatie en applicaties daarop, conform VGA. Door uw bezoek aan dit deel van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee ook in te stemmen.

Informatie

De informatie op deze website is slechts algemeen van aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke situaties, waarin daaraan derhalve ook geen rechten kunnen worden ontleend. De informatie op de website van Mabeon Schoon is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst, en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel leesbaar zijn. Mabeon Schoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade en/of gederfde winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op en/of handelen naar de informatie op deze website.

Beveiliging van informatie

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan Mabeon Schoon in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website van Mabeon Schoon en/of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden. Te denken is aan het verplicht en periodiek wijzigen van het toegangswachtwoord, of het uitreiken van een zogenaamde 'token', een niet-kosteloos apparaat dat toegangscodes genereert, zoals u deze wellicht al kent van het internetbankieren.

Webapplicaties van derden

In het kader van haar dienstverlening stelt Mabeon Schoon op deze website een of meer webapplicaties ter beschikking van haar cliënten. De cliënten hebben daartoe slechts toegang met toestemming van Mabeon Schoon, die daartoe inlogcodes verstrekt of laat verstrekken. Mabeon Schoon streeft ernaar, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde webapplicaties te allen tijde juist functioneren. Mabeon Schoon aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van het gebruik en/of de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid en/of het (tijdelijke) niet-functioneren van deze applicaties.

Sites van derden

De website van Mabeon Schoon kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Deze websites van derden worden door Mabeon Schoon niet gecontroleerd en/of onderhouden. Mabeon Schoon aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan. Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van (de inhoud van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Mabeon Schoon. Mabeon Schoon en/of haar licentiegevers hebben alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten, ten aanzien van de informatie, namen, logo's en afbeeldingen in welke vorm dan ook op deze website. Slechts met schriftelijke toestemming van Mabeon Schoon kunnen derden hyperlinks en/of toepassingen aanbrengen op haar site.

Wijzigingen

Mabeon Schoon behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.