Utbyggingen

Kommunedelplan Eikje/Skre/Kolnes - status 2020

Ferdig regulert

Med oppstart i 2007 ble det ble lagt ned mye ressurser fra kommunens side i å utarbeide en egen kommunedelplan som ble endelig vedtatt i 2012. Kolnes blir av mange omtalt som “indrefileten på Haugalandet”, og representerer et stort potensiale for Karmøy kommune med tanke på utvikling av fastlandssiden, flere innbyggere og økte skatteinntekter.

Men på grunn av rekkefølgekravet om at det først må bygges ny Eikjeveg, har ikke utbyggingen kommet i gang. Da rådmann Vibeke Vikse Johnsen la fram forslag til budsjett 23. oktober 2018, var Kolnes-utbyggingen en av sakene hun trakk spesielt fram:

“Skal vi skape en mer bærekraftig kommunal økonomi over tid, må vi imidlertid skape vekst – først og fremst i antall innbyggere og i næringsvirksomhet. Derfor er det svært viktig å forsere utviklingen av det store boområdet på Kolnes som har vært under planlegging lenge. Der skal vi over tid ha inntil 1700 nye boliger. Første steg for å realisere det, er ny Eikjeveg”.

Med midler fra Haugalandspakken ble det gjennomført detaljregulering av ny Eikeveg som ble endelig vedtatt 14. juni 2018 (sak 50/18, plan 5052 endelig vedtatt i kommunestyret 14. juni 2018). Ordføreren fulgte deretter opp rådmannen i sin nyttårstale ved overgangen fra 2018 til 2019:

I Karmøy har vi vedtatt reguleringsplanen og finansiering av den nye vegtraseen og VA-anlegget. Vi er klare. Men, en liten del av Eikjevegen ligger i nabokommunen Haugesund. Vi forventer at Haugesund vedtar reguleringsplanen tidlig på nyåret og at anleggsarbeidene med ny tidsrikt Eikjeveg endelig kan starte og at vi kan få bygget boliger til kanskje 5500-6000 nye haugalendinger.

13.03.2019 ble den delen av Eikjevegen som ligger i Haugesund ferdig regulert (plan RL1750). Dermed skulle det være lagt til rette for å få fortgang i dette arbeidet.

Planbestemmelser

Kommunedelplanen er nå innarbeidet i kommuneplanens arealdel 2014 - 2023.

Planbestemmelser m.m. for den vedtatte kommunedelplanen ligger her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1149/gl_planarkiv.aspx?planid=669

Oppstart områderegulering Kolnes sentrum - desember 2019

Desember 2019 varslet kommunen oppstart av områderegulering Kolnes sentrum.

Ny Eikjeveg er ferdig regulert i 2019 (men ikke finansiert).

Kommunen har dermed startet på reguleringsarbeidet som må på plass før en eventuell utbygging kan starte.

Se mer info her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1149/gl_planarkiv.aspx?planid=669

Ordfører Jarle Nilsen, kommunestyremøte 25. november 2019

Representanten Nils Wergeland Krog har stilt følgende spørsmål til ordfører om utbygging av Kolnes og ny Eikeveg:

Kolnes blir av mange omtalt som “indrefileten på Haugalandet”, og representerer et stort potensiale for Karmøy kommune med tanke på utvikling av fastlandssiden, flere innbyggere og økte skatteinntekter m.m. Fra 2007 til 2012 ble det derfor ble lagt ned betydelige ressurser fra kommunens side i å utarbeide en egen kommunedelplan for utbyggingen av Kolnes. Grunnet et rekkefølgekrav om at det først må bygges ny Eikjeveg, har ikke utbyggingen kommet i gang enda. Imidlertid har både rådmann (forord til budsjett 23.10.2018) og ordfører (nyttårstalen 2018) tatt til orde for å forsere arbeidet. Også i valgkampen i 2019 ble det snakket varmt om dette fra flere partier. Med midler fra Haugalandspakken er det gjennomført detaljregulering av ny Eikeveg (sak 50/18, plan 5052, vedtatt 14. juni 2018). Haugesund kommune har fulgt opp og regulert den delen av Eikjevegen som ligger i Haugesund kommune (plan RL1750, vedtatt 13. mars 2019). Dermed skulle alt til rette for å få fortgang i dette arbeidet.

Vårt spørsmål til ordføreren er derfor: Gitt at investeringsbudsjettet som strekker seg frem til 2029 vedtas som foreslått, kan ordføreren skissere en realistisk fremdriftsplan for: a) realisering av ny Eikjeveg og b) videre utbygging av Kolnes

Ordførerens svar:

Innledningsvis vil jeg igjen peke på at utviklingen av Kolnes/Eikje/Skre til funksjonelt tettsted vil være et viktig bidrag til utvikling av Karmøy kommune og av regionen som helhet. Målet har vært at utbyggingen skal skje i et konstruktivt samspill mellom offentlige og private aktører. Dette gjelder også økonomisk. Etter initiativ fra Karmøy kommune er samarbeidet drøftet uformelt mellom partene - uten at partene, så langt, har funnet at tiden er moden for å gå nærmere inn på realitetene. Det som er den faktiske situasjonen, er at det foreligger et kostnadsanslag for Eikevegen på 203 millioner. Dette er utarbeidet i 2018 på grunnlag av metodikken til Statens vegvesen med en usikkerhet på +/- 10 %.

I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er det i årene 2021 til 2023 tilsammen avsatt 80 millioner. Eikevegen er med andre ord ikke fullt ut finansiert per i dag. Det må enten bevilges mer kommunale midler, eller det må inngås samarbeidsavtaler med andre aktører for at prosjektet kan realiseres. Under enhver omstendighet er det vanskelig å tenke seg en oppstart før 2022. Kommunen eier ingen arealer som er avsatt til boligbygging på Kolnes/Eikje/Skre. Realisering av utbygging er helt og holdent avhengig av investeringsviljen og investeringsevnen til private utbyggere. Dette er i neste omgang igjen avhengig av etterspørselen i boligmarkedet. Som kjent er det akkurat nå ikke de beste tidene for realisering av nye boligprosjekter.

Å spå om oppstart for utbygging, er beheftet med stor usikkerhet. Men gitt at det er marked for utbygging og gitt at Eikevegen kan bygges ut fra 2022 og parallelt med byggemodning av boligarealene, kan utbygging i beste fall starte i 2023/2024. Det jeg imidlertid kan opplyse om, er at oppstart av reguleringsarbeid for skoletomt, sentrumsområder og første etappe for boligutbygging vil skje i løpet av inneværende uke. Planområdet har fått det noe pretensiøse navnet «Områdeplan for Kolnes sentrum». Planarbeidet vil bli styrt av Karmøy kommune og utarbeidet i nært samarbeid med potensielle utbyggere. Til det praktiske planarbeidet har kommunen inngått avtale med et velrennomert, lokalt rådgivningsfirma.