Sistema de gestió preventiva del risc

Sistema de gestió preventiva del risc, en les activitats d'educació en el lleure

Aquest és un sistema per prevenir el risc en les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil proposat per Jordi Iglesias Mateo

Si programeu activitats que per si mateixes impliquin un risc excessiu valoreu l'acceptació del risc: ponderant el benefici educatiu que poden comportar i el risc als quals estaran exposats els participants, i desprès decidiu. El grau d'acceptació d'un risc ve determinat pels coneixements que tenim de l'activitat que genera el risc i pels avantatges (objectius) que implica fer l'activitat tot i l'existència del risc

El disseny d'activitats que per a nosaltres aparentment són normals, poden en un moment determinat deixar de ser-ho a causa de diferents factors

Una activitat és segura quan després d’analitzar tots els FACTORS que intervenen podem garantir la seguretat dels participants. És a dir podem preveure tots els riscos previsibles.

L’activitat sempre respon a uns objectius. Per obtenir aquests objectius sempre s’ha de buscar l’activitat més segura.

És important tenir en compte l'avaluació de riscos en la programació proposada en un projecte d'educació en el temps lliure. Això inclou avaluar els riscos associats amb les activitats i les estratègies proposades, així com també considerar qualsevol risc ambiental o de salut i seguretat.

L'avaluació de riscos ha de ser un procés continu que es dugui a terme des del disseny del projecte fins a la seva finalització. És important identificar i avaluar tots els riscos potencials, desenvolupar mesures de control per minimitzar-los i establir plans de contingència en cas que es produeixi algun incident.

A més, és necessari disposar d'un protocol d'actuació en cas d'emergència, el qual ha de ser conegut per tot el personal i els participants del projecte, i establir un sistema de comunicació per atendre qualsevol eventualitat.

L'avaluació de riscos és fonamental per garantir la seguretat i la salut dels nens i joves i per assegurar el èxit del projecte.

Per això un sistema de gestió preventiva del risc en les activitats d'educació en el lleure és una excel·lent manera d'assegurar que s'hagin considerat tots els factors de risc i s'hagin pres les mesures necessàries per minimitzar-los.

Aquest sistema proposa una avaluació de riscos prèvia a la planificació de les activitats, la implementació de mesures de control per minimitzar els riscos identificats, la realització d'un seguiment de les activitats per detectar qualsevol risc emergent i l'actualització constant del sistema per assegurar que segueix sent efectiu.

Aquest sistema de gestió preventiva del risc ha de ser implementat per un equip multidisciplinari que inclogui a professionals de l'educació, la seguretat, la salut i la gestió de riscos. L'objectiu ha de ser garantir la seguretat i salut de tots els participants en les activitats, i al mateix temps es pot promoure un ambient educatiu i recreatiu segur i divertit.

Jordi Iglesias Mateo

FACTORS QUE INTERVENEN EN LA SEGURETAT DE LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Per tal de determinar els FACTORS QUE INTERVENEN EN LA SEGURETAT DE LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL, hem de tenir clar el grau de risc de l'activitat que volem programar.

Primer hem de tenir clar: Perquè hi hagi risc, han de donar-se alhora dues condicions: d’una banda ha de ser possible que existeixi un accident i d’una altra que aquest accident suposi un dany. Per això diem que el risc és l’eventualitat que succeeixi un fet capaç de produir un dany

Quina és la millor manera d’avaluar el risc d’una activitat?

La millor forma d'avaluar el risc d'una activitat de temps lliure infantil i juvenil és mitjançant un enfocament sistemàtic i metòdic. Això inclou:

És important tenir en compte que l'avaluació de riscos hauria de ser realitzada per personal capacitat i experimentat en la matèria i que s'ha de considerar l'edat i habilitats dels participants per adaptar l'activitat.

La millor manera per determinar el grau de risc d’una activitat és sens dubte el treball d’equip

La millor manera per determinar el grau de risc d’una activitat és sens dubte el treball d’equip. El nostre sentit comú i coneixements tècnics d’una activitat serà molt útil per determinar el grau de risc d’aquesta. Però la decisió presa per una sola persona pot ser equivocada. Per això cal sempre posar en comú el nostre punt de vista amb el de la resta de l’equip de dirigents. Està comprovat que no tothom percep el mateix risc de la mateixa manera. Hi ha molts factors personals, de preparació, emocionals, etc que ens influeixen en moments determinats i ens fan veure les coses de diferent manera els uns que els altres. Per això si en una reunió d’equip posem en comú tots els punts de vista, la decisió final serà sempre una decisió equilibrada.

Per això podem dir que l'avaluació dels riscos és millor fer-la en equip. La percepció del risc pot variar d'una persona a una altra, i un equip pot proporcionar una visió més completa i objectiva del risc. A més, un equip pot aportar diferents perspectives i habilitats per identificar i avaluar els riscos de manera més efectiva. També pot ajudar a assegurar que tots els riscos rellevants s'han considerat i que s'han implementat mesures adequades per controlar-los. En resum, una avaluació dels riscos realitzada en equip és més probable que sigui completa i efectiva que una realitzada per una sola persona.

Quines són les activitats de més risc?

Moltes vegades només associem risc amb els esports d’aventura i això no és veritat, totes les activitats per senzilles que siguin suposen un risc que els les monitors hem d’avaluar i preveure. Normalment la creació de risc en activitats de lleure per a menors d’edat no es produeix intencionadament. S’ha de tenir en compte que cal sempre actuar amb previsió i prudència.

Moltes vegades el disseny d’activitats que per a nosaltres aparentment son normals, poden en un moment determinat deixar de ser-ho a causa de diferents factors que no s’han previst prou bé, com per exemple la nostra preparació i coneixements tècnics, la meteorologia, la ubicació, la resistència física, l’edat dels participants, els materials emprats, el nombre de monitors responsables de la realització, la vigilància o el control, etc.

Hem de tenir molt en compte que deixant a part les activitats considerades de risc com els esports d'aventura, les dos activitats amb més risc que farem a les nostres activitats són:

Les activitats que involucren bany i mobilitat són considerades d'alt risc en activitats de lleure infantil i juvenil a causa de diverses raons:

Risc d'ofegament: El bany representa un risc significatiu d'ofegament, especialment per als nens i joves que no saben nedar o tenen habilitats de natació limitades.

Risc de lesions: Les activitats aquàtiques també poden involucrar altres riscos, com lesions al cap o al coll a causa de l'alta velocitat de l'activitat, o lesions per col·lisió amb altres participants o objectes.

Risc d'hipotèrmia: L'aigua freda també pot causar hipotèrmia, especialment si els participants hi estan exposats durant un període prolongat de temps.

Risc de lesions per caigudes: Les activitats de mobilitat, com l'escalada, el ràpel, el senderisme, poden també tenir un risc de caigudes, ja que els participants poden caure des d'alçades significatives o perdre l'equilibri en terrenys escarpats o relliscosos.

Riscos en els desplaçaments: és important tenir en compte que fins i tot els desplaçaments a peu o amb autocar per arribar al lloc de destinació poden presentar riscos. Alguns exemples poden ser:

Que entenem pel grau d’acceptació del risc?

El grau d’acceptació d’un risc ve determinat pels coneixements que tenim de l’activitat que genera el risc i pels avantatges que implica la seva existència. Si programem activitats que per si mateixes impliquin un risc excessiu hem de valorar l’acceptació del risc, ponderant el benefici educatiu que poden comportar i el risc als quals estaran exposats els participants, i desprès decidim si es tracta d’una activitat segura.

Aspectes més importants que intervenen en la seguretat de les activitats d'educació en el lleure

Els aspectes més importants que intervenen en la seguretat de les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil són variats i poden incloure:

Quan podem dir que una activitat és segura?

Una activitat és segura quan després d’analitzar tots els factors que intervenen podem garantir la integritat física i psíquica dels participants. És a dir podem preveure tots els riscos previsibles. Per això hem de tenir clar que tota activitat de lleure educatiu sempre respon a uns objectius i que per a obtenir aquests objectius sempre s’ha de buscar l’activitat més segura. Per això diem que la prevenció de riscos comença en un mateix, amb la prudència i el sentit comú.

Es pot dir que una activitat és segura quan s'han pres mesures per minimitzar els riscos associats amb ella i s'han implementat mesures de seguretat per garantir la salut i seguretat dels participants. 

Alguns aspectes clau que poden indicar que una activitat és segura inclouen:

Tenint en compte aquests aspectes, es pot dir que una activitat és segura si s'han pres les mesures necessàries per minimitzar els riscos i garantir la seguretat dels participants.

Sistema de gestió preventiva del risc que proposem:

Així el sistema de gestió preventiva del risc proposat per Jordi Iglesias a les activitats d'educació a l'oci infantil i juvenil proposa analitzar sis factors que inclouen tots els aspectes que poden indicar que una activitat és segura. Aquests factors inclouen aspectes legals de lactivitat, lequip tècnic, els participants, el medi i lentorn, els mitjans tècnics i la idoneïtat de lactivitat. És important tenir en compte que la seguretat en les activitats d'educació a l'oci és essencial per garantir que els participants puguin gaudir de l'activitat de manera segura i sense riscos per a la salut.

Aspectes legals de l'activitat: Es refereix a complir amb les regulacions i normes legals relacionades amb l'activitat, com permisos, llicències i assegurances necessàries. També inclou complir amb les regulacions de seguretat i salut en el treball.

L'equip de dirigents: Es refereix a la capacitació i supervisió del personal encarregat de l'activitat, així com al manteniment i verificació de les instal·lacions i equips utilitzats en l'activitat.

Els participants: Es refereix a l'avaluació de la salut i capacitats físiques dels participants abans de començar l'activitat, i adaptant l'activitat a les seves necessitats i habilitats.

El medi i l'entorn: Es refereix a l'avaluació de riscos ambientals com les condicions climàtiques, el terreny, la topografia, la flora i la fauna, i prendre mesures per minimitzar aquests riscos.

Els mitjans tècnics: Es refereix a l'ús d'equips i dispositius de seguretat, com cascos, arnesos, etc., i garantint que estiguin en bones condicions i siguin adequats per a l'activitat.

La idoneïtat de l'activitat: Es refereix a assegurar que l'activitat és adequada per a l'edat i el nivell de preparació dels participants, per evitar lesions i garantir que puguin gaudir de l'activitat al màxim.

FACTORS QUE INTERVENEN EN LA SEGURETAT DE LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL:

FACTOR: ASPECTES LEGALS DE L'ACTIVITAT

Es refereix a complir amb les regulacions i normes legals relacionades amb l'activitat, com permisos, llicències i assegurances necessàries. També inclou complir amb les regulacions de seguretat i salut en el treball

FACTOR: L’EQUIP DE DIRIGENTS

Es refereix a la capacitació i supervisió del personal encarregat de l'activitat, així com al manteniment i verificació de les instal·lacions i equips utilitzats en l'activitat.

FACTOR: ELS PARTICIPANTS

Es refereix a l'avaluació de la salut i capacitats físiques dels participants abans de començar l'activitat, i adaptant l'activitat a les seves necessitats i habilitats.

FACTOR: EL MEDI, L’ENTORN

Es refereix a l'avaluació de riscos ambientals com les condicions climàtiques, el terreny, la topografia, la flora i la fauna, i prendre mesures per minimitzar aquests riscos.

FACTOR: ELS MITJANS TÈCNICS

Es refereix a l'ús d'equips i dispositius de seguretat, com cascos, arnesos, etc., i garantint que estiguin en bones condicions i siguin adequats per a l'activitat.

FACTOR: IDONEÏTAT DE L'ACTIVITAT

Es refereix a assegurar que l'activitat és adequada per a l'edat i el nivell de preparació dels participants, per evitar lesions i garantir que puguin gaudir de l'activitat al màxim.

Els factors a tenir en compte que determinaran si una activitat és segura són: