วัดศรีล้อม หรือ วัดศรีล้อมเวียงดิน

ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ถูกระบุว่าเคยเป็นวัดตำแหน่งกลาง ระหว่างเมืองเขลางค์ยุคที่ 1 และเมืองเขลางค์ยุคที่ 2 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 93 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2356 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2400 (จากหลักฐานสมุดทะเบียนวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2536 )

เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม

พระอธิการปัญญา อุตตมปัญโญ 2358 - 2409

พระอธิการเทพวงศ์ คุณธัมโม 2410 - 2430

พระครูวิบูลย์เมธี 2431 – 2505

พระครูวิรวนธรรมกิจ

ปัจจุบันพระครูมงคล คุณธาดา (สม ศรีทองสุข) เป็นเจ้าอาวาส

ภายในบริเวณวัดนี้มีศาลาการเปรียญ กุฏิ ห้องสมุดศรีล้อมเวียงดิน มีพระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์ 1 มีศาลเจ้าพ่อมหายักษ์ พิพิธภัณฑ์ยักษ์สายพันตน (ท้าวเวชสุวรรณ) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือสังการะบูชา มีรอยพระพุทธบาท และมีไม้ค้ำศรี (ค้ำต้นโพธิ์) ของเจ้าหลวงเจ้าพ่อบุญวาทย์ วงศ์มานิตย์ อยู่ 1 ต้น

มีตำนานของวัดศรีล้อม กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยยัสสะกิตติ (ม่อนพญาแจ้) มีฤๅษี 4 องค์ ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง พระองค์ได้กล่าวแก่ฤๅษีว่าจะมีการสร้างเมืองขึ้นทางทิศตะวันตก แต่มีพวกยักษ์มาเบียดเบียนมนุษย์ พระองค์จึงชวนฤๅษีไปโปรดพวกยักษ์ เมื่อเหล่ายักษ์ได้ฟังพระธรรมแล้ว ได้ทูลขอพระเกศาของพระองค์ไว้สักการบูชา แต่พระองค์ให้ยักษ์นำก้อนหินมาให้พระองค์ประทับรอยพระบาท แล้วปลูกต้นมหาโพธิ์สั่งให้พญายักษ์กับบริวารอีก 3,000 ตน คอยดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ ปัจจุบันที่วัดจึงปรากฏมีรอยพระพุทธบาท รอบล้อมด้วยรูปปั้นไก่ขาว รูปปั้นมหาพญายักษ์ และต้นศรีมหาโพธิ์