Club Regels

TCDHO statuten

TCDHO statuten 1.8 MB

Huishoudelijk Reglement

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Tennis Club Den Horst Oosteind en heeft haar zetel te Oosteind (gemeente Oosterhout n-br). De vereniging T.C.D.H.O. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.) en wel onder nummer 52126.

Artikel 1.2 Oprichting en verenigingsjaar

De vereniging is op eenendertig oktober negentienhonderdzevenenzeventig voor onbepaalde tijd opgericht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 1.3 Doel

De vereniging heeft als doel het bevorderen en beoefenen van sport in het algemeen en de tennissport in het bijzonder. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

• het houden van trainingen, het meespelen in de K.N.L.T.B. competitie en het organiseren van toernooien;

• het propaganda maken voor de tennissport in het algemeen en die van T.C.D.H.O. in het bijzonder;

• het uitgeven van een eigen cluborgaan;

• het nemen van maatregelen welke kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden in het algemeen;

• alle wettige middelen welke het doel kunnen bevorderen.

HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING

Artikel 2.1 Samenstelling

De vereniging bestaat uit seniorleden, ereleden, leden van verdiensten, juniorleden, aspirantleden en ondersteunende leden. Het bestuur houdt via de ledenadministratie een register bij, waarin de namen, adressen, telefoonnummers, geboortedata, geslacht en speelsterktes van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 2.2 Seniorleden

Seniorleden van de vereniging zijn personen, die op 1 januari van het verenigingsjaar of in het jaar waarin zij zich aanmelden de leeftijd van zeventien hebben bereikt en voldoen aan de vereisten om lid te worden.

Artikel 2.3. Ereleden

Ereleden van de vereniging zijn personen, die zich voor de vereniging op buitengewoon eervolle wijze hebben onderscheiden en op voorstel van het bestuur, in een algemene ledenvergadering met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot "erelid" worden benoemd.

Artikel 2.4 Leden van verdiensten

Leden van verdiensten van de vereniging zijn personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt kunnen tot "lid van verdiensten" worden benoemd, op voorstel van het bestuur, in een algemene ledenvergadering met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 2.5 Juniorleden

Juniorleden van de vereniging zijn personen, die op 1 januari van het verenigingsjaar of in het jaar waarin zij zich aanmelden de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt en nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en voldoen aan de vereisten om lid te worden. Juniorleden hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die welke hen bij of krachtens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend en/of opgelegd.

Artikel 2.6 Aspirant-leden

Aspirant-leden van de vereniging zijn personen, die op 1 januari van het verenigingsjaar of in het jaar waarin zij zich aanmelden de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt en voldoen aan de vereisten om lid te worden. Aspirant-leden hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die welke hen bij of krachtens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend en/of opgelegd.

Artikel 2.7 Ondersteunende leden

Ondersteunende leden van de vereniging zijn personen, die de vereniging jaarlijks financieel steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage. Ondersteunende leden hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend en/of opgelegd.

HOOFDSTUK 3: AANMELDING

Artikel 3.1 Toelating

Aanmelding als seniorlid, juniorlid, aspirant-lid of ondersteunend lid van de vereniging geschiedt schriftelijk op een door het bestuur vastgesteld formulier, wat betreft minderjarigen met schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, aspirant-leden en ondersteunende leden en stelt betrokken hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 3.2 Niet toelating

Zij die op de zwarte lijst van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond voorkomen of door het bestuur van de K.N.L.T.B. zijn geschorst worden automatisch niet toegelaten tot de vereniging. Kandidaat-leden die bezwaar hebben tegen de niet toelating, moeten hun bezwaar binnen veertien dagen na de in artikel 3.1 bedoelde bekendmaking, schriftelijk, aan de secretaris kenbaar maken. De algemene ledenvergadering beslist of een schriftelijke stemming nodig is om de toelating te bekrachtigen. In geval een schriftelijke stemming noodzakelijk is, moet deze in ieder geval na binnenkomst van de bezwaren op een eerstvolgende algemene ledenvergadering, op een door de algemene ledenvergadering te bepalen wijze, worden gehouden. Bij niet toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 3.3 Aanmeldingsformulier

Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Statuten, dient minimaal te worden vermeld: naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, adres, postcode, en woonplaats. Tevens dient men aan te geven welke speelsterkte men volgens de K.N.L.T.B. bezit.

Artikel 3.4 Ledenstop

De algemene ledenvergadering kan het besluit nemen om een ledenstop in te voeren, dan wel op te heffen.

HOOFDSTUK 4: RECHTEN, PLICHTEN EN GEDRAGSREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKELEN NOG OP TE NEMEN.

Artikel 4.4 Aansprakelijkheid

De vereniging kan conform artikel 461 uit het B.W.B en Wet op het strafrecht één ieder de toegang weigeren, mits dit kenbaar gemaakt is d.m.v. een duidelijk verwijzingsbord. Ook kan de vereniging een bord ophangen met de tekst “betreden op eigen risico”. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken op en om de tennisbanen en het (oneigenlijk) gebruik van de tennisbanen. Het gebruik van de tennisbanen geschiedt daarom volledig op eigen risico. De vereniging verplicht de trainer m/v om met ingang van het seizoen 2007-2008 dat deze in het bezit zal moeten zijn van een erkend EHBO diploma.

Artikel 4.5 Het verrichten van bardiensten

Artikel 4.4.1 Verplichting

Alle seniorleden, ereleden en leden van verdiensten zijn verplicht minimaal tweemaal per jaar bardienst te verrichten. Het indelen van de bardiensten is een taak van de barcommissie. Zie hiertoe artikel 7.22.1 van het Huishoudelijk Reglement. Indien seniorleden, ereleden en leden van verdiensten géén bardienst wensen te vervullen zijn zij aan de vereniging een bijzondere heffing verschuldigd conform artikel 6.9 van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 4.5.2 Vrijstelling

Van de verplichting tot het verrichten van bardienst zijn de seniorleden in het allereerste jaar van lidmaatschap.

Artikel 4.6 Moedwillige beschadiging

Moedwillige beschadigingen aan eigendommen van de vereniging of de door haar, in huur genomen, ter leen ontvangen of anderszins in gebruik verkregen goederen, komen voor rekening van de dader. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 4.7 Adreswijziging

Veranderingen van adres, postcode, woonplaats en/of telefoonnummer dienen binnen veertien dagen schriftelijk aan de ledenadministratie te worden medegedeeld.

Artikel 4.8 Reiskostenvergoeding wedstrijden

Bij deelname aan wedstrijden wordt een ieder geacht een evenredig deel van de reiskosten te voldoen aan de bestuurder van het voertuig. De afspraken over de hoogte van de vergoeding worden in onderling overleg, per team, vastgesteld.

HOOFDSTUK 5: EINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5.1 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging door het lid, opzegging door de vereniging en/of door eventuele ontzetting.

Artikel 5.2 Opzegging door het lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, vóór 31 december van het verenigingsjaar. Nochtans kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 5.3 Overschrijding opzegtermijn

Wanneer een opzegging in strijd is met artikel 5.2, betekent dat, dat het lidmaatschap nog een jaar voortduurt.

Artikel 5.4 Tussentijdse opzegging

Wanneer een lid tussentijds opzegt, eindigt zijn lidmaatschap op de dag waarop zijn kennisgeving de secretaris bereikt. Het opzeggen als lid kan alleen van kracht zijn, indien de financiële verplichtingen aan de vereniging zijn voldaan. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. Lid 1 van artikel 5.4 is niet van toepassing indien een lid opzegt met als reden een verzwaring van zijn/haar plichten van niet geldelijke aard. Dit geldt alleen wanneer een lid binnen één maand opzegt, nadat hem/haar het betreffende besluit bekend is geworden of is meegedeeld.

Artikel 5.5 Opzegging door de vereniging

Opzegging namens de vereniging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Artikel 5.6 Ontzetting

Het bestuur heeft het recht een lid die na herhaalde aanmaning zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt, wegens wanbetaling te ontzetten uit zijn/haar lidmaatschap, doch niet nadat van te voren bij aangetekend schrijven tot betaling is gesommeerd. Het lid die zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt, zal niet in het bezit worden gesteld van de leden- c.q. wedstrijdpas.

Artikel 5.7 Procedure bij opzegging

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap en ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging wordt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld. Betrokkene kan binnen één maand na de dagtekening van bovenbedoelde kennisgeving schriftelijk bezwaar aantekenen (beroepstermijn). Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bezwaar behandeld (hangende het beroep). Van het besluit van de algemene ledenvergadering wordt betrokkene binnen veertien dagen per aangetekend schrijven in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

HOOFDSTUK 6: GELDMIDDELEN

Artikel 6.1 Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, donaties, subsidies en andere baten.

Artikel 6.2 Vermogenstoestand

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 6.3 Jaarverslag

Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na afloop van deze termijn kan ieder lid de rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Artikel 6.4 Kascommissie

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering en het bestuur. Van deze leden treedt er jaarlijks één af en is niet terstond herkiesbaar. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

Artikel 6.5 Bewaartermijn

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de artikelen 6.3 en 6.4 zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 6.6. Financiële bijdragen

De verplichte financiële bijdrage van de in artikel 2.1 genoemde personen, alsmede het inschrijfgeld, worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en gepubliceerd in het cluborgaan.

Artikel 6.7 Familielidmaatschap

De korting voor familielidmaatschap wordt bepaald door het aantal gezinsleden, dat lid is. Tevens dienen de leden op één adres te wonen, waarbij uitwonende studerende kinderen geacht worden deel uit te maken van het gezin. De regeling wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en gepubliceerd in het cluborgaan.

Artikel 6.8 Wijze van inning

De wijze van inning van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 6.9 Bijzondere heffingen

De algemene ledenvergadering kan bijzondere heffingen, hoofdelijk aan de in artikel 2.1 genoemde personen opleggen.

Artikel 6.10 Ontheffing financiële verplichting

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van geldelijke verplichtingen te verlenen aan de in artikel 2.1 genoemde personen.

HOOFDSTUK 7: VERENIGINGSSTRUCTUUR

Artikel 7.1 Structuur

De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Artikel 7.2 Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal negen leden, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. De samenstelling is als volgt:

a. voorzitter; b. secretaris; c. penningmeester; d. overige leden bestuur.

Artikel 7.3 Schorsing

Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur tijdelijk geschorst worden, tot aan een binnen een maand te beleggen algemene ledenvergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid ontslaan of schorsen.

Artikel 7.4 Zittingsduur bestuur

Een bestuurslid heeft zitting voor een periode van minimaal drie jaar en treedt af volgens het in artikel 7.5 opgenomen rooster van aftreden. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Artikel 7.5 Rooster van aftreden

2001, 2004, 2007, enz. voorzitter; overig bestuurslid 1 en 2; 2002, 2005, 2008, enz. penningmeester; overig bestuurslid 3 en 4; 2003, 2006, 2009, enz. secretaris; overig bestuurslid 5 en 6;

Bestuursleden, buiten het dagelijks bestuur, zijn verplicht af te treden na het volmaken van hun 3-jaarlijkse termijn en kunnen niet meer herkozen worden in dezelfde functie.

Artikel 7.6 Beëindiging bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging, opzeggen door het bestuurslid dan wel door aftreden van het bestuurslid. Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan is hij/zij verplicht van zijn voornemen schriftelijk kennis te geven aan de secretaris, met een opzegtermijn van minimaal zes weken. Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden wordt diens functie door een der overige bestuursleden waargenomen, totdat in de ontstane vacature is voorzien.

Artikel 7.7. Tegenkandidaat

Het stellen van een tegenkandidaat door de leden dient minstens zeven dagen voor de te houden algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. De tegenkandidaat dient een schriftelijke verklaring te overleggen, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door minstens vijf van de stemgerechtigde leden.

Artikel 7.8 Verkiezing dagelijks bestuur

Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en vice voorzitter. Tevens worden voor deze drie bestuursleden een vervanger c.q. waarnemer aangewezen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Artikel 7.9 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur is belast met de regeling van de dagelijkse zaken en neemt besluiten in spoedeisende gevallen. Van de gedane handelingen is het dagelijks bestuur verplicht op de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording af te leggen.

Artikel 7.10 Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen hebben plaats: a. minstens zesmaal per jaar; b. op verlangen van de voorzitter; c. op verlangen van minstens drie bestuursleden.

Artikel 7.11 Notulen

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een verslag en een besluitenlijst gemaakt. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld. Vervolgens worden deze door secretaris en voorzitter ondertekend.

Artikel 7.12 Beslissingsbevoegdheid

Het bestuur is belast met de interpretatie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, benevens alle andere regels, bepalingen en besluiten van de vereniging. Het bestuur beslist verder in alle gevallen, waarin door de Statuten c.q. het Huishoudelijk Reglement niet is voorzien.

Artikel 7.13 Bevoegdheid

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien. Wenst het bestuur in zijn geheel tussentijds af te treden, dan is de secretaris verplicht binnen vier weken een algemene ledenvergadering uit te schrijven en blijven de bestuursleden in functie tot het nieuwe bestuur is gekozen. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot:

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden beroep worden gedaan. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van andere rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen, te boven gaande;

b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen en het beëindigen van zodanige overeenkomsten;

c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

d. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

e. het aangaan van dadingen;

f. het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, echter met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechts-maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

g. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. Het bestuur heeft het recht een lid dispensatie te verlenen van één of meer artikelen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, behalve van die artikelen waarvan de beslissing aan de algemene ledenvergadering is overgelaten. Het is verplicht van alle dispensatie mededeling te doen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 7.14 Verantwoording

Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 7.15 Voorzitter

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de overige bestuursleden. Hij/zij is de woordvoerder van het bestuur, hij/zij kan alle uitgaande stukken van de vereniging, indien hij/zij dit wil, mede ondertekenen.

Artikel 7.16 Secretaris

De secretaris voert en coördineert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur en houdt daarvan een register bij. Hij/zij is belast met het bijhouden van de ledenlijst, welke gedelegeerd is aan de ledenadministratie die deze lijst bijhoudt . In de algemene jaarvergadering als bedoeld in hoofdstuk 9 brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij/zij heeft het beheer over het archief.

Artikel 7.17 Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij/zij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van het toepassen van de Reglementen, de besluiten van de algemene ledenvergadering en de bestuursbesluiten. In de algemene jaarvergadering als bedoeld in hoofdstuk 9 brengt hij/zij verslag uit van zijn beheer in het afgelopen jaar gevoerd. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem/haar

belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Het opnemen van gelden geschiedt op goedkeuring van de voorzitter en penningmeester tezamen. In elke bestuursvergadering brengt hij/zij een tussentijds financieel verslag uit.

Artikel 7.18 Overige bestuursleden

Van de overige bestuursleden wordt geacht desverlangd ieder van de eerder genoemde bestuursleden behulpzaam te zijn of zonodig te vervangen. Een overig bestuurslid is belast met de taak hem/haar in onderling overleg toebedeeld.

Artikel 7.19 Taken commissies

Een commissie wordt geacht te handelen binnen het algemene beleid van de vereniging. Elke commissie dient jaarlijks een begroting ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Tevens dienen de commissies ten behoeve van de algemene ledenvergadering een jaarverslag aan het bestuur te overleggen. Van commissievergaderingen wordt een verslag ter kennisname gestuurd aan het bestuurslid, dat de contacten met de commissie onderhoudt

Artikel 7.20 Technische Commissie

Artikel 7.20.1 Samenstelling

De technische commissie bestaat uit minimaal 3 personen.

Artikel 7.20.2 Taken van de technische commissie

a. het regelen en verzorgen van de KNLTB voorjaarscompetitie;

b. het onderhouden van contacten met de KNLTB op haar gebied;

c. het indelen van de senioren competitieteams;

d. het organiseren van de clubkampioenschappen senioren voor de vereniging;

e. het adviseren, ondersteunen van personen die zijn aangewezen om als competitieleider te functioneren binnen de vereniging;

f. het vertegenwoordigen van de vereniging bij "district" - vergadering(en) ten behoeve van de competitie;

g. facultatief: het jaarlijks organiseren van een invitatiedubbeltoernooi, o.i.d.;

h. de administratieve afhandeling van de jaarlijkse competitie;

Artikel 7.21 Recreatiecommissie

Artikel 7.21.1 Samenstelling

De recreatiecommissie bestaat uit minimaal twee personen.

Artikel 7.21.2 Taken van de recreatiecommissie

a. het organiseren van het openingstoernooi; b. het organiseren van twee indoortoernooien per jaar in de winterperiode (oktober tot en met maart); c. het organiseren van de husselavonden; d. eigen creativiteit tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Artikel 7.22 Jeugdcommissie

Artikel 7.22.1 Samenstelling

De jeugdcommissie bestaat uit minimaal twee personen.

Artikel 7.22.2 Taken van de jeugdcommissie

a. het adviseren, ondersteunen en begeleiden van de trainer;

b. het vertegenwoordigen van de vereniging bij "district" - vergadering(en) ten behoeve van de jeugd;

c. het controleren op volledige invulling en het verzorgen van de gebruikelijke wedstrijdformulieren;

d. de administratieve afhandeling van de jaarlijkse competitie;

e. het in overleg met de trainer regelen van oefenwedstrijden en/of toernooien;

f. het verzorgen van alle jeugdaangelegenheden in de ruimste zin van het woord;

g. het indelen van de competitieteams in overleg met de trainer.

Artikel 7.23 Barcommissie

Artikel 7.23.1 Samenstelling

De barcommissie bestaat uit minimaal drie personen.

Artikel 7.23.2 Taken van de barcommissie

1. Taken ten aanzien van het gebouw:

a. zorgdragen voor de inrichting, het onderhoud en het schoonhouden;

b. zorgdragen voor de beveiliging c.q. bewaking;

2. Taken ten aanzien van de bar:

a. verzorgen van de in - en verkoop, administratie en kasbeheer;

b. het doen van voorstellen ten aanzien van de prijsstelling en assortiment;

c. het verzorgen van de barbezetting;

d. voldoen aan de wettelijke eisen daaraan gesteld;

e. goed overleg en instructie van de barhoofden.

Artikel 7.24 Onderhoudscommissie

Artikel 7.24.1 Samenstelling

De onderhoudscommissie bestaat uit minimaal twee personen.

Artikel 7.24.2 Taken van de onderhoudscommissie

a. Toezicht houden op het onderhoud en gebruik van de banen c.q. technisch materiaal en accommodatie;

b. Verzorgen van de inkoop van het benodigde technische materiaal;

c. Jaarlijkse inventarisatie van alle materialen;

d. Het controleren van de facturen c.q. offertes betrekking hebbende op de onderhoudscommissie;

e. Het inkoopbeleid ten aanzien van de competitieballen, wedstrijdballen enz.

Artikel 7.25 Redactiecommissie

Artikel 7.25.1 Samenstelling

De redactiecommissie bestaat uit twee personen.

Artikel 7.25.2 Taken van de redactiecommissie

Hoofdtaken van de redactiecommissie zijn:

a. Het onderhouden van contacten met de media;

b. Het verzorgen van een cluborgaan

Artikel 7.26 Sponsorcommissie

Artikel 7.26.1 Samenstelling

De sponsorcommissie bestaat uit minimaal twee personen.

Artikel 7.26.2 Taken van de sponsorcommissie

Het in ruimste zin onderhouden van contacten met (toekomstige)sponsoren. Hieronder vallen o.a. de volgende activiteiten:

a. opstellen voorwaarden sponsoring

b. opstellen 3 en 5 jarige contracten

c. opstellen aanvraagformulier sponsoring

d. aangeven waar aanvraagformulieren naar toe moeten

e. prijzen vast stellen i.s.m. de penningmeester

f. administratie bijhouden huidige en nieuwe contracten

g. sponsor pagina web-site up to date houden i.s.m. internetcommissie

h. eventueel offerte aanvragen materiaal ( doeken / bordjes )

i. opstellen budget i.s.m. de penningmeester

j. op verzoek bijwonen bestuursvergadering ( max. 3 per jaar )

k. in overleg met de baancommissie winddoeken laten hangen / verwijderen

l. op aangeven van de penningmeester bij het niet voldoen van de financiële verplichting overleggen met de contractant

m. uitgaven kantoormaterialen met de penningmeester verrekenen ( telefoon / postzegels / enz.)

n. onderhouden contacten met de bestaande sponsoren

o. eventuele vragen beantwoorden / doorsturen

p. bespreken verlengingen voor het verlopen van het contract

q. eventuele stilzwijgende verlenging ( telkens voor 1 jaar )met de bestaande sponsors bespreken van materiaal wat nog enige jaren gebruikt kan worden

r. jaarlijks opgave van de te versturen facturen aan de penningmeester

s. opzeggingen behandelen en met de baancommissie bespreken ( eventueel winddoeken verwijderen).

Artikel 7.27 Ledenadministratie

Artikel 7.27.1 Samenstelling

De ledenadministratie bestaat uit minimaal één personen.

Artikel 7.27.2 Taken van de ledenadministratie

a. Het bijhouden en verzorgen van een actuele ledenlijst.

b. Het verwerken van ingekomen gegevens van leden.

c. Het op verzoek verstrekken van verenigingsinformatie, eventueel in overleg naar de secretaris gedelegeerd.

d. het namens de vereniging , in ruimste zin, onderhouden van contacten met de K.N.L.T.B. met betrekking tot haar leden.

Artikel 7.28 Internetcommissie

Artikel 7.28.1 Samenstelling

De internetcommissie bestaat uit minimaal één persoon.

Artikel 7.28.2 Taken van de internetcommissie

a. het zorgen voor een actuele internetsite van de vereniging en het onderhouden van deze site in ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 8: TRAINER

Artikel 8.1 Taken trainer

Van de trainer wordt verwacht:

a. het verbeteren van het spelniveau door:

1. het verzorgen van binnen- en buitentrainingen

2. afstemming van methodieken met een afgevaardigde van de technische- en/of jeugdcommissie.

b. voorstellen doen ten aanzien van het aan te schaffen materiaal

c. verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal door de vereniging beschikbaar gesteld

HOOFDSTUK 9: ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 9.1 Bevoegdheid

De algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de Wet op de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 9.2 Bijeenroeping

Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen:

a. Jaarlijks ingevolge het bepaalde bij artikel 15 lid 2 der Statuten;

b. Op schriftelijk verzoek van minstens een/tiende deel van de stemgerechtigde leden;

c. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;

d. In de gevallen waarin dit Reglement zulks voorschrijft.

Artikel 9.3 Inhoud van de agenda

Op de agenda van de algemene jaarvergadering bedoeld in artikel 9.2 sub a. moeten in elk

geval voorkomen:

a. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

b. Jaarverslag van de secretaris;

c. Jaarverslag van de penningmeester;

d. Jaarverslag van de jeugdcommissie;

e. Jaarverslag van de Technische Commissie;

g. Jaarverslag van de Barcommissie;

h. Verslag van de kascommissie;

i. Vaststelling van de contributie;

j. Vaststelling van de begroting;

k. Bestuursverkiezing;

l. Benoeming kascommissie;

m. Voorstellen van het bestuur of van de leden;

n. Het vaststellen van het bedrag inzake het verrichten van investeringen;

o. Rondvraag.

Artikel 9.4 Toegang

Voor de toegang en het stemrecht hebben in de algemene ledenvergadering wordt verwezen naar respectievelijk artikel 20 en artikel 22 van de Statuten.

Artikel 9.5 Voorzitter

Voor het voorzitterschap en de notulen wordt verwezen naar artikel 21 van de Statuten

Artikel 9.6 Besluitvorming

Voor de vaststelling van de besluitvorming van de algemene ledenvergadering wordt verwezen naar artikel 22 van de Statuten.

Artikel 9.7 Benoemingen

Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, behalve wanneer de Statuten of de Wet een andere meerderheid voorschrijven. Stemmen, die ongeldig zijn, worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht, o.a. niet geldig zijn:

a. Niet ingevulde stembriefjes;

b. Stembriefjes, waarop de naam van een persoon niet duidelijk is vermeld;

c. Stembriefjes, waarop meer namen voorkomen, dan het te verkiezen aantal personen bedraagt;

d. Ondertekende stembriefjes;

e. Stembriefjes met namen van personen die niet verkiesbaar zijn.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid (helft + 1) heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Wanneer bij een stemming meerdere personen eenzelfde aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij tenminste één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 9.8 Bijeenroeping

De oproep tot het houden van een algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur minstens twee weken tevoren, door middel van publicatie in het cluborgaan of schriftelijk conform het ledenregister. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 9.9 Statutenwijziging

Wijziging van de Statuten of besluit tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts plaatsvinden met inachtneming van de artikelen 23 en 24 van de Statuten.

Artikel 9.10 Dispensatie

In aanvulling op artikel 7.13 kan de algemene ledenvergadering een lid dispensatie verlenen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen van één of meerdere artikelen, waarvan de beslissing expliciet aan de algemene ledenvergadering is voorbehouden.

HOOFDSTUK 10: SLOTBEPALINGEN

Artikel 10.1 Vaststelling

De algemene ledenvergadering kan het Huishoudelijk Reglement vaststellen. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen door een (bijzondere) algemene ledenvergadering worden aangebracht met tenminste twee/derde van de uitgebrachte, geldige stemmen.

Artikel 10.2 Overige gevallen

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin door de Wet, Statuten en Reglementen van de vereniging niet is voorzien. Besluiten, genomen in strijd met de Wet, Statuten of dit Reglement, zijn nietig.

Artikel 10.3 Vaststelling

Gewijzigde versie aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 19 januari 2006.

Baan Reglement

Artikel 1. Het is verplicht op de banen tenniskleding en tennisschoenen te dragen. Het zoolprofiel van de tennisschoenen moet geschikt zijn voor gebruik op gravelbanen. \

Artikel 2. Het is verplicht af te hangen op het daarvoor bestemde afhangbord middels de KNLTB ledenpas. Elke speler hangt af, d.w.z. bij aanvang hanger er twee pasjes voor een enkelspel en 4 pasjes voor een dubbelspel.

Artikel 3. Aan het einde van een spelperiode of wedstrijd, wordt de baan pas verlaten, nadat deze middels het sleepnet is geëffend.

Artikel 4. De tijdsduur van een spelperiode is 45 minuten. Deze spelduur duurt zowel voor een enkelspel als voor een dubbelspel.

Artikel 5. Men mag niet eerder dan 45 minuten voor het ingaan van een spelperiode afhangen.

Artikel 6. Wanneer men heeft gespeeld, kan men pas voor een volgend periode afhangen, nadat men minimaal 1 periode heeft overgeslagen.

Artikel 7. Indien van de banen voor de afgehangen spelperiode geen gebruik gemaakt wordt, mag men maximaal 15 minuten voor het ingaan van de afgehangen periode de banen betreden, Indien men zich eerder op de banen bevindt, vervalt het speelrecht op de afgehangen periode. De spelperiode waarin de banen betreden zijn mag in dit geval tot aan het einde van die periode worden benut.

Artikel 8. Wanneer 5 minuten na het ingaan van een spelperiode zich niemand op de afgehangen baan bevindt, is men gerechtigd voor de desbetreffende spelperiode af te hangen. Dit dient te geschieden door de afgehangen pasjes te verwijderen en deze onderaan op het bord te plaatsen.

Artikel 9. Het onreglementair gebruik maken van het afhangsysteem kan door het bestuur worden bestraft met een speelverbod. Het op te leggen speelverbod kan maximaal voor een periode van 4 weken gelden.

Artikel 10. Men is verplicht zich te houden aan de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van de baancommissie, de technische commissie, recreatie commissie en/of de jeugdcommissie.

Artikel 11. De baancommissie heeft te allen tijde het recht de banen te sluiten. Deze bepaling geldt zowel voor de dringende behoefte aan onderhoud als voor behoud van de banen vanwege weersomstandigheden.

Artikel 12. Per jaar en vermeld in onze website worden de banen door het bestuur vrijgemaakt voor competitie, trainingen voor door de technische commissie, recreatie commissie en jeugd commissie georganiseerde evenementen. In de aangegeven periode vervalt de mogelijkheid om af te hangen.

Artikel 13. De vereniging kent aan de verschillende categorieën van lidmaatschap bepaalde speelrechten toe:

1. Aspiranten hebben van maandag tot en met zondag tot 18.45 uur het recht gebruik te maken van het afhangsysteem. Voort hebben aspiranten van maandag tot en met vrijdag voorrangs-rechten van 15.45 uur tot 17.45 uur op baan 1.

2. Junioren hebben vanaf 20.15 uur tot 21,45 uur, behalve maandag, het afhangrecht op baan 1. Op maandag geldt dit afhangrecht i.v.m. de vastgestelde husselavond tot 18.45 uur.

3. Senioren hebben recht elke dag van de week tot 23.15 uur te spelen.

Artikel 14. Voorts kent de vereniging de mogelijkheid voor haar leden te spelen met een introducé (=iemand die geen lid is van de vereniging). De introducé dient te beschikken over een introducé kaart die naast de ledenpas van het verenigingslid op het afhangbord moet worden geplaatst. De introducé kaart is geldig voor 1 dagdeel.

Artikel 15. Voor het noodzakelijke onderhoud aan de banen wordt zoveel mogelijk in de ochtenduren op 1 baan tegelijk beslag gelegd.

Artikel 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in samenspraak met de reeds genoemde commissies. Voorts het beleefde verzoek aan alle leden, om in druk bezette spelperiodes zoveel mogelijk dubbels te spelen.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 13 maart 1996, aangepast op 19 januari 2004.

Bardienst afspraken

Barcommissie: De Bar Commissie regelt de operationele gang van zaken in de kantine en de keuken. Hiertoe hebben bij toerbeurt leden van de barcommissie dienst als barhoofd. Als barhoofd zien ze toe op planning en uitvoering van de bardiensten, het bijhouden van voorraden en het toezien op de fysieke en sociale hygiëne. De barcommissie bestaat uit Marijke Coremans, Lia Loonen, Jeanne van Haperen en Nel de Ronden

Bardienst: Alle senior leden worden geacht tweemaal per seizoen bardienst te vervullen. Als je je hebt aangemeld of als je voor een bepaalde bardienst gepland staat, gaat ieder er van uit dat je de betreffende bardienst ook vervuld.

Bardienst Planner: Met de bardienstplanner op www.TCDHO.com kun je je bardiensten inroosteren en als je meer dan het minimaal aantal diensten (2) hebt gepland, ook verwijderen. Verwijderen kan echter alleen tot uiterlijk 8 dagen tevoren. Mocht er zich een dringende reden voordoen, waardoor je de bardienst-afspraak niet kunt nakomen, binnen deze 8 dagen, dan dien je contact op te nemen met het dienstdoende barhoofd. Mocht je zelf al geregeld hebben dat je de dienst met een ander lid kunt ruilen, dan ook dat graag tijdig melden bij het barhoofd.

Bardienst Instructies: Indien je de eerste bardienst van de dag hebt, dan moet je eerst de sleutel van het clubgebouw ophalen op het bekende adres (vraag evt. barhoofd). Als je de laatste bardienst hebt van de dag, dan graag de sleutel bezorgen in de brievenbus van het adres dat op de sleutel gemeld staat. In de kantine liggen de instructies wat te doen bij aanvang bardienst, tijdens bardienst en aan het einde van de bardienst. Neem hier kennis van.

Tijdens uitvoering van de bardienst mag je maximaal 2 (twee) consumpties gebruiken op kosten van de vereniging. Het is de bedoeling dat aan het eind van elke bardienst openstaande rekeningen worden voldaan. Alleen bij acceptatie door de opvolgende bardienst kunnen openstaande rekeningen worden overgedragen. Niet betaalde rekeningen / kaarten dienen door de laatste bardienst te worden meegestuurd in de stortingsenvelop, waarna de penningmeester voor verdere afwikkeling zorgt.

IVA certificaat: We vezoeken je om een IVA certificaat te halen. Dit wordt door NOC NSF in samenwerking met de KNLTB gratis online aangeboden. Het IVA certificaat is een verplichting voor bar-vrijwilligers van sportverenigingen. Het IVA staat voor de Instructie Verantwoord Alcohol schenken en kan nu dus via het internet worden gevolgd en het certificaat worden behaald. Het kost ongeveer een half uurtje om de informatie door te nemen en de test te doen. Klik op de volgende URL om naar de site te gaan http://www.nocnsf.nl/iva.

Stuur een kopie van het behaalde IVA certificaat naar TCDHO.Oosteind@gmail.com

Barreglement Sociale Hygiëne

Deze regels gelden zowel in de kantine als voor de in de directe omgeving van de kantine gelegen speelvelden.

1. Alle aanwijzingen van de Barcommissie, van de barhoofden en van het seniorlid dat bardienst draait, die verband houden met deze barregels, moet u direct opvolgen.

2. Klachten moet u direct melden bij de Barcommissie of bij een van de barhoofden.

3. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs.

4. Gevonden voorwerpen moet u inleveren bij het seniorlid dat bardienst draait.

5. Consumpties zoveel mogelijk direct contant afrekenen of voorafgaande aan het einde van de bardienst. Bij eventuele niet contante betaling dit kenbaar maken via een ondertekende consumptiekaart, die door de bardienst via envelop aan de penningmeester wordt verstrekt en daarna zo spoedig mogelijk zelf het verschuldigde bedrag overmaken

6. Alcoholhoudende dranken verstrekken wij alleen aan personen van 18 jaar en ouder.

Het is verboden.

1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

2. Vuurwapens, messen of andere voorwerpen, die als wapens kunnen dienen, in bezit te hebben.

3. Diefstallen en vernielingen te plegen.

4. Goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen).

5. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

6. Zich discriminerend uit te laten.

7. Zich door woord of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.

8. Anderen te beledigen (aantasten van iemands goede eer en naam).

9. Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden).

10. Andere leden lastig te vallen (zich opdringen).

11. Lawaai te maken in de directe nabijheid van de kantine en de tennisbanen.

12. Met etenswaren te gooien.

Overtredingen van deze regels zullen met passende maatregelen bestreden worden, het bestuur.