Studiehandlednings former och modeller

Studiehandledning kan förekomma i olika former - under en kortare eller en längre period. Den har olika modeller - före, under, efter lektionen eller en kombination av alla tre.

Studiehandledning kan förekomma...

Under en kortare period

  • Studiehandledning som en tillfällig insats i form av extra anpassning. Det gäller i två fall:

- Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.

Exempel 1"Ahmed i årskurs 7 kom från Irak för ungefär två år sedan med hela sin familj. Han lär sig snabbt både svenska och andra ämnen och tänker försöka bli läkare i Sverige. Han har goda kunskaper i de ämnen han studerade i Irak, till exempel i matematik men har inte fått undervisning i vissa moment som till exempel procenträkning. När klassen börjar med momentet procenträkning märker både Ahmed och hans lärare att han inte har tillräckliga kunskaper att falla tillbaka på. Ämnesläraren i matematik befarar att Ahmed kan få svårt att nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i matematik och tar direkt upp detta med studiehandledaren. Studiehandledaren träffar Ahmed och gör bedömningen att studiehandledning på modersmål behövs, i begränsad omfattning och under en kortare tidsperiod.STÖDINSATSStudiehandledaren planerar hur studiehandledningstiden ska användas och vilket arbetssätt som är lämpligt och utgår då ifrån ämnets kursplan och kunskapskrav. De extra anpassningarna i form av studiehandledning på modersmålet för momentet procenträkning dokumenteras kortfattat. När stödinsatsen är genomförd följer skolan upp resultatet och utvärderar tillsammans med Ahmed och hans vårdnadshavare. "

- Eleven går delvis i Förberedelse klass (FBK) eller motsvarande och behöver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.

Exempel 2"Natakan i årkurs 8 kom från Thailand för ungefär nio månader sedan. Hon började skolan som sexåring i Thailand och i samband med bedömningen av hennes kunskaper som nyanländ visade det sig att hon har djupare kunskaper i de ämnen hon studerat i Thailand än många av sina nuvarande klasskamrater. Ett av dessa ämnen är matematik. Natakan går delvis i förberedelseklass och nu planerar skolan att hon inom kort ska följa undervisningen i ämnet matematik i sin ordinarie undervisningsgrupp.Läraren i förberedelseklassen, ämnesläraren i matematik för den ordinarie undervisningsgruppen och studiehandledaren diskuterar huruvida Natakan är redo att gå över till ordinarie undervisning i matematik. De kommer fram till att en sådan förändring kan ställa så stora krav på Natakan att det finns en risk att hon inte kommer att nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i matematik om hon inte initialt får stöd via studiehandledning på sitt modersmål. STÖDINSATSStudiehandledaren och ämnesläraren i matematik kommer överens om att studiehandledarens uppgift blir att koncentrera studiehandledningen till det som är centralt i ämnet, till exempel ord och begrepp, studieteknik, arbetssätt och läromedlets uppbyggnad. Studiehandledaren ska också förbereda Natakan inför lektionerna så att hon får en förförståelse som hjälper henne att hänga med i undervisningen. Insatsen, innehållet och tiden för studiehandledningen dokumenteras som en extra anpassning.När de extra anpassningarna senare följdes upp visade det sig att studiehandledningen hade givit Natakan ett bra stöd för att utveckla strategier som skulle kunna hjälpa henne att snabbt komma vidare i ett av sina starkaste ämnen. Samtidigt bedömde man att Natakan var i behov av studiehandledningen även fortsättningsvis och också inom andra ämnen. Läraren i förberedelseklassen anmälde detta till rektorn. Rektorn såg då till att en utredning gjordes om Natakans eventuella behov av särskilt stöd. "

Under en längre period

  • Studiehandledning under en eller flera terminer, beroende på hur komplext ämnesspråket är och hur elevens förkunskaper och kunskapsutveckling ser ut.
Exempel"Natakan, som går i årskurs 8, har fått studiehandledning på sitt modersmål i ämnet matematik i form av extra anpassningar i samband med att hon gick över till den ordinarie undervisningsgruppen (se exempel 2 under avsnitt Studiehandledning på modersmålet under en kortare period på sidan 16). Vid uppföljningen visade det sig att Natakan troligtvis skulle behöva fortsatt studiehandledning under en längre tid och även inom fler ämnen. Läraren anmälde till rektorn att det fanns ett behov av att göra en utredning om Natakan var i behov av särskilt stöd. I kartläggningsdelen ingick dels den bedömning av Natakans kunskaper som skolan gjorde när hon var nyanländ, och dels lärarens fortlöpande bedömning. Tillsammans bildade de här delarna underlag för den pedagogiska bedömningen av hennes behov av särskilt stöd. Utredningen låg sedan till grund för det åtgärdsprogram som bland annat beskrev hur studiehandledningen på modersmålet skulle genomföras. ÅTGÄRDERNA I ÅTGÄRDSPROGRAMMETI takt med att Natakans svenska språk utvecklades fick hon i större utsträckning sin studiehandledning under ordinarie lektioner. Studiehandledaren fanns med på lektionerna för att hjälpa till att förstå genomgångar som hållits på svenska och som ett stöd när Natakan arbetade med uppgifter på egen hand. När det behövdes fick Natakan korta genomgångar på modersmålet i anslutning till undervisningen. Natakan fick också stöd att bearbeta klassrumsundervisningen tillsammans med studiehandledaren efter lektionernas slut. "

Studiehandledning - möjliga modeller

Före lektionen

  • Det passar elever som har begränsat ordförråd på svenska men goda kunskaper i ämnet och när elever har stora textmängder att gå igenom.
  • Eleven får en chans att bygga upp förförståelse för ämnet samt lära sig centrala ord och begrepp.

Under lektionen

  • Det passar elever som har varit i landet en kort tid och när studiehandledning omfattar både en eller flera elever i samma undervisningsgrupp.
  • Eleven får handledning på modersmålet samtidigt som ämnesundervisning. Samtidigt som elevens behov fångas upp direkt.

Efter lektionen

  • Det passar elever som har kommit längre i sin utveckling av svenska språket.
  • Eleven repeterar och fördjupar det som hen har gjort i ämnesundervisning.

Språkverkstad/ studiestuga/ läxhjälp

  • Det kan vara schemalagd eller erbjudas som öppen verksamhet för många eller samtliga elever på skolan.
  • Studiehandledare arbetar tillsammans med SVA-lärare och ämneslärare utifrån elevens behov av stöd.