Inspirasjon

Her har vi samlet noen lenker som kan være til inspirasjon i arbeidet med å skape et levende lokalsamfunn.


Innbyggermedvirkning - hva er nå det?

Se denne filmen fra Larvik kommune! Her beskrives prinsippet "innbyggermedvirkning" som vi ønsker å få til på Kolnes og opp mot Karmøy kommune. Noen stikkord er:

  • Innybyggerinitiativ = enkeltsaker kan settes på dagsorden

  • Innspill fra befolkningen = "den som har skoen på vet hvor den trykker"

  • Innbyggermedvirkning

  • Nærmiljøutvalg

  • Helsefremmende sted (sosio-romlig metode)

  • Risikorydding + trygghetsvandring (forebygge ulykker)

  • Lokale medvirkningsprosesser

Eksempel brukermedvirkning: Asker kommune

I Asker kommune har de de siste årene satset tungt på dette med brukermedvirkning, dvs. at kommunen legger til rette for at innbyggerne ikke bare er passive tjenestemottakere, men aktivt får bidra i utviklingen av sine egne lokalsamfunn.

De har en modell med flere lokalsamfunnsutvalg som et fundament i deres nærdemokratiske ordning. Lokalsamfunnsutvalg er tilknyttet sitt lokalområde og skal jobbe med å utvikle lokalsamfunnene. Målet er å styrke lokaldemokratiet gjennom å legge til rette for at innbyggere, lokale lag og foreninger og andre aktører har mulighet til å ta del i og medansvar i saker som angår lokalsamfunnet.

Under lokalsamfunnsutvalgene opprettes det oppgaveutvalg med mål om å jobbe med en konkret sak/tema. Oppgaveutvalg kan består av politikere og representanter for innbyggere og aktører med kompetanse og interesse for det aktuelle tema.

Karmøy kommune har per i dag (vinteren 2020) ikke en tydelig strategi for involvering av innbyggerne sine. Men overført til lokale forhold på Kolnes, så kan vi sammenlikne Kolnes grendautvalg med lokalsamfunnsutvalg, og arbeidsgruppene vi ønsker å få i gang med oppgaveutvalg.

Asker - eksempel på lokalsamfunnsutvikling

Mulighetsstudie?

Vi vil se om vi har mulighet til å utarbeide en mulighetsstudie for Kolnes. Det finnes mange eksempler på andre som har gjort dette. Helt sentralt i et slikt arbeid blir dette med innbyggermedvirkning, dvs. at vi klarer å få innspill fra dem det gjelder (alle som bor på Kolnes) slik at de tiltak man planlegger blir treffsikre.

Vi tror en slik mulighetsstudie vil være med på å gjøre Kolnes til en bedre plass å bo her og nå, og dessuten sikre at en framtidig utbygging blir i tråd med innbyggernes ønsker.

Karmøy kommune har tidligere gjennomført stedsanalyser av Åkra, Skudesneshavn og Kopervik ifm. byutviklingsprosjektet som kommunen er i gang med.

Et eksempel på mulighetsstudie fant vi i lokalsamfunnet Langevåg i Bømlo kommune (de som har gjennomført "Camp Kåsa") - klikk på bildet til høyre.