Formació professional per a l'ocupació

Oferta de formació professional per a l'ocupació

FORMACIÓ TOTALMENT GRATUÏTA

En la part inferior d'aquesta pagina trobareu informació més especifica sobre els cursos: fitxes resum, RD del certificat, RD de la qualificació, etc.

Resolució de 9 de juny de 2020

DESTINATARIS DE LA FORMACIÓ

Treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d'ocupació. La seva participació ha d’assolir un percentatge mínim del 70% respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 30% restant, com a màxim, pot ser cobert per treballadors ocupats.

REQUISITS D'ACCÉS:

Totes les persones interessades a participar en les accions formatives, estiguin DESOCUPADES o OCUPADES, han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud del curs.


NIVELL 1

No hi ha requisits d’accés i, per tant, no hi ha titulació mínima per aportar


NIVELL 2

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO)

 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos

 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2

 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional

 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir

 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1)

 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

◦ Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior

◦ Tenir un títol de Formació Professional Bàsica

◦ Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

◦ Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa

◦ Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional

 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys

 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat


NIVELL 3

 • Tenir el títol de Batxiller

 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3

 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat es d’una altra àrea de la mateixa família professional

 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir

 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)

 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:

◦ Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior

◦ Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior

◦ Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa

◦ Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional

 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys

 • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat

AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA - NIVELL 1

INICIAT

FULL_CALCUL_CALENDARI_MP47/20_AGAO0108

IMAI0108 OPERACIONS DE LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA - NIVELL 1

INICIAT

FULL_CALCUL_CALENDARI_MP48/20_IMAI0108

IMPP0208 SERVEIS ESTÈTICS D'HIGIENE, DEPILACIÓ I MAQUILLATGE - NIVELL 2

NO INICIAT

CALENDARI DE REALITZACIÓ EN REVISIÓ

FULL_CALCUL_CALENDARI_MP49/20_IMPP0208

ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ - NIVELL 2

NO INICIAT

FULL_CALCUL_CALENDARI_MP50/20_ELEE0109

SSCE0110 DOCÈNCIA PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ - NIVELL 3

INICIAT

FULL_CALCUL_CALENDARI_MP51/20_SSCE0110

Documentació diversa