Taix Vestimenta SLS

ATENCIÓ !!!

Taix Vestimenta SLS és una empresa simulada amb finalitats educatives, integrada dins la xarxa d’empreses simulades, creada per la Fundació INFORM.

La finalitat d’aquesta xarxa és contribuir en la formació dels alumnes dels cicles formatius d’administració (i d’altres ensenyaments), mitjançant la simulació de totes aquelles operacions econòmiques que realitza una empresa real (compres, vendes, contractació de serveis, pagaments, cobraments, contractació laboral, nòmines, liquidació d’impostos, liquidació de càrregues socials, gestió de la tresoreria, etc.). Així, l’alumnat pot practicar en cadascun dels circuits administratius que es generen.

Per tot això, cal tenir present que Taix Vestimenta SLS no té personalitat jurídica, no existeix com a empresa, els productes comercialitzats son virtuals, i la documentació generada no té cap validesa legal.

ATENCIÓN !!!

Taix Vestimenta SLS es una empresa simulada con finalidades educativas, integrada en la red de empresas simuladas, creada por la Fundación INFORM.

La finalidad de esta red es contribuir en la formación de los alumnos de los ciclos formativos de administración (así como de otras enseñanzas), mediante la simulación de todas aquellas operaciones económicas que realiza una empresa real (compras, ventas, contratación de servicios, pagos, cobros, contratación laboral, nóminas, liquidación de impuestos, liquidación de cargas sociales, gestión de la tesorería, etc.). De esta forma, el alumnado puede practicar en cada uno de los circuitos administrativos que se generan.

Per todo ello, se debe tener presente que Taix Vestimenta SLS no tiene personalidad jurídica, no existe como empresa, los productos comercializados son virtuales, y la documentación generada no tiene ninguna validez legal.


INTRODUCCIÓN

DATOS DE INTERES - CONTACTO

CATALOGO

QUIERES REALIZAR UN PEDIDO