Uchádzači

Všeobecné informácie o Univerzite tretieho veku  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne:

Univerzita tretieho veku (UTV) je inštitúcia záujmového vzdelávania starších občanov Slovenskej republiky, ktorá sa vykonáva v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR a nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti, zamerané na rozvoj ich osobnosti a na prospech celej spoločnosti.

Štúdium na Univerzite tretieho veku pri TnUAD:

Štúdium na UTV trvá tri roky s možnosťou pokračovania v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Semester tvorí spravidla spolu 28 vyučovacích hodín rozdelených do šiestich sústredení (formou prednášok a konzultácií), ak učebný plán neurčí inak. Po splnení predpísaných podmienok vydá univerzita absolventovi po ukončení štúdia Osvedčenie na slávnostnej promócii.

V novom akademickom roku 2019/2020 poskytneme uchádzačom širší rozsah predmetov. Prvý ročník bude zameraný na použitie moderných informačno-komunikačných prostriedkov, telefónov, tabletov a internetu  v živote človeka. Okrem povinných prednášok budú mať študenti UTV možnosť výberu jedného alebo dvoch voliteľných predmetov. Výberom voliteľných predmetov si môžu poslucháči zvoliť aj vlastné zameranie.  


Termín podania prihlášky: do 30. 09. 2019

Príspevok pre akademický rok 2019/2020: 50 € (uhrádza sa po obdržaní rozhodnutia o prijatí na štúdium UTV)

Začiatok akademického roka 2019/2020 sa plánuje v zimnom semestri (október 2019). Podmienkou prijatia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek nad 50 rokov a zaplatenie príspevku na UTV (v každom roku štúdia).

Prihlášku si môžete stiahnuť na odkaze nižšie alebo vyzdvihnuť na Úseku vzdelávania a organizácie štúdia TnUAD (Rektorát, Študentská 2, Trenčín). Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať (alebo osobne doručiť) spolu s kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť overená) na adresu TnUAD.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. O prijatí na štúdium rozhoduje rektor, jeho rozhodnutie je konečné.


Prihláška vo formáte xls                    Prihláška vo formáte pdf
Kontakt:

Ing. Janka Verná 

Univerzita tretieho veku 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

e-mail:  janka.verna@tnuni.sk  

č.t. 032/7400 117