Príhovor rektora

Našim študentom
Vážení študenti Univerzity tretieho veku,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už takmer dve desaťročia ponúka občanom v poproduktívnom veku možnosť kvalitného ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia na úrovni vysokoškolského prostredia. Vyžaduje to určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuti zmeniť svoj život. Tak ako kedysi v detstve, je aj táto škola skúškou flexibilnej mysle a schopnosti reagovať na rôznorodé povinnosti, úlohy, situácie i na nové medziľudské vzťahy. 
Vám, ktorí ste sa k tomu odhodlali, patrí naše uznanie a podpora. Usilujeme sa sprístupniť Vám všetky prostriedky k aktívnemu a pestrejšiemu životu. Každý človek by mal zostať aktívny, pretože len tak sa život stáva plnohodnotnejším. 

Potreba napĺňania sa ľudského ducha nie je výsadou konkrétnej epochy či veku človeka a nevzťahuje sa k žiadnej vekovej kategórii. Prejavovať svoje schopnosti potrebuje zrelý človek rovnako ako malé dieťa, alebo človek v najproduktívnejšom veku. 

Všetci totiž disponujeme mierou fyzického a duševného potenciálu, tvorivosti a usilovnosti v jedinečnom pomere, čím sa od seba odlišujeme a napokon aj zaraďujeme do spoločnosti. Miera týchto vlastností a daností však nie je trvalo a neovplyvniteľne daná. Mení sa po celý život a velí jej naša vôľa a sny. Práve snom sa začína premena od toho, kým sme teraz, na to, čím alebo kým chceme byť. Nemusia byť veľké, nemusia meniť svet, stačí ak Vás naplnené sny a úspechy robia spokojnými a šťastnými a dávajú Vám odvahu púšťať sa do ďalších nových aktivít s úsmevom na tvári. 

Nielen ja, rektor univerzity, ale aj celé vedenie našej Alma mater Vám zo srdca želajú v prvom rade pevné zdravie a naďalej veľa nových nápadov a výziev, ku ktorých naplneniu Vám bude k dispozícii aj vzdelanie, poskytnuté Univerzitou tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne