6.5 Garasjer

1   Garasje og biloppstillingsplass

Garasjene eies privat av den enkelte andelseier. Tomta eies av borettslaget. Garasjeeieren fester tomta gratis av borettslaget (punktfeste), under forutsetning av at nødvendig ytre vedlikehold gjennomføres. Det er den enkelte garasjeeiers ansvar å sørge for ytre vedlikehold. Garasjen/garasjetomten skal følge boligen ved salg.

1.1  Garasjeplan

Det er utarbeidet en garasjeplan for Husebygrenda med inntegnet garasjeplass for hver leilighet, se planen her (lenke). Planen ble vedtatt på generalforsamling 11.05.2016. Garasje/garasjeplass kan byttes mellom andelseiere. Dette ordnes eventuelt direkte mellom de andelseierne det gjelder. Et slikt bytte skal godkjennes av styret før det trer i kraft.

Garasjeplanen finner man her

1.2 Biloppstillingsplass

Andelseiere kan søke styret om å legge heller, asfaltere eller lignende på en del av sitt eget rådighetsområde for å lage biloppstillingsplass.

Det er ikke anledning til å legge innkjøringen til en slik plass over et fellesområde. Det er heller ikke tillatt å reservere parkering på annen måte på veier og fellesområder.

Noen andelseiere har fått tildelt garasjeplass på en annen andelseiers rådighetsområde eller på et fellesområde. En garasjeplass tildelt etter garasjeplanen innebærer ikke uten videre at plassen kan benyttes til biloppstillingsplass. Dersom en andelseier ønsker å bruke sin tildelte garasjeplass som biloppstillingsplass, skal det først søkes og godkjennes av styret.

1.3  Bygging av garasje

Garasjer skal plasseres i terrenget i samsvar med garasjeplanen. Før klargjøring av garasjetomt og bygging av garasje settes i gang, skal styret på en befaring kontrollere den faktiske plasseringen sammen med garasjeeier. Hvis det er nære naboer til garasjen, skal garasjeeier selv varsle disse før byggingen starter.

Det er ikke anledning å oppføre bare en del av en planlagt dobbelt- eller trippelgarasje. Hvis en andelseier planlegger å bygge garasje, og denne etter garasjeplanen er en del av en dobbelt- eller trippelgarasje, må det sjekkes med den/de andre som er tildelt plass i samme garasjerekke om de vil bygge samtidig. Hvis vedkommende ikke er interessert(e), kan tiltakshaveren undersøke om andre andelseiere er interessert i bytte av sin tildelte garasjeplass med den aktuelle plassen. Andelseieren som opprinnelig er tildelt plassen må godkjenne et eventuelt bytte. Det er ikke anledning til å eie mer enn én garasje.

Det er anledning til å oppføre enkeltgarasje kun der det i garasjeplanen er lagt inn enkeltgarasje i forlengelsen av en eksisterende rekke.

Etter bygging skal området rundt garasjen ryddes og bringes tilbake til samme stand som før bygging, for eksempel gjennom planering, planting og såing av gress. Dette er garasjeeieres ansvar og skal bekostes av ham/henne.

1.3.1 Godkjent garasjetype

For oppføring av nye garasjer på garasjeplasser som ikke ligger inntil eksisterende garasjer, skal godkjent garasjetype i tre benyttes. Se illustrasjon.

 

 

Godkjent garasjetype

 

1.3.2 Oppføring av garasje i forlengelse av eksisterende garasje

Ved bygging av garasje i forlengelse av eksisterende garasje, skal ny garasje bygges tilsvarende eksisterende garasjer i rekken. Bredden kan imidlertid utvides til dagens minimumsstandard, det vil si tilsvarende den godkjente garasjetypen (innvendig bredde 3,025 m).

Det tillates også at eksisterende enkelt- eller dobbeltgarasje som skal forlenges med ytterligere en garasje kan erstattes med garasje etter dagens breddestandard, om dette er ønskelig. (Da det finnes mange ulike typer garasjer i Husebygrenda er det ikke utarbeidet tegninger for påbygningsgarasjer.)

1.3.2 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Bygging av garasje krever byggemelding til kommunen. Se generell info om søknader i punkt 2.2.1.

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

1.4  Vedlikehold av garasje

Vedlikehold av garasjer omfatter maling med regelmessige mellomrom og utbedring av øvrig slitasje og mangler. Dersom nødvendig vedlikehold ikke foretas, kan styret på vegne av garasjeeierne utføre vedlikehold for eierens regning. Eieren vil få skriftlig varsel i rimelig tid før slikt arbeid igangsettes.

Se kap. 16.2 om godkjente malingsfarger for garasje. Ta kontakt med styret dersom du er usikker på fargevalg eller annet.

1.4.1 Utskifting/vedlikehold av garasjeport

Garasjeeier er ansvarlig for vedlikehold og maling av garasjeporter. Ved eventuell utskifting av garasjedør skal det brukes vippeport i tre. Se anbefalt type nedenfor. Ny port skal være malt i henhold til eksisterende fargekoder

Anbefalt garasjedørtype: Grandal vippeport i tre med «Pernillepanel»

Anbefalt leverandør: http://www.grandal.no/porter/vippeporter-i-tre/

 

1.5      Forsikring av garasje

Garasjer er dekket av fellesforsikringen for borettslaget. Garasjen innlemmes i Grendas forsikringsavtale når andelseier melder fra om ferdigstilt garasje. (Se også vedtektenes punkt 10 Forsikring.)