CERTIFICATS, DUPLICATS i RECTIFICACIONS

TÍTOLS REGLATS DE MONITOR/A I DIRECTOR/A

1) DUPLICATS DE DIPLOMES Monitor/a i Director/a

A partir d’ara, la GENERALITAT DE CATALUNYA ja NO emet duplicats de Diplomes, només emet CERTIFICATS DE TITULACIÓ (Aneu a l'apartat 3)

2) DUPLICATS DE CARNET Monitor/a i Director/a

 • Quan una persona titulada perdi el carnet M i D pot demanar un duplicat connectant amb l’escola on va fer la formació.

 • La secretaria de l’escola li tramitarà la sol·licitud de duplicat. La persona titulada podrà recollir el seu duplicat de carnet per l’escola a partir de mitjans dels mesos de març, juny i desembre.

 • En el cas que la persona titulada no pugui connectar amb l’escola on va fer la formació, haurà d’enviar un correu electrònic a diplomesmd.tsf@gencat.cat des d’on se li donarà una solució .

 • S'ha de tenir en compte que a partir d’ara, no es fan duplicats de Diplomes.

 • Per demanar un duplicat del carnet: DUPLICATS o RECTIFICACIONS DE CARNET

3) CERTIFICATS DE TITULACIÓ Monitor/a i Director/a

Les persones titulades M i D que tinguin necessitat d’acreditar que són Monitor/a o Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil davant d’organismes, d’empreses, d’entitats... i no disposin del carnet i/o diploma corresponent (p.e. perquè l’han extraviat), poden sol·licitar a la GENERALITAT DE CATALUNYA un certificat conforme tenen aquesta titulació. Aquesta sol·licitud l’ha de tramitar la persona interessada mitjançant el formulari electrònic de Petició genèrica amb signatura electrònica que hi ha a Tràmits gencat. Posteriorment, la persona rebrà un certificat signat digitalment a través de la plataforma e-notum. També rebrà un avís a la seva adreça de correu electrònic.

4) MODIFICACIÓ DADES A CARNETS I CERTIFICATS Monitor/a i Director/a

Quan una persona titulada hagi de modificar les dades personals i aquest canvi afecti al contingut del diploma, carnet o certificat de titulació M o D, que ja disposa, s’ha d’adreçar a l’escola on va fer la formació i presentar els corresponents justificants de la modificació.

La secretaria de l’escola modificarà les dades a l’expedient de l’alumne a l'aplicatiu de la GENERALITAT DE CATALUNYA. Un cop introduïdes les noves dades a l'aplicatiu, es crea automàticament una sol·licitud modificada del carnet.

La persona titulada podrà recollir el nou carnet en la pròpia escola a partir de mitjans dels mesos de març, juny i desembre.

Per demanar el certificat de titulació, la persona titulada haurà seguir el tràmit descrit a l’apartat CERTIFICATS DE TITULACIÓ M i D.

Si la persona titulada no pot connectar amb l’escola on va fer la formació, haurà d’enviar un correu electrònic a diplomesmd.tsf@gencat.cat des d’on se li donarà una solució.

Per fer sol·licitud de modificació de dades:

FORMULARI ➡️ DUPLICATS o RECTIFICACIONS DE CARNET DE MONITORA O DIRECTORA

ALTRES TITULACIONS EMESES PER L'ESCOLA L'EMPORDÀ

1) ALTRES TITULACIONS EMESES PER L'ESCOLA L'EMPORDÀ:

 • Atenció a la diversitat: Dislèxia,

 • Atenció a la diversitat: TDAH

 • Formalització de projectes

 • Manipulació d'aliments

 • Menjadors escolars

 • Premonitors: PRE1, PRE2, PREsuperior

 • Prevenció abusos sexuals

 • Reforç escolar

 • Transport escolar

 • Vetlladores


  • Sol·licitud de certificat del títol (té la mateixa validesa que el títol i el carnet) gratuït, s'envia per correu-e signat electrònicament.

  • Sol·licitud del diploma (i/o el carnet si és el cas), taxes de secretaria que inclouen les despeses d'enviament de 30€, s'envia per Correu Postal a domicili contra-reemborsament (habitualment es deixa un avís per passar per l'oficina de Correus per fer el pagament corresponent i recollir-ho)

FORMULARI ➡️ PER DEMANAR CERTIFICAT O DIPLOMA (I/O CARNET) CURSOS ESPECIALITZACIÓ