School Council

Cyngor Ysgol

"In school council we work extremely hard to make sure everyone in our school is happy and safe. We make sure that nobody feels unfortable or worried in our school. We think that our school should be an example to other schools in Wales. We have regular meetings to discuss what we can improve on on and what we have achieved throughout the school year. This includes meetings with the school governors.Regulary, we organise surveys to let the children and pupils in all of the classes in Hendredenny have an opinion on what we do well and what we can improve on (Article 12 right to an opinion ). Also, we work hard to get lots of awards, despite the number of awards we have already!"

............................................................................................................

"Yn y cyngor ysgol, rydym yn gweithio'n hynod o galed i sicrhau bod pawb yn ein hysgol yn hapus a diogel. Rydym yn sicrhau nad oes neb yn teimlo'n anhygoel neu'n bryderus yn ein hysgol. Credwn y dylai ein hysgol fod yn enghraifft i ysgolion eraill yng Nghymru. cyfarfodydd rheolaidd i drafod yr hyn y gallwn ei wella a beth rydym wedi'i gyflawni trwy gydol y flwyddyn ysgol. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd â llywodraethwyr yr ysgol. Rheolau, rydym yn trefnu arolygon i roi barn ar y plant a'r disgyblion yn yr holl ddosbarthiadau yn Hendredenny ar yr hyn a wnawn yn dda a'r hyn y gallwn ei wella (Erthygl 12 yn gywir i farn). Hefyd, rydym yn gweithio'n galed i gael llawer o wobrau, er gwaethaf y nifer o wobrau sydd gennym eisoes!"

"I will make a good school councillor because I communicate well. I am glad that I have been chosen because I already have lots of ideas to make this world a better place like trying not to waste food. I will listen to people who suggest stuff. I will never be late for the meetings! Thank you for picking me."

"I will make a good school councillor because I like to look after the environment. Also I will listen to everybody who syggests stuff. I am already thinking about things to make the school and the world a better place. I am very sensible and I will represent the school well, whilst being a good role model. Any bullying in this school I will mske sure the teacher will know about it. I will never miss a meeting. Thank you for choosing me."

"I am really happy to be on the School Council, because I m responsible and sensible. I am very experienced, i love helping and listening to other people. I think having me on the School Council is really beneficial to our school . I will represent the school well on trips. I will listen to everybody's opinion and make sure everyone follows our school rules, Ready, Respect and Safe. I will try to make the school a better place for everyone. I know school is no place for bullying and I will do anything to stop it from happening.Being on the School Council makes me feel proud of what i have become."

"I am so happy I was voted on to the School Council because I really enjoyed it last year. I will make a good councillor because I don't mind missing any of my breaks to go to meetings. Another reason I will make a good councillor is because I have previous experience on the School Council so I will be able to support the new members who join the council. I will also be a good councillor because I will try and organise more trips than ever before to prepare us for life after school. There are so many things that I will do for you on the School Council and that is why I will makw a good School Councillor."

"I would like to be part of the School Council because I like going to meetings and representing the school. i am good at listening to others. Our school rules are Ready, Respect, Safe. If people are being mean to others I will tell a teacher immediately. I will be a good councillor because I dont't mind missing my break times to go to meetings. I am kind and caring. I am also very sensible and care about my school and others."

"I would like to be a part of the School Council because I like taking part in meetings and talking to people, giving them feedback in my class. I am willing to attend meetings whuch help look after the school. Children in this school have rules to follow; Ready, Respect and Safe."

"I will be good on the School Council because I am a good friend to lots of people. I like listening to people and helping them. I m happy to go to meetings."

"I will like being on the School Council because I want to help make the school better. I will also enjoy going to the meetings."

"I will make a good school councillor by looking after the whole school, making sure nobody does anything nasty. I like looking after others and making sure the school is a happy place."

"I want to be in the School Council because I want to keep the school healthy and happy. I want to help people if they are stuck with their work. I am sensible and I like to talk in front of lots of other people. Being in School Council makes me happy as I like helping other people."

.........................................................................................................................................................

"Fe wnaf gynghorydd ysgol da oherwydd fy mod yn cyfathrebu'n dda. Rwyf yn falch fy mod wedi cael fy dewis oherwydd bod gennyf lawer o syniadau eisoes i wneud y byd hwn yn lle gwell fel ceisio peidio â gwastraffu bwyd. Byddaf yn gwrando ar bobl sy'n awgrymu pethau. Ni fyddaf byth yn hwyr ar gyfer y cyfarfodydd! Diolch ichi am fy nghadw. "

"Fe wnaf gynghorydd ysgol da oherwydd fy mod yn hoffi edrych ar ôl yr amgylchedd. Byddaf hefyd yn gwrando ar bawb sy'n sylweddoli syggests. Rwyf eisoes yn meddwl am bethau i wneud yr ysgol a'r byd yn lle gwell. Rwyf yn synhwyrol iawn ac rwy'n Bydd yn cynrychioli'r ysgol yn dda, tra'n fodel rôl dda. Unrhyw fwlio yn yr ysgol hon, byddaf yn siŵr y bydd yr athro / athrawes yn gwybod amdano. Ni fyddaf byth yn colli cyfarfod. Diolch am fy nghais. "

"Rwy'n falch iawn o fod ar Gyngor yr Ysgol, oherwydd rwyf yn gyfrifol ac yn synhwyrol. Rwyf yn brofiadol iawn, rydw i'n caru helpu a gwrando ar bobl eraill. Rwy'n credu bod cael fy nghyngor ar Gyngor yr Ysgol yn fuddiol iawn i'n hysgol. Byddaf yn gwrando ar farn pawb a gwnewch yn siŵr bod pawb yn dilyn rheolau ein hysgol, yn barod, yn barchus ac yn ddiogel. Ceisiaf sicrhau bod yr ysgol yn lle gwell i bawb. Rwy'n gwybod nad yw'r ysgol yn lle i fwlio a Byddaf yn gwneud unrhyw beth i'w atal rhag digwydd. Oherwydd bod Cyngor yr Ysgol yn gwneud i mi deimlo'n falch o'r hyn rydw i wedi dod. "

"Rydw i mor falch fy mod wedi pleidleisio ar Gyngor yr Ysgol oherwydd rwyf wedi mwynhau'r llynedd yn fawr iawn. Fe wnaf gynghorydd da oherwydd dwi ddim yn meddwl fy mod yn colli unrhyw un o fy egwyliau i fynd i gyfarfodydd. Rheswm arall fe wnaf i wneud yn dda mae'r cynghorydd oherwydd fy mod wedi cael profiad blaenorol ar Gyngor yr Ysgol, felly byddaf yn gallu cefnogi'r aelodau newydd sy'n ymuno â'r cyngor. Byddaf hefyd yn gynghorydd da oherwydd byddaf yn ceisio trefnu mwy o deithiau nag erioed o'r blaen i'n paratoi ar gyfer bywyd ar ôl hynny. ysgol. Mae yna gymaint o bethau y byddaf yn eu gwneud i chi ar Gyngor yr Ysgol a dyna pam y byddaf yn gwneud Cynghorydd Ysgol da. "

"Hoffwn fod yn rhan o'r Cyngor Ysgol oherwydd hoffwn fynd i gyfarfodydd a chynrychioli'r ysgol. Rwy'n dda wrth wrando ar bobl eraill. Mae rheolau ein hysgolion yn barod, yn barchus, yn ddiogel. Os yw pobl yn cael eu hystyried i eraill, byddaf yn dweud athro yn syth. Byddaf yn gynghorydd da oherwydd dydw i ddim yn meddwl fy mod yn colli fy amser egwyl i fynd i gyfarfodydd. Rwyf yn garedig ac yn ofalgar. Rwyf hefyd yn synhwyrol iawn ac yn ofalus am fy ysgol ac eraill. "

"Hoffwn fod yn rhan o'r Cyngor Ysgol oherwydd fy mod yn hoffi cymryd rhan mewn cyfarfodydd a siarad â phobl, gan roi adborth yn fy dosbarth i. Rwyf yn barod i fynychu cyfarfodydd, pa gymorth sy'n edrych ar ôl yr ysgol. Mae gan blant yn yr ysgol hon reolau i ddilyn; Yn barod, yn Parch ac yn Ddiogel. "

"Byddaf yn dda ar y Cyngor Ysgol oherwydd fy mod yn ffrind da i lawer o bobl. Rwy'n hoffi gwrando ar bobl a'u helpu. Rwy'n falch o fynd i gyfarfodydd."

"Hoffwn fod ar Gyngor yr Ysgol oherwydd rwyf am helpu i wneud yr ysgol yn well. Byddaf hefyd yn mwynhau mynd i'r cyfarfodydd."

"Fe wnaf gynghorydd ysgol da trwy ofalu am yr ysgol gyfan, gan sicrhau nad oes neb yn gwneud unrhyw beth yn galed. Rwy'n hoffi edrych ar ôl eraill a sicrhau bod yr ysgol yn lle hapus."

"Rydw i eisiau bod yn y Cyngor Ysgol oherwydd rwyf am gadw'r ysgol yn iach a hapus. Rwyf am helpu pobl os ydyn nhw'n gweithio gyda'u gwaith. Rwyf yn synhwyrol ac rwy'n hoffi siarad o flaen llawer o bobl eraill. yn y Cyngor Ysgol yn fy nghefnu wrth fy mod yn hoffi helpu pobl eraill. "