õpivõimalused

Kuressaare muusikakooli sisseastumiskatsed augustis. Siiski ei tee paha, kui annad teada oma kindlast soovist meile õppima tulla. Võtame sinuga ühendust, kui mingil põhjusel koht vabaneb. Kui erandkorras võimalust ei teki, siis kohtume sisseastumiskatsetel augustis.

Soovin õppida Kuressaare muusikakoolis

Õppetasu

Osakonnad, stiilid

Õppekavad

Koolis on olemas kolm õppekava vormi. Kahte neist (põhiõpe ja süvaõpe) toetab kohalik omavalitsus ja kolmas (vabaõpe) on ainult õpilase finantseerida.

Kahel esimesel tekib sisuline erinevus alates kolmandast õppeaastast. Seega kõik alustavad põhiõppes ja alatest kolmandast õppeaastast tuleb valida kas põhiõppe või süvaõppe vahel:

õ.k. lihtsustatud skeem

Põhiõpe

Põhirõhk pilliõppes suunatakse koosmängule st ansamblid, orkestrid. Selleks on vajalik hea noodilugemine ja partneri austamine (kellele ikka meeldib partner, kes ei ole viitsinud lugu ära õppida). Võimalikult palju mängitakse läbi võimetekohast repertuaari. Võimalik mängida koos paljude koolikaaslastega ja õpetajatega.

Põhiõpe
valikaine

Süvaõpe

Kooli lõpetanu saab oma teadmistega soovi korral jätkata oma haridusteed meist kõrgemas ehk keskastme muusikaõppeasutuses. Nagu ka teistel kutsekõrgkoolides tuleb ka seal teha kõigepealt vastuvõtukatsed.

Et see õnnestuks, peab meil koondama tähelepanu instrumendi tehnilisele valdamisele ja teose interpreteerimisele (tõlgendama, seletama; loovalt esitama).

Loomulikult ei pea süvaõppes õppma ainult need, kes soovivad edasi õppima minna.

Teadlik pühendumine ja soov oma instrumenti põhjalikult tundma õppida on küll vajalik.

valikaine

Pilliõpe

2017. aasta jaanuarist saab õppida pilliõppe õppekavade järgi.

Solfedzo ja muusikalugu on pilliõppes valikaineteks ja õppetasu pisut kallim.

Miks kallim kui soovitakse õppida vähem?

Lapsevanema õppetasu katab keskmiselt (muusikakooli õpetaja sissetulekust) ühe tunni nädalas, kõik ülejäänu kompenseerib Kuressaare linn.

Linn on huvitatud, et õpilane vastab usinusega ja täidab õppekava nõudeid. Kui õpilane soovib õppekavas muudatusi teha on see võimalik, aga omaosalus õppetasus sellega suureneb.

Vabaõpe

Mida Juku ei õpi seda Juhan ei tea. Pole lugu midagi. Tänapäeval õpivad ka Juhanid.

Arusaadav, et siin püüame olla paindlikumad.

Seepärast lepivad õpetaja ja Juhan enne õppetasu maksmist individuaalselt kõik kokku - mida õppida ja kui kaua.

Üldiselt on mõttekas moodustada 2-3-liikmeline rühm, kellega koos tunnis käia. Äärmisel juhul on võimalik ka rühma suurendada, aga sellest enam õppetasu ei vähene ja õppeproduktiivsus ei suurene.

Vastavalt õpetaja kvalifikatsioonile on õpetajal linna poolt kinnitatud tunnihind. Õppetasu sõltub siis õpetaja ja õpilase kokkulepitud tundide arvust. Üldiselt on mõistlik võtta 2 tundi nädalas ehk 8 tundi kuus.