Curs de vetllador/a (on-line) Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

60 hores

Curs de vetllador/a (on-line)

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

Dades del curs

Curs: Vetllador/a escolar - Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

 • Modalitat: On-line

 • Hores: 60 hores

Autors dels curs

Rubèn Fornós i Casares

Jordi Iglesias i Mateo

Descripció del curs

Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

Els vetlladors/es - Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials, donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. +informació categories professionals

Destinataris

El principals destinataris d’aquest curs són:

 • Els monitors/es i directors/es d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula;

 • Persones que tinguin la formació del curs de monitors/es de menjadors i transport escolar;

 • Altres educadors/es que treballin o que hagin treballar en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat.

 • Qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials.

Condicions d'accés

No es requereix cap títol acadèmic per a la realització d’aquest curs bàsic de monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (vetllador/a), només ser major de 18 anys el primer dia de curs. No obstant per treballar de vetllador en escoles públiques l’administració competent pot exigir altra tipus de formació o un nivell d'estudis determinat.

Objectius del curs

 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu

 • Conèixer les tasques que desenvolupa un Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.

 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva

Metodologia

 • Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.

 • El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.

Continguts del curs

 • MÒDUL FORMATIU 0: INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL

 • MÒDUL FORMATIU 1: L’ESCOLA

 • MÒDUL FORMATIU 2: EL VETLLADOR I LA VETLLADORA ESCOLARS

 • MÒDUL FORMATIU 3: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 • MÒDUL FORMATIU 4: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

 • MÒDUL FORMATIU 5: HÀBITS DE SALUT I HIGIENE

 • MÒDUL FORMATIU 6: NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

 • MÒDUL FORMATIU 7: PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS

 • MÒDUL FORMATIU 8: RECURSOS I ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs

 • Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments dins i fora del centre, en el control i els canvis de postura necessaris per garantir la seva mobilitat i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, cures habituals, etc.) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre educatiu.

 • Tenir cura i ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’entrada i sortida del centre i durant el temps d’esbarjo i en el temps de menjador.

 • Aportar informació verbal i/o escrita al professorat sobre les activitats i actuacions de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 • Dur a terme altres tasques, pròpies del grup professional, que li pugui encomanar el director o la directora o el professorat.

 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula

 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre

 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola

 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats

 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)

 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.

 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)

 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo

 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas

 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 60 hores on-line

Titulació que s’obté

Diploma i carnet de VETLLADOR/A, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials és un títol propi emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 32 hores de formació bàsica en temes d’educació especial. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un​ nou​​ o millor lloc de treball​.​ +informació categories professionals

Categories professionals

Per saber-ne més clica aquest enllaç

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç