vastuvõtukatsed


Põhikool:

1) Võimalus alustada õpinguid järgmistel erialadel:

 • klaver, orel, klavessiin

 • viiul, tšello, kontrabass

 • akordion

 • puupuhkpillid: flööt, klarnet, saksofon

 • vaskpuhkpillid: trompet, tromboon jt.

 • vanamuusika: plokkflööt jt.

 • rütmimuusika osakond: kitarr (10-aastased ja vanemad), löökpillid, laulmine, klaverisaate kujundus

 • hiiu kannel, väikekannel jt. rahvapillid

2) Vastuvõtukatsed 2022 augustis:

  • N, 25.aug 17:30 pille tutvustav kontsert ja konsultatsioon

  • R, 26.aug 15:30-17:00 konsultatsioon, 16:00-18:00 vastuvõtukatsed

  • E, 29.aug 16:00-19:00 vastuvõtukatsed

  • T, 30.aug 16:00-18:00 eelkooli vastuvõtt (ilma katseteta)

3) Konsultatsioonidele tulekul

täita kooli avaldus-ankeet . Vajalik on sissekirjutus Saaremaa valda .

Lapsevanem, kes maksab õppetasu, saab deklareerida selle tuludeklaratsioonis koolituskuluna.

4) Nõuded katsete sooritamiseks:

 • esitada vähemalt üks laul ilma saateta;

 • mälu test (õpetaja laulab või mängib klaveril ette lühikese meloodia, mille laps peab järele laulma);

 • rütmitaju test (õpetaja koputab ette lühikese rütmifiguuri, laps koputab järele sama rütmifiguuri);

 • kuulamise test (laps laulab õiges kõrguses järele õpetaja poolt lauldud või mängitud üksikuid helisid).

Õppetasu suuruseks on 40 € õppekuu eest.

6) Koolis on võimalik õppida:

 1. Süvaõppes – õpe toimub Haridusministeeriumis kinnitatud õppekavade järgi, programmi edukalt läbides on võimalik jätkata õpinguid kesk- ja ka kõrgema astme muusikaõppeasutustes.

 2. Põhiõppes – õpe toimub Haridusministeeriumis kinnitatud õppekavade järgi (süvaõppest vähendatud mahus). Programmi läbimine annab laialdasi üldmuusikalisi teadmisi ja võimaluse rakendada oma oskusi erinevates muusikakollektiivides.

* Peale teise aasta läbimist saab otsustada, millise õppevormiga on hea jätkata.


Eelkool (5-7 eluaastat):

Eelkooli vastuvõtukatseid ei ole, vastuvõtt toimub 30. augustil kell 16-18. Eelkooli tund toimub kord nädalas ja õpetajateks on Maire Teras ja Heldi Vahter.

Lisaks eelkoolile on lastel võimalik hakata käima ka laulueriala eelõppes:

30.augustil kl 16 .00 - 18 .00 toimub klassis 34 täiendav vastuvõtt ka laulueriala eelõppesse.

Õppetöö hakkab toimuma üks kord nädalas rühmaõppena.

Ette tuleb valmistada üks laul ilma saateta.

Täpsem info kohapeal. Õpetajaks Kairit Sepp 56 645 458

Õppekorraldusest Kuressaare muusikakoolis

 • Õppekavade järgselt õpitakse 7 aastat. Kooli lõpetajad saavad lõputunnistuse;

 • alates esimesest õppeaastast on õpilasel nädalas 2 tundi eriala ja 2 tundi solfedžot (noodiõpetus);

 • alates 3. klassist lisandub muusikaloo tund ja võimalusi, vajadusi, õpilaste arengut arvestades lisatund mõne instrumendi õppimiseks;

 • kooli astumisel on õpilastel võimalus rentida: viiuleid, puhkpille, akordioneid. Instrumendile vajalikud lisatarvikud soetab õpilasele lapsevanem.

 • ansambli- orkestritunnid kuuluvad eriala juurde ning toimuvad tunniplaani alusel, reeglina üks kord nädalas;

 • kolmapäeva õhtuti kell 17 toimuvad õpilaskontserdid, mis mõeldud eelkõige lapsevanematele ja kus hinnatakse õpilaste edasijõudmist;

 • mõlemal poolaastal on õpilased kohustatud esinema vähemalt ühel õpilaskontserdil;

 • iga õppeaasta lõpul toimuvad õpilaste hindelised esinemised- arvestused;

 • hindamine toimub ja tunnistused antakse 2 korda aastas – detsembris ja mais;

 • üleminekul nooremast astmest (IV klass) vanemasse (V klass) toimuvad üleminekueksamid;

 • tundidest puudumine on erandlik nähtus ja on nõutav õpetaja eelnev informeerimine (helistada);

 • väga oluline õpilase arengu seisukohalt on kodune töö oma instrumendiga;

 • koolist lahkumine on mõeldav ja viisakas õppeaasta lõpus;

 • igasuguste probleemide ilmnedes pöörduda erialaõpetaja, õppealajuhataja või direktori poole.