COMUNICACIÓ D'AVARIES INFORMÀTIQUES, SOL·LICITUDS I SUGGERIMENTS TIC

SI VOLEU COMUNICAR UNA AVARIA INFORMÀTICA O FER UNA SOL·LICITUD o SUGGERIMENT TIC, HEU DE FER SERVIR EL FORMULARI SEGÜENT.

SI NO S'ENVIA EL FORMULARI, NO HI HA AVARIA Y LO SABES...

PODEU COMPROVAR L'ESTAT DE LES VOSTRES COMUNICACIONS D'AVARIES, SOL·LICITUDS I/O SUGGERIMENTS EN EL FULL DE CÀLCUL:

FORMULARI: AVARIES INFORMÀTIQUES, SOL·LICITUDS, SUGGERIMENTS TIC (respostes)