Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap geeft ouders en personeel de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beslissingen die het schoolbestuur neemt op diverse beleidsterreinen. De MR kan het bestuur (ongevraagd) adviseren over alles wat met de school te maken heeft. In sommige gevallen (bij wet geregeld ) heeft de MR instemmingsbevoegdheid, d.w.z. dat het bestuur alleen een besluit kan uitvoeren als de MR ermee instemt. Het bestuur is dan ook verplicht de MR te informeren over financieel, organisatorisch en onderwijskundig beleid.

De MR is onder meer bevoegd instemming of advies te geven m.b.t.: • fundamentele wijziging in de organisatie van de school, • vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. toelating of verwijdering van leerlingen, • vakantieregelingen, • vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De MR /deelraad van de van onze locatie bestaat minimaal uit 2 ouders en 2 teamleden. Meer leden mag , maar dan moeten deze wel gelijk, per geleding verdeeld zijn.

Als adviserend lid woont een directielid namens het bestuur de MR/deelraad vergaderingen bij. Jaarlijks treden er MR-leden af volgens een vastgesteld schema. Nieuwe kandidaten kunnen zich elk jaar tot 1 mei aanmelden als kandidaat-lid. De raad vergadert gemiddeld acht keer per jaar. De MR probeert openheid, openbaarheid en overleg in de school te bevorderen. De vergaderingen zijn openbaar. Agenda's, notulen en informatie kunt u vinden op de desbetreffende informatieborden op alle locaties. Maandelijks vindt u in de Nieuwsbrief een verslag van de MR-activiteiten onder het kopje "Van de(G)MR".

Namens het team zijn vertegenwoordigd in de MR deelraad van locatie V

Bilitis van der Heijden , Plonja Ploegmakers en Romi Kraak.

Namens de ouders:

Annemieke van Thiel, Judith van den Dool en Gijs Steegmans.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd bij een van de leden van de MR terecht..


Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen.

Schooljaar 2018 - 2019

11 september

MR agenda-notulen 11 september 2018.pdf

Schooljaar 2017- 2018

Jaarverslag

2017-2018 Jaarverslag MR HJ V.pdf

Schooljaar 2017 - 2018

04 juni

MR agenda-notulen 4 juni 2017-2018.pdf

Schooljaar 2017 - 2018

9 april

MR agenda-notulen 9 april 2017-2018.pdf

Schooljaar 2017 - 2018

12 maart

MR agenda-notulen 12 maart.pdf