Criw Cymraeg


"Criw Cymraeg will help you improve your Welsh if you need tutoring. Being part of Criw Cymraeg is a huge responsibility we have meetings to help us improve our Welsh. Criw Cymraeg has helped the school earn the Bronze award.To earn the award we had to work hard on lots of our Welsh. Now we have earned the award we are determined to earn the Silver award by learning even more Welsh and improving the Welsh culture throughout the school.

In the meetings we talk about Welsh and how we can use it in and out of the school.

Sometimes in assembly we award a Welsh speaker with a special award for their amazing Welsh. Sometimes pupils win awards for counting, talking, asking and answering questions and reading. In some assembles more than one award can be given.

We expect our students to work hard in their Welsh lessons.

On Saint David's day all the classes must split up into three teams Avon, Mynydd and Castell. We take part in three events reading, speaking and writing. A student from each house will read or speak to the whole school then three judges will pick the places of the readers or speakers."

.....................................................................................

"Bydd Criw Cymraeg yn eich helpu i wella'ch Cymraeg os oes angen tiwtorio arnoch. Mae bod yn rhan o Criw Cymraeg yn gyfrifoldeb enfawr, mae gennym gyfarfodydd i'n helpu i wella ein Cymraeg. Mae Criw Cymraeg wedi helpu'r ysgol i ennill y wobr Efydd. I ennill y wobr rydym ni wedi'i gael i weithio'n galed ar lawer o'n Cymraeg. Nawr rydym wedi ennill y wobr, rydym yn benderfynol o ennill y wobr Arian trwy ddysgu hyd yn oed mwy o Gymraeg a gwella'r diwylliant Cymreig trwy'r ysgol.

Yn y cyfarfodydd rydym yn siarad am y Gymraeg a sut y gallwn ei ddefnyddio i mewn ac allan o'r ysgol.

Weithiau yn y cynulliad, rydyn ni'n dyfarnu siaradwr Cymraeg gyda gwobr arbennig am eu Cymraeg anhygoel. Weithiau bydd disgyblion yn ennill gwobrau am gyfrif, siarad, gofyn ac ateb cwestiynau a darllen. Mewn rhai sy'n casglu gellir rhoi mwy nag un wobr.

Disgwyliwn i'n myfyrwyr weithio'n galed yn eu gwersi Cymraeg.

Ar ddiwrnod Dewi Sant rhaid i'r holl ddosbarthiadau rannu i mewn i dri thîm Avon, Mynydd a Castell. Rydym yn cymryd rhan mewn tri digwyddiad yn darllen, siarad ac ysgrifennu. Bydd myfyriwr o bob tŷ yn darllen neu'n siarad â'r ysgol gyfan yna bydd tri beirniad yn dewis llefydd y darllenwyr neu'r siaradwyr. "

Take a look at our amazing Welsh throughout the school

Edrychwch ar ein Cymraeg anhygoel trwy'r ysgol


"A ydw i. Dw i'n byw yn Caerphilly gyda Mam, Tad ac un chwaer o'r enw Z. Gyda'r teulu, dw i'n hoffi bwta allan. Fy hoff bwyd ydy pysgod a sglodion!"

"N ydw i. Dw i'n byw yn Caerphilly gyda Mam a Tad ac un brawd bach. Dw i'n hoffi oren a afal coch."

"M ydw i. Dw i'n byw yn Caerphilly gyda Mam, Tad ac dau chwaer o'r enw A a B ac un brawd o'r enw H. Gyda'r teulu, dw i'n hoffi chwarae pel droed achos mae'n gret!"

"V ydw i. Dw i'n byw yn T gyda Mam, Tad ac babi brawd o'r enw L. Gyda'r teulu, dw i'in hoffi chwarae yn yr parc ac mynd i'r siop achoes mae'n hwyl!"

"M ydw i. Dw i'n byw yn Caerphilly gyda Mam a Tad. Dw i'n hoffi siocled a afal coch."

"S ydw i. Dw i'n byw yn Caerphilly gyda Mam a Tad ac un brawd o'r enw C. Gyda'r teulu, dw i'n hoffi nofio a cerdded!"

"I would like to be a member of Criw Cymraeg because I am confident and a frequent Welsh speaker. I don't mind giving up breaks. I'm willing to do what it takes to get this job. I am good at group work ajd will listen to everyones opinions. If I was chosen as a member of Criw Cymraeg I would use all of my Welsh knowledge to encourage other people to speak Welsh and use it frequently. I will watch out for people using it and feedback what I hear. I will encourage them to use more Welsh and some simple phrases like 'Sut wyt ti?'. Diolch yn fawr iawn!"

"I am going to help my class read Welsh books and write Welsh sentences. Diolch yn fawr."

"I would like to be part of Criw Cymraeg because I have been working hard on my Welsh. I like to call people from assembly in Welsh. I will go to meetings and tell people how they can improve their Welsh skills. I will also help if the children in my class are stuck."

"I would like to be in the Criw Cymraeg because I would be willing to help people learn Welsh. I would also be willing to go to meetings and learn more Welsh myself. It is a pleasure to be in Criw Cymraeg, I will be a reliable and loyal member."

"Thank you for voting for me to be in Criw Cymraeg. I want to help people with all their Welsh in the classroom and on the playground. I love speaking Welsh."

"I will enjoy being on Criw Cymraeg because Welsh is my favourite subject. I love reading Welsh books and playing fun Welsh games because it helps me with my Welsh. I will also help people get better with their Welsh."

"I think I would be a great member of Criw Cymraeg because I would like to help people with their Welsh if they get stuck. This will help them to develop their Welsh skills."

"I think I would be a great member of Criw Cymraeg because I am very good at speaking Welsh. In school, one of my favourite subjects is Welsh. If you elect me I promise I will always try my best to always figure out a way to help everyone who requests help with their Welsh."