Moodle


El Moodle és un programari que crea entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge. Està construït sota una òptica de construcció del coneixement basat en el diàleg entre els participants, el constructivisme social. Per això és tan fàcil crear-hi fòrums, però també accepta molts altres tipus d’activitats didàctiques: qüestionaris, lliçons, tasques, wikis, etc.

El Moodle gira en torn al concepte de curs, com a conjunt de:

  • Recursos (informacions)
  • Activitats
  • Usuaris amb un rol determinat (professor/a, estudiant, coordinador AV)

i on, de manera semblant al que passa a l’aula, els estudiants troben informació i exercicis relacionats amb aquesta informació i els professors disposen d’eines per avaluar els coneixements dels alumnes. El Moodle es pot utilitzar (i s’utilitza) pel treball a l’aula, tot i que està pensat per anar més enllà, permetent el treball des de casa seguint la mateixa dinàmica que es dóna a una aula presencial.

Actualment, es disposen de dos entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge:

  • Una aula virtual (Moodle IEDUCA) subministrat als centres des de l’Administració Educativa, de tal manera que els centres es preocupen del seu maneig però no de qüestions tècniques (instal·lació, actualització, rendiment, …) i sense que costi uns doblers per allotjament ni per suport tècnic. Aquesta instal·lació gaudeix de gestió centralitzada d’usuaris, és a dir, els docents del centre podran iniciar sessió amb els seus respectius usuaris corporatius, els mateixos que ja fan servir per interactuar amb el WeibMail, el Portal del Personal o el Gestib. També els alumnes disposaran d’usuari i podran ser importats des del Gestib pels respectius tutors (GUIA PER DONAR D’ALTA ALUMNES EN EL MOODLE)
PROCÉS SOL·LICITUD COMPTE ALUMNAT PER A MOODLE
  • Una aula virtual (Moodle CIFP JOAN TAIX) allotjat en el hosting contractat pel CIFP Joan Taix. En aquest, el seu maneig i manteniment el realitza el propi centre. Està adreçat als docents del centre i a aquells alumnes que no estiguin matriculats en un PQPI o CF.