CURS COMPLEMENTARI

El curs de director/a a la nostra escola el dividim en dos cursos:

  • Curs de Director/a (D)

  • Curs Complementari (C)

Has de tenir en compte que pots convalidar tot el Curs Complementari.

La convalidació no cal fer-la abans de fer el Curs de Director/a (D), pots esperar al final de tot el procés del curs, per exemple abans de presentar la memòria de pràctiques.

En aquest enllaç veuràs com fer-ho per convalidar el curs Complementari https://sites.google.com/escolaemporda.cat/escolaemporda-cat/informaci%C3%B3-general/condicions-dacc%C3%A9s-curs-de-directora#h.4tq81dw432az

Curs COMPLEMENTARI

El CURS COMPLEMENTARI AL CURS DE DIRECTOR/A és un curs pont que permet obtenir el títol oficial de director/a d’activitats de lleure sense haver de tenir prèviament el títol de monitor/a d’activitats de lleure. És a dir podeu obtenir el títol de director/a sense haver fet prèviament el curs de monitor/a (Veure detall de les condicions)

Codi del curs:

Codi del curs: C (abans tenia el codi D1)

Característiques del curs

El CURS COMPLEMENTARI és un curs pont que permet obtenir el títol de director/a d’activitats de lleure sense haver de tenir el títol de monitor/a d’activitats de lleure. És a dir podeu fer el curs de director/a sense tenir prèviament el curs de monitor/a o acreditar una titulació superior amb experiència

Nom del curs

Curs Complementari al curs de director/a

Modalitat semi-presencial

Etapa lectiva presencial: 60 hores

Etapa lectiva on-line: 30 hores

Modalitat on-line

Etapa lectiva: 60 hores + 30 hores on-line

Preu del curs

Consulta el preu actualitzat en aquest llistat

Destinataris

Persones que desitgin obtenir el curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure i no puguin acreditar la 2a i 3a condició:

La única exigència d’accés al curs de director/a (Codi D) és tenir 18 anys el primer dia de curs.

Un cop aprovat el curs de directors (Codi D) s'haurà d'acreditat una d'aquestes tres condicions per poder tramitar el títol a la Generalitat de Catalunya:

1a) Haver fet el Curs Complementari al curs de director (Codi C)

2a) Tenir el Títol de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil

3a) Tenir una carrera o un cicle formatiu de grau superior de la branca de l’educació i acreditar 2 anys d’experiència en el món de l’educació en el lleure (veure aquest enllaç)

Condició d'accés al curs de director/a

Per poder accedir al curs C només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs D per poder tramitar el títol oficial de director/a d'activitats de lleure s'haurà d'haver acreditat una d'aquestes tres condicions

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides.

En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius i pràctics per als alumnes.

Etapes del curs

ETAPA LECTIVA 60hores

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 60 hores lectives dividides en mòduls formatius (assignatures). Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu.

ETAPA LECTIVA 30 hores

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe i té una durada de 30 hores. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de preparar unes unitats didàctiques via on-line que s'avaluen amb una prova on-line

Unitats formatives del curs:

Unitat formativa 1 (MP1)

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil: Corresponent al MF 1867

Unitat formativa 2 (MP2)

Tècniques i Recursos d'Animació en Activitats de Lleure: Corresponent al MF 1868

Unitat formativa 3 (MP3)

Treball de l’espai d’aprenentatge: Corresponent al MF 1867 i al MF 1868

Unitat formativa 4 (MP4)

Unitats didàctiques on-line: Corresponent al MF 1869 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil i al MF 1870 Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure

Titulació que s’obté

Certificació de la Generalitat de Catalunya dels mòdus formatius MF 1867 i MF 1868 del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure que complementa el curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure i dona accés al títol oficial de DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

DIFERENTS RUTES PER OBTENIR EL TÍTOL DE DIRECTOR/A

Aquestes són les rutes possibles per obtenir el títol oficial de director/a

Aquesta informació del curs Complementari us ha estat d'utilitat?