Workshops

Previous Workshops

2013

Enkaina

2014

Kawa Mizu

Akinoyo

2015

Sanosa

Kuwa no Tonosama

2016

Shishi ga shira

Itako de jima

2017

Ume Sakura

Okuyama Momiji

2018

Aki no Yo

Yasokoi Shigure

2019

Musume Hana Uri

Waka Mizu

Join us for our next workshop TBD from 2:00 to 4:00 pm in the Union Bank Hospitality Room.