Eco Council Cyngor Eco

"In Eco council we try to make the school clean and have no litter in the school grounds. We have done lots of activities which are eco friendly such as a litter free lunch day and gardening club. Also, we litter pick in the school grounds. We have meetings to think about what other eco friendly things we could do in our school. In April we are getting our very own bee hives. We are very excited."

........................................................................................................

"Yn y cyngor Eco, rydyn ni'n ceisio gwneud yr ysgol yn lân ac nid oes unrhyw sbwriel ar dir yr ysgol. Rydym wedi gwneud llawer o weithgareddau sy'n eco-gyfeillgar fel diwrnod cinio am ddim a chlwb garddio. Hefyd, rydym yn casglu sbwriel ar dir yr ysgol Mae gennym gyfarfodydd i feddwl am ba bethau eco-gyfeillgar eraill y gallem eu gwneud yn ein hysgol. Ym mis Ebrill, rydym ni'n cael maen gwenyn ein hunain. Rydym yn gyffrous iawn. "

"I will be really good on Eco Council because I like planting flowers in the school to help the bees. I also like picking up litter to make sure the school is clean."

"I will be really good on Eco Council because I go to 'Gardening Club' where we grow food like strawberries and potatoes. We also grow flowers to help the bees, who are slowly going extinct."

"I will be good on Eco Council because I care about wildlife and nature. I understand that the wildlife is under serious threat because people are chopping down natures spectacular rainforests that are home to many animals. People are making homes and nuclear plants for us and that is making the air polluted. Thank you for voting for me because we can stop this serious threat together."

"I will be good on the Eco Council because I care about the environment. I am more than happy to miss my breaks. I was on the Eco Council two years ago so I have lots of experience.I love the wildlife. If someone litters I will put it in the bin.I would love to go on more school trips to learn. Thank you for voting for me. I will do the best that I can to help the wildlife and our country."

"I will be good on Eco council because I would like to help recycle plastic milk bottles, help save bees and plant more flowers."

"I would like to be a part of Eco because I'm factual and know a lot about nature. I also care about the environment. I can also solve many problems. I will help make the school a better place. There is loads of plastic thrown into the sea and I would like to reduce the amount of plastic used in the school."

"I would like to be part of the Eco Council because I would like to get more people green fingered. I have recently started to grow peppers, sunflowers and strawberries. When I went to Cardiff bay I saw a whole killer whale made of plastic. That much plastic is being thrown into the sea every second. Scientists have discovered by 2050 there will be more plastic in the ocean then fish and I would like to make that change."

"I go to gardening club, so I will be good on Eco Council. In Gardening Club we grow potatoes, apples and strawberries to eat. I also like helping people."

.........................................................................................................

Byddaf yn wirioneddol dda ar yr Eco Cyngor oherwydd rwy'n hoffi plannu blodau yn yr ysgol i helpu'r gwenyn. Rwyf hefyd yn hoffi codi sbwriel i sicrhau bod yr ysgol yn lân."

"Byddaf yn wirioneddol dda ar Eco Cyngor oherwydd rwy'n mynd i 'Clwb Garddio' lle rydym yn tyfu bwyd fel mefus a thatws. Rydym hefyd yn tyfu blodau i helpu'r gwenyn sy'n diflannu'n araf."

"Byddaf yn dda ar y Cyngor Eco oherwydd fy mod yn poeni am fywyd gwyllt a natur. Rwy'n deall bod y bywyd gwyllt dan fygythiad difrifol oherwydd bod pobl yn torri coedwigoedd glaw ysblennydd sy'n gartref i lawer o anifeiliaid. Mae pobl yn gwneud cartrefi a phlanhigion niwclear i ni ac mae hynny'n gwneud yr aer yn llygredig. Diolch ichi am bleidleisio i mi oherwydd gallwn ni atal y bygythiad difrifol hwn gyda'n gilydd. "

"Byddaf yn dda ar yr Eco Cyngor oherwydd fy mod yn poeni am yr amgylchedd. Rwyf yn fwy na pharod i golli fy egwyliau. Roeddwn ar yr Eco Gyngor ddwy flynedd yn ôl felly mae gen i lawer o brofiad. Rwyf wrth fy modd â'r bywyd gwyllt. Fe'i rhoddaf yn y bin. Fe hoffwn fynd ar fwy o deithiau ysgol i ddysgu. Diolch am bleidleisio i mi. Gwnaf y gorau y gallaf i helpu'r bywyd gwyllt a'n gwlad. "

"Byddaf yn dda ar y cyngor Eco oherwydd hoffwn helpu ailgylchu poteli llaeth plastig, helpu i arbed gwenyn a phlannu mwy o flodau."

"Hoffwn fod yn rhan o Eco oherwydd dwi'n ffeithiol ac yn gwybod llawer am natur. Rwyf hefyd yn poeni am yr amgylchedd. Gallaf hefyd ddatrys llawer o broblemau. Byddaf yn helpu i wneud yr ysgol yn lle gwell. Mae yna lawer o plastig wedi'i daflu i'r môr a hoffwn leihau faint o blastig a ddefnyddir yn yr ysgol. "

"Hoffwn fod yn rhan o'r Cyngor Eco oherwydd hoffwn gael mwy o bobl yn fysedd gwyrdd. Rwyf wedi dechrau tyfu pupurau, blodau haul a mefus yn ddiweddar. Pan es i bae Caerdydd, gwelais morfil lofrudd wedi'i wneud o blastig. Mae llawer o blastig yn cael ei daflu i'r môr bob eiliad. Mae gwyddonwyr wedi darganfod erbyn 2050 bydd mwy o blastig yn y môr, yna pysgod a hoffwn wneud y newid hwnnw. "

"Rydw i'n mynd i'r clwb garddio, felly byddaf yn dda ar yr Eco Gyngor. Yn Gardening Clubn, rydym yn tyfu tatws, afalau a llysiau maen i fwyta. Rwyf hefyd yn hoffi helpu pobl."