Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita tretieho veku (UTV) je inštitúcia záujmového vzdelávania starších občanov Slovenskej republiky, ktoré sa vykonáva v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR a nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti, zamerané na rozvoj ich osobnosti a na prospech celej spoločnosti.

Pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne si po prvýkrát do vysokoškolských lavíc sadli seniori v akademickom roku 2002/2003.  Naša inštitúcia im od tejto doby sprostredkováva takúto možnosť záujmového štúdia nepretržite. Pôvodne plánované trojročné štúdium pre vysoký záujem absolventov o pokračovanie sa v dnešnej dobe rozrástlo  o možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu.
V poslednom roku štúdia publikovali v Zborníku záverečných prác študentov UTV absolventi vlastné príspevky na odprednášané témy, ktoré ich najviac počas štúdia zaujali.

Zmysluplnosť a vysoká celospoločenská hodnota práce s našimi seniormi motivovala kolektív pracovníkov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  a s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania, podporiť inováciu v obsahu a formách vzdelávania sme sa stali úspešnými riešiteľmi projektu s názvom “Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD” pod operačným programom Vzdelávanie, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Akademický rok

Počet študentov k 31.10.

Kalendárny rok

Počet absolventov v roku

2005/2006

117/101

2005

 

2006/2007

111/98

2006

30/33

2007/2008

139/120

2007

35/30

2008/2009

187/160

2008

60/55

2009/2010

171/149

2009

27/22

2010/2011

101/88

2010

80/70

2011/2012

78/66

2011

42/39

2012/2013

110/99

2012

19/17

2013/2014

103/88

2013

32/27