Návrh Směrnice EAA

Návrh Směrnice EU European accessibility act (EAA)

V rámci Evropské komise se projednává od prosince 2015 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb - takzvaný European accessibility act (EAA).

Cíle EAA

Podle Evropské komise je cílem návrhu směrnice přispět ke zlepšení řádného fungování vnitřního trhu, odstranit překážky pro volný pohyb přístupných výrobků a služeb z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením na úrovni EU a těmto překážkám předcházet. Navrhovaná směrnice pomáhá členským státům dostát jejich národním závazkům, stejně jako závazkům, které jim vyplývají z Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, pokud jde o přístupnost.

Je třeba zajistit volný pohyb výrobků a služeb vymezením a používáním společných požadavků na přístupnost pro vybrané výrobky a služby a uplatňováním stejných požadavků pro právní předpisy EU, které stanoví obecné povinnosti týkající se přístupnosti. To přispěje ke zvýšení hospodářské soutěže mezi průmyslovými subjekty. Cílem návrhu je omezit překážky přeshraničního obchodu a bránit těmto překážkám.

Navrhovaná směrnice má za cíl odstraňovat stávající překážky na vnitřním trhu vyplývající z odlišných vnitrostátních právních předpisů a bude těmto překážkám předcházet. Členským státům tak má pomoci s dodržováním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v otázkách přístupnosti.

Po svém vstupu v platnost má směrnice harmonizovat přístupnost v EU na úrovni požadavků na funkční přístupnost, konkrétně na úrovni obecných zásad na základě přístupu "design pro všechny", a nikoliv na podrobné technické úrovni. Tato úroveň by měla být dostatečná pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu u výrobků a služeb, které spadají do působnosti směrnice.

Směrnice se má podle návrhu vztahovat na tyto výrobky a služby:

 • . technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely
 • . tyto samoobslužné terminály:
  • automatické bankovní stroje (bankomaty),
  • stroje pro výdej lístků a jízdenek,
  • Platební terminály pro placení kartou
  • odbavovací kiosky;
 • . telefonní služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;
 • . audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;
 • . služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících;
 • . bankovní služby;
 • . elektronické knihy;
 • . elektronické obchodování.

Směrnice je tak svým rozsahem zcela unikátní a také se dotýká velkého množství sektorových odvětví.

Projednávání návrhu

Návrh směrnice je projednáván pracovními skupinami EK a gesčními výbory Evropského parlamentu.

Podle vyjádření Evropské komise by se měl návrh projednat a schválit ještě v roce 2017.

V rámci ČR je gestorem za projednání této směrnice Ministerstvo průmyslu a obchodu. Směrnice je zařazena do agendy Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. ČR patří tradičně v této oblasti mezi nejaktivnější členské státy.

EAA v podmínkách České republiky

Česká republika a její odborníci se aktivně podílejí na projednávání návrhu.

Po schválení směrnice ji bude nutno transponovat do právního řádu ČR. Vzhledem k šíři směrnice EAA bude nutno její jednotlivé části transponovat do více zákonů. Podrobnosti o transpozici směrnice budou vyjasněny, až bude k dispozici finální text směrnice.

Kontaktovat můžete paní Kateřinu Vrbovou (katerina.vrbova@mpo.cz) nebo pana Michala Radu (rada.michal@vlada.cz).

Klíčové novinky

 1. V prosinci 2015 zveřejněn první ucelený návrh směrnice
 2. Směrnice byla v roce 2016 projednávána pracovními skupinami a výbory Evropského parlamentu
 3. Dne 17.3.20167 byla členským státům rozeslána aktualizovaná revize EAA k 17.3.2017, která významným způsobem rozšiřuje působnost původního návrhu směrnice. Hlavní změny v této verzi jsou:
  • doplnění osob, na které se směrnice zaměřuje – nejen na osoby se zdravotním postižením, ale i na osoby s funkčním omezením;
  • doplnění bankomatů o další samoobslužné terminály pro uživatele bankovních služeb – např. zařízení na dobíjení kreditu do mobilů; (možná i platební terminály pro bezhotovostní platby v obchodech)
  • dále upřesněn rozsah samoobslužných strojů pro výdej lístků (pro přístup ke službám a nacházející se v místě, kde je služba nabízena) jako parkovací automaty, výdej jízdenek, samoobslužné úschovny zavazadel, stroje na výdej lístků s pořadovým číslem v bance či na poště, stroje na výdej lístků v kině a stroje na výdej lístků umístěné v místě konání kulturní či sportovní akce;
  • obdobně upřesněny služby poskytované prostřednictvím výše uvedených samoobslužných strojů;
  • doplněny definice vztažené k PSAP (public safety answering point – centrum tísňového volání) a záchranným službám;
  • doplněna definice e-čtečky;
  • odstraněny části týkající se veřejných zakázek, evropských fondů a zastavěného prostředí;
  • vymazány články týkající se požadavků na přístupnost v jiných právních předpisech EU (čl. 21 až 32).
  • po formální stránce přepracována příloha I. s požadavky na přístupnost pro jednotlivé výrobky a služby, vede ke zpřehlednění a vyjasnění výkladu přílohy.
 4. Návrh se dále projednává v pracovních skupinách a ve výborech EP - obecně snad byly překonány snahy o ztenčení rozsahu směrnice. ČR vítá i snahy o zpřesnění a vyjasnění přílohy č. I.
 5. Dne 12.4. byl Evropskou komisí rozeslán Aktualizovaný návrh směrnice EAA z 12.4. (v angličtině) (DOCX), který kromě menších upřesnění zahrnuje také platební termínály pro placení kartou v obchodech.

Aktualizováno 19. dubna 2017 v 16:13