5. Husordensregler

Husordensregler for Husebygrenda Borettslag

Revidert og vedtatt av generalforsamlingen 2023

 

1.  Formål

Formålet med husordensreglene er å verne om borettslagets felles eiendom og å bidra til godt naboskap, trivsel og trygghet. Alle beboere forventes å bruke boligen og utearealene med fornuft, vise hensyn og respektere hverandres rådighetsområder og interesser.

Beboerne er forpliktet til å følge husordensreglene. Det vises også til borettslagets vedtekter som regulerer en rekke rettigheter og plikter knyttet til boligene og fellesarealer.

2.  Bruk av boligen – hensynet til naboer

2.1    Om ro i boligen med rådighetsområdet

Boligen med rådighetsområde skal ikke brukes slik at det er til sjenanse for andre.

Beboerne skal ta hensyn til at det kan være lytt mellom boligene. Før kl. 07.00 (kl. 09.00 i helgene) og etter kl. 23.00 bør det normalt være ro i og utenfor boligen.

Naboer bør varsles i forkant av større arrangementer på kveldstid.

2.2    Om ansvarsdeling i tomannsboliger

Andelseiere i tomannsboliger er i fellesskap ansvarlige for vask og vedlikehold av felles ytterdør, vinduer, ganger, trapper og fellesrom, samt for felles strømanlegg, skifte av lyspærer og sikringer.

2.3


Husebygrenda har etablert støyskjermer for å begrense støyforurensning fra Sørkedalsveien. Enkelte andelseiere har utkjøring fra rådighetsområde direkte ut i Sørkedalsveien gjennom port. Disse portene skal generelt være lukket til enhver tid, både for å sikre minst mulig trafikkstøy og for å sikre barn fra å løpe ut i Sørkedalsveien. Andelseiere som har utkjøring gjennom port plikter derfor å påse at porten er lukket når denne ikke er i bruk. Andre andelseiere har rett til å lukke port på tilstøtende eiendom, dersom denne åpenbart ikke er i bruk. Som åpenbart ikke i bruk regnes de tilfeller der det ikke har vært inn- eller utkjøring på 30 minutter


3.  Bruk, stell og vedlikehold av rådighetsområdet

Enhver andelseier har ansvar for vedlikehold av sin del av rådighetsområdet. Vedlikehold av rådighetsområdet må foregå innenfor rammene fastsatt i punkt 6.3 i kommunal Reguleringsplan for Husebygrenda:

6.3 Utomhusarealer

Hagene skal bevares med sin grønne karakter med blomster, busker, trær og plener.

Det tillates ikke vintergrønne hekker.

Terrenget, gangveier, stier og hageelementer som hellelegninger, steinsettinger, murer skal bevares. Større trær med stammeomkrets over 90cm, målt 1m over terreng, skal bevares. Større trær som dør eller må fjernes pga. dokumentert dårlig tilstand, skal erstattes med nye trær av samme art.

Endring eller inngrep i eksisterende terreng er ikke tillatt med unntak av:

-  støyskjerm jf. §3.4

-  plankartets internveier

-  graving maks 0,3m ned for planting av busker eller annen vegetasjon, eller forankring av mindre utomhuskonstruksjoner som lekestativer

-  graving innen eksisterende traseer for vvs eller elektriske føringer

-  graving innen 4,0 m fra eldre grunnmur for boligbebyggelse

Hvis det vurderes dispensasjon fra denne bestemmelsen skal Byantikvaren varsles i forkant for vurdering av behov for arkeologisk registrering jf. § 7.»

Felling av trær og beskjæring

 

              Felling av trær

Felling av trær med stammeomkrets over 90cm, målt en meter over bakken, skal søkes og må   gjøres ihht pbe’s bestemmelser.

 

Slik søker du om tillatelse

Først må du sende nabovarsel.https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/slik-sender-du-byggesoknad-pa-egen-hand/nabovarsel-article3122.html

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no<mailto:postmottak@pbe.oslo.kommune.no>. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder:

 

1. Styret skal alltid informeres ved beskjæring og gi sin lslutning for beskjæring av trær med stammeomkrets over 90cm

2. Trepleier/arborist» skal alltid rådføres (for eksempel AB trepleie). Styret deltar ved behov/ ønske

3. Profesjonell skal uføre arbeidet for beboers kost med mindre tre er sykt eller på annen måte representerer en fare.

 

Beplantning: Andelseier plikter å vedlikeholde plener, hekker, busker og trær. Beplantning skal ikke bryte med Grendas helhetsinntrykk. Vekster skal holdes innenfor eget rådighetsområde.

Trær, hekker og busker skal ikke hindre fri og trygg ferdsel på veiene eller vokse til sjenanse for naboer. Beplantning eller annet som bryter med helhetsinntrykket, for eksempel trær som fratar utsikt, er ikke tillatt.

Av vedlikeholdshensyn må busker og trær holdes klar av bygningene. Klatreplanter som plantes ved le- og skillevegger eller tørkestativer skal holdes klar av husveggene. Større trær som feller blader på takene fører til tette takrenner og råteskader på vannbord og panel og mosedannelse på taket. Dette gir redusert levetid for taksteinen.

Trær og busker som står svært nær husveggen hindrer opptørking av panelet, og forårsaker råteskader. Andelseierne plikter å sørge for beskjæring og eventuelt fjerning av vegetasjon som kan øke borettslagets vedlikeholdsutgifter.

Snørydding: Beboerne har selv ansvar for snørydding og sandstrøing på gangveier langs rådighetsområdet og på stikkveier fra hus til kjørevei. Beboere som deler stikkvei, må dele på snørydding. Det oppfordres til å bistå beboere som trenger hjelp med måking og strøing.

Tørkeplasser: Eventuelle tørkeplasser ved husene disponeres etter tur. Vedlikehold av tørkeplassene (f.eks. maling) er brukernes ansvar.

Avfallsbeholdere skal stå lett tilgjengelig for tømming. Plassering av avfallsbeholdere kan avgjøres av styret. Se punktet Avfallshåndtering i dokumentet Praktisk informasjon om kommunale regler for plassering.

4.  Husdyrhold

Husdyrhold er kun tillatt etter styrets samtykke. Det skal søkes før anskaffelse av husdyr. For tomannsboliger skal en skriftlig uttalelse fra nabo legges ved søknaden. Hvis husdyr er til sjenanse for naboer, kan gitt tillatelse trekkes tilbake. Det vises generelt til gjeldende bestemmelser om båndtvang for hunder.

5.  Skadedyr og sopp

Beboerne må straks melde fra til styret hvis det oppdages sopp, veggedyr, kakerlakker eller andre skadedyr i boligen. Styret har inngått avtale med eget firma som inspiserer og rapporterer jevnlig med tanke på rotter.

Hvis det er påvist skadedyr eller sopp i en bolig, må beboeren for egen regning gjøre det nødvendige for å få gjort boligen ren, og må ellers rette seg etter de pålegg styret gir.

6.  Parkering og biloppstillingsplass

Motorkjøretøy må ikke plasseres slik at de hindrer ferdselen eller er til ulempe eller sjenanse for naboene.

Parkering på andre deler av borettslagets eiendom utover eksisterende og merkede parkeringsplasser er ikke tillatt uten styrets samtykke. 

Den enkelte borettshaver har anledning til å legge heller, asfaltere eller lignende på en del av sitt rådighetsområde for å lage biloppstillingsplass. Dette må imidlertid søkes om og godkjennes av styret. Det er ikke anledning til å legge innkjøring til en slik plass over et fellesområde. Det er heller ikke tillatt å reservere parkering på annen måte på veier og fellesområder.

En garasjeplass tildelt etter borettslagets garasjeplan (jf. punkt 17.2 i Bygningsmessige arbeider, endringer og tiltak på boligen) innebærer ikke uten videre at plassen kan benyttes til biloppstillingsplass, spesielt ikke dersom garasjeplassen er tildelt på en annen andelseiers rådighetsområde eller på fellesområde. Dersom en andelseier ønsker å bruke sin tildelte garasjeplass som biloppstillingsplass, må dette godkjennes av styret.

7.  Endring av husordensreglene

Endring av husordensreglene besluttes av generalforsamlingen med alminnelig flertall.