Klachtenregeling

BS Hertogin Johanna Loc. V

Schoolcontactpersoon: Lieke van Nistelrooij (IB)

Veilige school voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Klachtenregeling

Iedere school heeft de verplichting een klachtenregeling te hebben.

Deze regeling onderscheidt twee soorten:

  • A. De klachtenregeling machtsmisbruik: hierin staat de procedure vermeld, die gevolgd wordt als er een ernstige klacht is over machtsmisbruik op school.
  • Het gaat met name over seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme en lichamelijk geweld.

 Afspraken op onze school De leerkrachten op onze school hebben afspraken gemaakt over dingen die wel of niet kunnen. Deze afspraken gaan over: *gedrag op school van kinderen, leerkrachten en ouders.,omkleden bij zwemmen en gym. ,gedrag van de leiding en de kinderen tijden s schoolkamp,gebruik media,,grappen die niet kunnen (van discriminerende aard of seksueel getint.)

  • B. De algemene onderwijskundige klachtenregeling met betrekking tot het niet voldoen aan de vereisten of verwachtingen.

Ad A.

Binnen de school is een contactpersoon, bij wie de leerlingen en ouders terecht kunnen met hun klacht, zoals beschreven onder punt A. De naam van de contactpersoon is René Hendricks.

Voor het raadplegen van de externe vertrouwenspersoon ( EVP ) kunnen wij als school en u als ouder terecht bij de GGD.

Filios Scholengroep is met ingang van 01-01-2013 aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Daarmee maakt Filios Scholengroep gebruik van de klachtenregeling van deze stichting. Ouders, verzorgers van leerlingen, werknemers, maar ook derden die in de scholen van primair werkzaam zijn kunnen bij een klacht, geschil of een geval van agressie, geweld, intimidatie of overige klachten een beroep doen op deze externe instantie om de klacht in behandeling te nemen. De klachtenregeling is onderdeel van het boven genoemde veiligheidsplan. Bereikbaarheid Stichting onderwijsgeschillen:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

030-2909590

info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl

De klachtenregeling ligt op school bij de directie ter inzage.

De school heeft ook een pestprotocol . Op locatie V spreken we van een sociale veilgheidsplan .Dit protocol kan gebruikt worden bij (ernstige) vormen van pesterijen tussen leerlingen. Dit protocol ligt op school ter inzage. Indien u hierover meer wilt weten, kunt het beste contact opnemen met bovenstaande personen.

Ad B.

Klachten die betrekking hebben op punt B. worden in eerste instantie ingediend bij de directie. Indien de ouders en de schoolleiding niet tot een vergelijk kunnen komen, zal de klacht worden neergelegd bij het schoolbestuur.