Syfte

Här kan du läsa om studiehandledningens syfte, se Skolverkets filmer och UR Skolas podcast om studiehandledning och boktips.

"Andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar – var femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska och i oktober 2014 var 92 188 grundskoleelever födda utomlands. Det betyder att idag finns i den svenska skolan elever som tillsammans representerar mer än hundra olika modersmål och det är naturligt för dem att använda mer än ett språk i sin vardag. Det innebär också att många lärare möter en språklig mångfald i sin undervisning.

Enligt läroplanen för grundskolan ska undervisningen främja lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Samtidigt visar Skolverkets statistik att flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever."

ur Studiehandledning på modersmål, Skolverket 2015, s. 7

"Combining language and content learning, from as soon as it becomes feasible, has proven to be most effective in integrating children with an immigrant background into education systems. While language assistance is important, it should be in addition to, rather than instead of, regular instruction - regardless of the age of the student or how long ago he or she arrived in the host country."

ur OECD 2015

Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan och motsvarande skolformer samt i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Syftet

  • Studiehandledning på modersmål ska bidra till att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de ämnen där ett stödbehov konstaterats (Skolverket 2015).
  • Med studiehandledning på modersmålet ska eleverna kunna utveckla sina kunskaper i olika ämnen trots att de inte fullt ut behärskar det svenska språket.
  • Studiehandledning har betydelse för eleverna genom att ge eleven möjlighet att uttrycka sina kunskaper utan att vara hämmade av språket, något som ökar studiemotivationen och självförtroende (Bunar 2010).

Skolverket: Studiehandledning på modersmål

ca. 15:53 minuter

Beskriver syfte med studiehandledning, möjligheter och utmaningar, olika former av studiehandledning, exempel på samarbete och framgångsfaktorer.


Skolverkets Youtube Kanal

Skolverket: Att skapa förförståelse genom studiehandledning

ca. 9:20 minuter

Exempel på tvåspråkig undervisning och enskild undervisning i studiehandledning för att öka elevens förståelse i ämnet.


Skolverkets Youtube kanal