Location of Fukuro-machi Campus, Hiroshima Kokusai Gakuin Univ.